کلیدواژه‌ها = ابعاد اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی سرمایه اجتماعی