چرا در ایران به دیپلمات‌های سلامت آموزش دیده بیش از پیش نیاز داریم؟

نوع مقاله: گزارش سیاستی

نویسندگان

1 دانشیار مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، مرکز تحقیقات مدیریت ارائۀ خدمات سلامت، پژوهشکدۀ آینده‌پژوهی در سلامت، دانشگاه علوم‌پزشکی کرمان، کرمان، ایران

2 پژوهشگر علم‌سنجی، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، پژوهشکدۀ آینده‌پژوهی در سلامت، دانشگاه علوم‌پزشکی کرمان، ایران

3 دانشجوی دکترای تخصصی سیاستگذاری سلامت، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، پژوهشکدۀ آینده‌پژوهی در سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، ایران

4 دانشجوی دکترای تخصصی آینده‌پژوهی در سلامت، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، پژوهشکدۀ آینده‌پژوهی در سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، ایران

چکیده

مفهوم دیپلماسی سلامت جهانی، برای اولین بار در سال 1851 زمانی که کشورهای اروپایی در اولین کنفرانس بهداشت درباره همکاری و هماهنگی برای بیماری های وبا، طاعون و تب زرد گرد هم آمده بودند، به طور عملیاتی به کار گرفته شد. از آنجایی که کشور ایران، با قرار گرفتن در منطقه پر تنش خاورمیانه با چالش ها و مسائل زیادی، به ویژه مسائل زیست محیطی(‌ پدیده ریزگرد ها، خشکسالی)، مسائل اقتصادی و تحریم ها و جنگهای متعدد منطقه ای مواجه می باشد، نیازمند دیپلمات های متخصص، همراه با دوره های آموزشی در زمینه ارتباطات و مسائل بهداشتی، روند مذاکرات، مهارت زبان دیپلماسی و مهارت دیپلماسی فرهنگی ، اقتصادی و امنیتی می باشد، تا بیشترین منافع را از پتانسیل شکل‌گیری روابط دیپلماتیک در حوزه سلامت به دست بیاورد.
با توجه به جایگاه استراتژی دیپلماسی سلامت در مقطع کنونی، در کشور ایران و اهمیت آموزش مهارتهای دیپلماسی برای دیپلمات ها، ایجاد دوره های آموزشی، برای آینده دیپلمات های سلامت در حوزه دیپلماسی ضروری می باشد، به گونهای که زمینه آموزش مهارت های دیپلماسی‌، مذاکره و علوم مرتبط متناسب را برای یک دیپلمات فراهم کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


1. Fidler DP.The globalization of public health: The first100 years of inrernational health diplomacy Bulletin of The world health organization.2001;79:842-9

2. Brown M,. Bergmann J, Novotny T, Mackey T. Applied global health diplomacy: profile of health diplomats accredited to the UNITED STATES and foreign governments. Global Health. 2018; 14: 2

3. Khodayari Zarnagh R. A closer look at the concept of global health diplomacy. journal of the Iranian Institute for Health Sciences Research (IHSR).2017;5:563-565

4. Ruckert A. labonte R, lencucha R, Runnels V, Gagnon M.glabal health diplomacy: Acritical review of the literature. Social science and medicine.2016; 155:61-72

5. UNU Office of Communications. Global Health Diplomacy Training for African CARTA Fellows. UKM Medical Centre. 2017