دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

شناسایی و تحلیل راهبردها و بسترهای مدیریت استعداد در آموزش عالی ایران (یک مطالعه موردی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 فروردین 1401

10.22034/sspp.2022.251745

حسن احمدی؛ زهیر صباغ پور اذریان


تصویرپردازی از ابعاد و متخصات ابزارهای خط‌مشی عمومی و ارائه توصیه‌های سیاستی برای ارتقای نظام خط‌مشی‌گذاری ملی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 فروردین 1401

10.22034/sspp.2022.251746

محمد عبدالحسین زاده؛ داود حسین پور؛ حسین اصلی پور؛ وجه اله قربانی زاده


تأمین مالی پروژه‌های توسعه ظرفیت نیروگاهی از طریق سرمایه‌های مردمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 فروردین 1401

10.22034/sspp.2022.251747

سید مجید میری؛ محمدرضا اکبری؛ امیرحسین سوهانکار؛ محمد فندرسکی؛ محمد عظیم زاده


بررسی تجربی اثر پیری جمعیت بر تورم در کشورهای منتخب درحال توسعه و توسعه‌ یافته در دوره 2000-2018

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 فروردین 1401

10.22034/sspp.2022.251748

منیژه موسویان؛ عبداله خوشنودی؛ مسعود نیکوقدم


ارائه الگویی برای تحقق فرهنگ کیفیت در آموزش عالی (نظریه‌ی داده بنیاد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 فروردین 1401

10.22034/sspp.2022.251749

طاهره محمدی؛ عادل زاهد بابلان


تحلیل قانون گذاری ورزش از منظر مجلس شورای اسلامی (مورد مطالعه:دوره ششم الی دهم)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 فروردین 1401

10.22034/sspp.2022.251750

فریبرز ظریفی؛ علی اشرف خزائی؛ بهرام یوسفی؛ زهره حسنی


تدوین راهبردهای کلان توسعه صادرات محصولات کشاورزی با رویکرد آینده پژوهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 فروردین 1401

10.22034/sspp.2022.251751

سهیلا جشاری؛ مرضیه اسفندیاری


شناسایی راهکارهای سیاستی پیشران گذار به شهر هوشمند (مورد مطالعه:کلان شهر اهواز)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 فروردین 1401

مهیار سجادیان؛ محمد علی فیروزی؛ احمد پوراحمد


شناسایی و احصاء ظرفیت های مغفول سیاستی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به روش فراترکیب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 فروردین 1401

معصومه صمدی


درآمدی تحلیلی بر نسل های مطالعات سیاست نوآوری؛ ریشه های فکری و راهبردهای سیاستی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 فروردین 1401

علی رضا رنجبر؛ سید سپهر قاضی نوری؛ ابوالقاسم سرآبادانی؛ سید سروش قاضی نوری


شناسایی و تبیین مولفه های مفهوم ناحیه نوآوری با فرا‌ترکیب پیشینه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 فروردین 1401

خدایار ابیلی؛ سید حمزه حسنی؛ سید محمد صاحبکار خراسانی


ارائه چارچوب هماهنگی سیاست های اقتصادی در سطح استانی (مورد مطالعه: معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری های کشور)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 خرداد 1401

10.22034/sspp.2022.548296.3137

میثم جعفری؛ رضا سپهوند؛ سیدنجم الدین موسوی؛ حجت وحدتی


بررسی و تحلیل چالش های توسعه فناورانه توان داخلی در صنعت نفت و گاز کشور و ارائه توصیه های سیاستی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 خرداد 1401

10.22034/sspp.2022.546427.3113

حسین حیرانی؛ ناصر باقری‌مقدم؛ علیرضا مسیبی


تحلیل قانون اصلاحات ارضی بر اساس نظریه‌ی جریان‌های چند‌گانه‌ی کینگدان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 خرداد 1401

10.22034/sspp.2022.546449.3114

احسان تمسکی؛ حنانه محمدی کنگرانی؛ کیومرث اشتریان؛ ارشک حلی‌ساز؛ فرشید نادری