کلیدواژه‌ها = مدیریت سازه‌ها
1. سدها و توسعه: چارچوب جدید برای تصمیم گیری

دوره 6، شماره 20، پاییز 1395، صفحه 207-216

اکرم عوامی