موضوعات = سیاستگذاری عمومی
تعداد مقالات: 62
1. طراحی الگوی مشارکت عمومی در خط‌مشی‌گذاری با رویکرد چندروشی

دوره 11، شماره 39، تابستان 1400، صفحه 68-92

وجه اله قربانی زاده؛ رسول معتضدیان؛ داود حسین پور؛ عباسعلی رهبر


4. مدل بکارگیری سیاست‌پژوهی در حوزه سیاست‌گذاری عمومی: مطالعه موردی بخش مسکن

دوره 11، شماره 39، تابستان 1400، صفحه 206-229

مهناز کشت کار رجبی؛ اکبر اعتباریان؛ البرز قیتانی


5. چالش های سیاستگذاری جنایی – تقنینیِ عدالت ترمیمی ، در مواجهه با اصول قانون اساسی

دوره 11، شماره 38، بهار 1400، صفحه 2-18

جهانشاه شکری؛ اکبر وروایی؛ مسعود قاسمی


7. راهبردنگاری جرائم بانکی در سیاست‌گذاری‌های پولی و بانکی

دوره 11، شماره 38، بهار 1400، صفحه 60-83

حسین بیگی؛ جمال بیگی؛ فاطمه احدی


10. ارایه راهبردهای بهره وری سرمایه انسانی با استفاده از رویکرد فازی در سازمان های پروژه محور

دوره 10، شماره 37، زمستان 1399، صفحه 42-61

احمدرضا دالوند؛ حمیدرضا عباسیان؛ مهدی روان شادنیا؛ احسان اله ضیغمی


14. فراترکیب سازوکارهای پیشگیری و مبارزه با فساد اداری درایران

دوره 10، شماره 37، زمستان 1399، صفحه 384-417

یحیی کمالی؛ صدیقه شیخ زاده جوشانی؛ اطهره دولت کردستانی


15. نقش شبکه‌های خط‌مشی در ارتقای سلامت اداری سازمان‌های دولتی

دوره 10، شماره 36، پاییز 1399، صفحه 70-95

آتنا شکیبا؛ نگین مهربان قهفرخی؛ جواد معدنی


16. بررسی تطبیقی نقش سازمانهای مردم نهاد در فرایند خط مشی گذاری عمومی ایران و کشورهای منتخب

دوره 10، شماره 36، پاییز 1399، صفحه 164-183

هادی لطفی؛ کرم الله دانشفرد؛ مرتضی موسی خانی


17. مدیریت بهینه عرصه های خدمت وظیفه عمومی: ارائه مدل سیاستگذاری

دوره 10، شماره 36، پاییز 1399، صفحه 184-205

سید مجتبی موسوی نقابی؛ مرتضی انوشه


19. مطالعه کیفی سنخ شناسی همنوایی گروهی و نقش آن در گسترش گروه داعش

دوره 10، شماره 35، تابستان 1399، صفحه 180-206

ناهید زینی حسنوند؛ کرم اله جوانمرد


21. طراحی الگوی شایستگی‌های مدیران عالی دولتی با روش فراترکیب

دوره 9، شماره 33، زمستان 1398، صفحه 54-79

سیدمحمدرضا سیدی؛ حسن دانایی‌فرد؛ اسدالله گنجعلی؛ احمدعلی خائف الهی


22. عوامل کلیدی موفقیت در خط مشی گذاری بخش خدمات عمومی ایران

دوره 9، شماره 32، پاییز 1398، صفحه 2-23

محمدتقی خوبرو؛ روح الله ابراهیمی


25. تبیین مبانی فکری سیاست‌گذاری کارآفرینی

دوره 9، شماره 31، تابستان 1398، صفحه 21-38

هادی ثنائی پور