نویسنده = وجه اله قربانی زاده
تصویرپردازی از ابعاد و مختصات ابزارهای خط‌مشی عمومی و ارائه توصیه‌های سیاستی برای ارتقای نظام خط‌مشی‌گذاری ملی

دوره 12، شماره 42، خرداد 1401، صفحه 2-28

10.22034/sspp.2022.251746

داود حسین پور؛ محمد عبدالحسین زاده؛ حسین اصلی پور؛ وجه اله قربانی زاده


فراتحلیل کیفی مطالعات شبکه در پژوهش‌های مدیریت بخش عمومی

دوره 11، شماره 40، آذر 1400، صفحه 454-476

غلامرضا کاظمیان؛ سید مهدی الوانی؛ وجه الله قربانی زاده؛ سید مصطفی جلیلی


طراحی الگوی مشارکت عمومی در خط‌مشی‌گذاری با رویکرد چندروشی

دوره 11، شماره 39، شهریور 1400، صفحه 68-92

وجه اله قربانی زاده؛ رسول معتضدیان؛ داود حسین پور؛ عباسعلی رهبر