کلیدواژه‌ها = صادرات کالاهای فرهنگی
1. جهانی شدن و تجارت کالاهای فرهنگی کشور

دوره 2، شماره 2، بهار 1390، صفحه 47-72

رضا نجف بیگی؛ زهره حسین زادگان