مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی (SSPP) - مشخصات مقاله