تعداد مقالات: 340
128. موانع همکاری دولتها در مسائل زیست محیطی از منظر اقتصاد سیاسی نوگرامشی گرایی

دوره 9، شماره 30، بهار 1398، صفحه 93-111

مرتضی شکری؛ سید جلال دهقانی فیروزآبادی


134. جهانی سازی بخش انرژی از مسیر گات و سازمان تجارت جهانی

دوره 4، شماره 12، پاییز 1392، صفحه 107-132

سید مهدی صادقی شاهدانی


135. بررسی اثر آزادسازی تجاری روی شاخص توسعه¬ی انسانی در کشورهای در حال توسعه

دوره 4، شماره 11، تابستان 1392، صفحه 109-134

علی محمد احمدی؛ نسرین حضار مقدم


138. پارادایم جهانی شدن و سهم و نقش جمهوری اسلامی ایران در آن

دوره 1، شماره 1، زمستان 1389، صفحه 125-152

محسن یزدانی زاده؛ ناصر حبیبی


145. اعتمادپذیری سیاست‌های پروژه محور؛ (ارزیابی ریسک گزین ههای تأمین آب مشهد و تعیین اولویت آنها)

دوره 6، شماره 21، زمستان 1395، صفحه 71-86

کامران داوری؛ احمد قندهاری؛ بیژن قهرمان


146. گفتمان انقلاب اسلامی ایران و الزامات اشاعه ارزش های آن در عصر جهانی شدن بر اساس نظریه گفتمان لاکلا و موفه

دوره 6، شماره 20، پاییز 1395، صفحه 85-110

محسن رضائی جعفری؛ علیرضا آقا حسینی؛ علی علی حسینی


147. مبانی پایداری زیست محیطی زنجیرۀ تأمین با رویکرد الگوی اسلامی پیشرفت

دوره 7، شماره 22، بهار 1396، صفحه 93-110

سید علیرضا رادمنش؛ لعیا الفت


150. نقد اندیشه پیشرفت در ایران

دوره 8، شماره 26، بهار 1397، صفحه 107-118

طلیعه خادمیان