نویسنده = محمدباقر رستمی
1. نحوه نگارش یک گزارش سیاستی موثر

دوره 7، شماره 23، تابستان 1396، صفحه 11-16

محمدباقر رستمی