نمایه نویسندگان

آ

 • آتشبهار، ام البنین آینده پژوهی با استفاده از تکنیک پویش محیطی [دوره 6، شماره 21، 1395، صفحه 7-9]
 • آرایی، وحید توصیه‌های سیاستی موانع تحقق‌پذیری حکمرانی خوب در ادارۀ امور عمومی (مطالعۀ موردی: فرمانداری و شهرداری شهرستان مینودشت) [دوره 7، شماره 25، 1396، صفحه 113-133]
 • آراستی، محمدرضا مروری بر چالش‌های نظام ملی نوآوری ایران و ارائۀ سیاست‌ها و راهکارهایی برای بهبود [دوره 7، شماره 23، 1396، صفحه 185-198]
 • آراسته، حمیدرضا طراحی الگوی کارکرد پژوهشی دانشگاه‌ها با رویکرد صنعت‌یاری [دوره 8، شماره 27، 1397، صفحه 231-253]
 • آشنا، حسام‌الدین دولت های کارآمدتر در منطقه قوی تر: رویکرد اعتدالی در سیاست منطق های جمهوری اسلامی ایران [دوره 6، شماره 20، 1395، صفحه 219-223]
 • آقایی، مجید بررسی تاثیر تحریم های اقتصادی و تجاری بر روابط تجاری ایران و کشورهای شریک عمده تجاری [دوره 8، شماره 28، 1397، صفحه 49-68]
 • آقا حسینی، علیرضا گفتمان انقلاب اسلامی ایران و الزامات اشاعه ارزش های آن در عصر جهانی شدن بر اساس نظریه گفتمان لاکلا و موفه [دوره 6، شماره 20، 1395، صفحه 85-110]
 • آقازاده، هاشم تحلیلی سیاستی بر محیط توسعۀ همکاری‌های تجاری ـ اقتصادی میان ایران و فرانسه [دوره 8، شماره 26، 1397، صفحه 207-237]
 • آهویی، مهدی افول هژمونی آمریکا: معنای انتقال قدرت در نظام جهانی و الزامات سیاستگذاری [دوره 6، شماره 20، 1395، صفحه 51-66]

ا

 • ابراهیمی، شهروز واکاوی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قبال بحران سوریه: چالش‌ها و پیامدها [دوره 8، شماره 28، 1397، صفحه 125-146]
 • ابراهیمیان، حسین ارائه چارچوبی جهت تبیین شبکة ارزش خدمات در فضای مجازی: رویکرد تحلیل چارچوب [دوره 8، شماره 28، 1397، صفحه 303-324]
 • ایجابی، ابراهیم اولویتبندی انواع انرژی در ایران با هدف افزایش امنیت انرژی در افق 1404 هجری خورشیدی (با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی) [دوره 8، شماره 29، 1397، صفحه 135-157]
 • احسانی، وحید سیاستگذاری عمومی مناسب برای یک اقتصاد دانش بنیان [دوره 7، شماره 23، 1396، صفحه 209-235]
 • احمدی، ابراهیم تحلیل ژئوپلیتیکی گُسست روابط سیاسی عربستان و قطر و تأثیر آن بر آینده شورای همکاری خلیج فارس [دوره 8، شماره 28، 1397، صفحه 187-206]
 • احمدی، حیدر تبیین عناصر حکمرانی خوب در سیاست‌گذاری نظام بودجه‌ریزی کشور [دوره 6، شماره 21، 1395، صفحه 31-52]
 • احمدی، حسن عوامل اثرگذار بر نگهداشت معلمان نخبه و مستعد در دوره دوم متوسطه مدارس دولتی آموزش‌وپرورش شهر اردبیل در راستای سیاست‌های کلی((ایجاد تحول در نظام آموزش‌وپرورش)) [دوره 7، شماره 23، 1396، صفحه 95-111]
 • احمدی، سید علی اکبر تحلیلی بر چالشهای جهانی شدن در سازمان های دولتی ایران (مطالعه ی موردی: چهار وزارتخانه علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، صنعت ـ معدن و تجارت و ورزش و جوانان) [دوره 4، شماره 11، 1392، صفحه 17-40]
 • احمدی، عادل زاهد بابلان عوامل اثرگذار بر نگهداشت معلمان نخبه و مستعد در دوره دوم متوسطه مدارس دولتی آموزش‌وپرورش شهر اردبیل در راستای سیاست‌های کلی((ایجاد تحول در نظام آموزش‌وپرورش)) [دوره 7، شماره 23، 1396، صفحه 95-111]
 • احمدی، علی محمد بررسی اثر آزادسازی تجاری روی شاخص توسعه¬ی انسانی در کشورهای در حال توسعه [دوره 4، شماره 11، 1392، صفحه 109-134]
 • احمدی، فخر الدین جهانی شدن و توسعه منابع انسانی (مقایسه تطبیقی 62 کشور جهان) [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 79-108]
 • احمدی، معین بررسی بازارهای انرژی خزر به کمک معیار ترکیبی امنیت تقاضای انرژی کشورهای ناحیه خزر در سال 2015 و افق 2030 [دوره 6، شماره 20، 1395، صفحه 67-84]
 • احمدی، معین بررسی اسناد بالادستی و موانع بهره وری انرژی در بخش ساختمان ایران [دوره 7، شماره 22، 1396، صفحه 131-142]
 • احمدی، معین تدوین مدل مالی مناسب برای نوسازی سیستم روشنایی معابر عمومی در ایران [دوره 8، شماره 29، 1397، صفحه 277-291]
 • احمدیان، سجاد ارزش های آسیایی؛ تقدم «توسعه» بر«حقوق بشر» [دوره 7، شماره 22، 1396، صفحه 39-54]
 • احمدی نژاد، حمید تأثیر هویت نقشی بر راهبردهای تصمیم‌گیری درمورد پروندۀ هسته‌ای و بازنمایی آن در دورۀ روحانی [دوره 8، شماره 26، 1397، صفحه 187-206]
 • ایزدی، جهانبخش نقش متغیرهای داخلی در سیاستگذاری مذاکرات هسته ای دولت یازدهم [دوره 7، شماره 25، 1396، صفحه 271-289]
 • ازغندی، سید علیرضا بازتولید ساختار رانتی در ایران [دوره 7، شماره 25، 1396، صفحه 203-221]
 • اسدی، ناصر دایاسپوراها بازیگران با نفوذ عصر جهانی شدن: تبیینی نظری و تحلیلی موردی [دوره 8، شماره 29، 1397، صفحه 93-114]
 • اسدی زیدآبادی، فاطمه اثر تغییرات قیمت نفت بر بازده بورس اوراق بهادار تهران به‌وسیله آزمون هم انباشتگی غیرخطی [دوره 7، شماره 24، 1396، صفحه 159-177]
 • اسکندران، منصوره جهانمحلی‌سازی: واژه‌ای جدید برای‌ حقیقتی تازه [دوره 6، شماره 21، 1395، صفحه 105-122]
 • اسلامی، روح اله استراتژی‌های کارآمدسازی اقتصاد سیاسیِ منطقه‌ای افغانستان و ایران بر مبنای تحلیل سیستمیِ نقش بندر چابهار [دوره 8، شماره 28، 1397، صفحه 95-124]
 • اسلامی، محسن ایران – عربستان؛ طرح الگوی تنش زدایی با محوریت مناقشات منطقه ای [دوره 8، شماره 28، 1397، صفحه 167-185]
 • اسمعیلیان، ملیحه ارائۀ الگویی برای نهاد تنظیم‌گر رسانه‌های نوین صوتی ـ تصویری بر پایۀ روش تصمیم‌گیری پابرجا [دوره 8، شماره 26، 1397، صفحه 119-136]
 • اشرفی، سمیه بررسی اثر جهانی شدن بر توسعه ی شهری [دوره 4، شماره 11، 1392، صفحه 1-16]
 • افسری، عبدالحمید مدلِ داده‌بنیاد بررسی جامعه‌شناختی حکمرانی آب در بحرانِ دریاچه‌ی ارومیه [دوره 7، شماره 25، 1396، صفحه 53-72]
 • افشار، زین العابدین ارزیابی تئوری برنامه سیاست های ضد فساد درایران بعد از انقلاب [دوره 7، شماره 25، 1396، صفحه 179-201]
 • افقه، سید مرتضی بررسی اثرهای متقابل آزادی و حکمرانی بر توسعۀ انسانی (رویکرد داده‌های تابلویی در دورۀ 1995ـ2015) [دوره 7، شماره 25، 1396، صفحه 135-155]
 • اکبری، رضا تحلیل اخلاقی خدمت وظیفه سربازی از منظر نظریه های وظیفه گرا و پیامدگرا [دوره 8، شماره 27، 1397، صفحه 297-318]
 • الفت، لعیا مبانی پایداری زیست محیطی زنجیرۀ تأمین با رویکرد الگوی اسلامی پیشرفت [دوره 7، شماره 22، 1396، صفحه 93-110]
 • الهی، شعبان ارائه چارچوبی جهت تبیین شبکة ارزش خدمات در فضای مجازی: رویکرد تحلیل چارچوب [دوره 8، شماره 28، 1397، صفحه 303-324]
 • الهی منش، محمدحسن مقایسه سیاست‏گذاری آموزشی ایران و ژاپن در مقطع ابتدایی [دوره 9، شماره 30، 1398، صفحه 113-132]
 • الوانی، سید مهدی جهانی شدن مدیریت [دوره 2، شماره 2، 1390، صفحه 1-18]
 • امامی میبدی، علی بررسی و تحلیل تاثیر توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر بر شاخص های کلان اقتصادی [دوره 7، شماره 24، 1396، صفحه 137-158]
 • امیدی، علی بررسی و تحلیل کاربست رهیافت سناریوسازی درآینده روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران (مطالعه موردی دولت یازدهم و اتحادیه اروپا) [دوره 6، شماره 20، 1395، صفحه 15-34]
 • امیدی، علی راهبرد سیاست خارجی ترامپ: هیبرید نوانزواگرایی-واقع‌گرایی [دوره 8، شماره 28، 1397، صفحه 269-283]
 • امیرقدسی، سیروس آسیب شناسی عدم توفیق توسعه تکنولوژیک صنعت نفت ایران از طریق مطالعه تطبیقی با کشور نروژ [دوره 6، شماره 21، 1395، صفحه 183-209]
 • امینی، اعظم برنامه مشارکتی ملّی مطابق با موافقت‌نامه پاریس: از نظر تا عمل [دوره 8، شماره 28، 1397، صفحه 19-47]
 • امینی، سعید تأثیر برجام بر همکاری‌های امنیتی اتحادیه‌ اروپا و ایران [دوره 6، شماره 20، 1395، صفحه 35-50]
 • امینی، کورش تحلیل و تبیین اثرات احداث سدها بر معیشت پایدار نواحی روستایی (موردی سد داریان هورامان) [دوره 8، شماره 27، 1397، صفحه 155-176]
 • امین‌زاده، الهام الزامات حقوقی امنیت انرژی با تأکید بر مخاطرات زیست محیطی در صنعت نفت و گاز [دوره 9، شماره 30، 1398، صفحه 157-173]
 • انصاری، منوچهر تحلیلی سیاستی بر محیط توسعۀ همکاری‌های تجاری ـ اقتصادی میان ایران و فرانسه [دوره 8، شماره 26، 1397، صفحه 207-237]

ب

 • بابائی، مرتضی مدل سازی و تحلیل استراتژیک نبرد بین ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران با استفاده از رویکرد نظریه بازی در حالت غیرهمکارانه [دوره 9، شماره 30، 1398، صفحه 235-263]
 • بیات، جلیل ایران – عربستان؛ طرح الگوی تنش زدایی با محوریت مناقشات منطقه ای [دوره 8، شماره 28، 1397، صفحه 167-185]
 • بیات، روح اله اولویتبندی انواع انرژی در ایران با هدف افزایش امنیت انرژی در افق 1404 هجری خورشیدی (با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی) [دوره 8، شماره 29، 1397، صفحه 135-157]
 • باشدجهرمی، هادی تاثیر دولت رانتیر بر فرایند خصوصی سازی؛ مطالعه موردی ایران بعد از انقلاب(1357 - 1397) [دوره 9، شماره 30، 1398، صفحه 69-91]
 • باقرپور، سجاد طرح ارز بنزین (پترول کوین) [دوره 9، شماره 30، 1398، صفحه 331-334]
 • بامیر، موسی چرا در ایران به دیپلمات‌های سلامت آموزش دیده بیش از پیش نیاز داریم؟ [دوره 9، شماره 30، 1398، صفحه 341-343]
 • بختیاری، حسین اولویت‌بندی تهدیدات امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران با روش تحلیل سلسله مراتبی( AHP) [دوره 8، شماره 27، 1397، صفحه 255-277]
 • بیدالله خانی، آرش شورای نوردیک و سیاستگذاری ساخت تصویر ملی و برندینگ بین المللی ؛ دریچۀ خوشبختی به جهان معاصر [دوره 7، شماره 22، 1396، صفحه 75-91]
 • بدریکوهی، احسان به سوی نسل چهارمی از نظریه های انقلابی (ترجمه) [دوره 8، شماره 27، 1397، صفحه 381-442]
 • بدوی، فاطمه بازکاوی مؤلفه های جهانی هویت ایرانی ـ اسلامی در مثنوی معنوی مولانا [دوره 4، شماره 12، 1392، صفحه 165-196]
 • براتی، رضا سیاست خارجی عمل¬گرایانه و توسعه¬ی اقتصادی (مطالعه¬ی موردی: چین از سال 1978-2010) [دوره 4، شماره 12، 1392، صفحه 133-164]
 • براتی، سحر راهبرد سیاست خارجی ترامپ: هیبرید نوانزواگرایی-واقع‌گرایی [دوره 8، شماره 28، 1397، صفحه 269-283]
 • برزگر، ابراهیم معرفی و کاربست نظریه عقلانیت اسنلن در سیاستگذاری [دوره 7، شماره 22، 1396، صفحه 111-129]
 • برزگر، صادق تحلیل دیدگاه‌های برنامه‌ریزی و پیشرفت پایدار فضایی با تأکید بر تقویت شهر‌های کوچک [دوره 8، شماره 27، 1397، صفحه 177-203]
 • برومند کاخکی، احمد سطح زیست‌پذیری برای تن برهنۀ شهری؛ لباس یا کراوات؟! تحلیل سیاست‌گذاری مقابله با آلودگی هوای کلان‌شهرها با تکیه بر شهر تهران [دوره 8، شماره 27، 1397، صفحه 329-345]
 • بهمنی، مهدی دایاسپوراها بازیگران با نفوذ عصر جهانی شدن: تبیینی نظری و تحلیلی موردی [دوره 8، شماره 29، 1397، صفحه 93-114]
 • بهنیایی، بهنام الزامات حقوقی امنیت انرژی با تأکید بر مخاطرات زیست محیطی در صنعت نفت و گاز [دوره 9، شماره 30، 1398، صفحه 157-173]
 • بوجارپور، مجتبی تفکیک مالکیت و مدیریت در راستای حمایت از توسعۀ فناوری و صنعتی (مروری بر تجربۀ سازمان انرژی اتمی، هواـفضا، وزارت نیرو و ایدرو) [دوره 8، شماره 28، 1397، صفحه 349-365]

پ

 • پایا، علی ارزیابی نقادانه روش‌شناسی های آینده‌نگاری و آینده پژوهی [دوره 7، شماره 22، 1396، صفحه 157-184]
 • پاک سرشت، سلیمان ارزیابی تئوری برنامه سیاست های ضد فساد درایران بعد از انقلاب [دوره 7، شماره 25، 1396، صفحه 179-201]
 • پریزاد، رضا مقایسه سیاست‏گذاری آموزشی ایران و ژاپن در مقطع ابتدایی [دوره 9، شماره 30، 1398، صفحه 113-132]
 • پورحسن، ناصر ارزش های آسیایی؛ تقدم «توسعه» بر«حقوق بشر» [دوره 7، شماره 22، 1396، صفحه 39-54]
 • پورشیخعلی، آتوسا چرا در ایران به دیپلمات‌های سلامت آموزش دیده بیش از پیش نیاز داریم؟ [دوره 9، شماره 30، 1398، صفحه 341-343]
 • پورعزت، علی اصغر تبیین عناصر حکمرانی خوب در سیاست‌گذاری نظام بودجه‌ریزی کشور [دوره 6، شماره 21، 1395، صفحه 31-52]
 • پورعزت، علی اصغر آیندۀ حکمرانی در عرصۀ تسهیلات عام‌المنفعه: عوامل کلیدی و روندهای نوظهور (مطالعه موردی: توزیع انرژی برق) [دوره 8، شماره 27، 1397، صفحه 109-132]
 • پورعزت، علی اصغر مفهوم‌پردازی حکمرانی مسولانه مبتنی بر فناوری اطلاعات در جهت نیل به الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت [دوره 9، شماره 30، 1398، صفحه 193-213]

ت

 • تاجبخش، شهربانو ایران و روابط با افغانستان پس از توافق هسته ای دوره ای جدید برای تعامل سازنده؟ [دوره 6، شماره 20، 1395، صفحه 193-204]
 • تاجبخش، شهربانو مفهوم امنیت انسانی وابعاد سیاست گذارانه آن [دوره 8، شماره 28، 1397، صفحه 367-374]
 • تراب زاده جهرمی، محمد صادق تحلیل اخلاقی خدمت وظیفه سربازی از منظر نظریه های وظیفه گرا و پیامدگرا [دوره 8، شماره 27، 1397، صفحه 297-318]
 • تشکری، نسیمه ارائه مدل بهبود یافته دسته‌بندی شرکت‌های دانش‌بنیان در ایران [دوره 9، شماره 30، 1398، صفحه 215-233]
 • تقی نژاد عمران، وحید توسعه مالی و عملکرد زیست محیطی، شواهدی از کشورهای عضو گروه دی8 و گروه جی7 مبتنی بر رهیافت داده‌های تلفیقی [دوره 8، شماره 29، 1397، صفحه 181-204]
 • تیموری، ایرج تحلیل رابطه بین مشارکت سیاسی و تخصیص منابع در ایران [دوره 8، شماره 29، 1397، صفحه 21-44]
 • تیموری، سعید ارزیابی دیدگاه مدیران و کارشناسان مرکز ملّی جهانی شدن پیرامون چالش های آموزشی- فرهنگی فراروی آموزش و پرورش در عرصه ی جهانی [دوره 4، شماره 11، 1392، صفحه 135-164]

ث

 • ثقفی، فاطمه طراحی و پیاده سازی مدل مرجع پس‌نگری برای شناسایی عوامل کلیدی موفقیت(CSF) خدمات دولت الکترونیکی در ایران [دوره 5، شماره 14، 1393، صفحه 205-240]
 • ثنایی، مهدی مفهوم شناسی سیاستگذاری داده باز حاکمیتی و تبیین مزایا و فواید آن در عرصه‌های مختلف سیاستگذاری [دوره 7، شماره 22، 1396، صفحه 55-74]

ج

 • جانسیز، احمد تحلیل ساختار‌گرایانه منازعه ایران-عربستان سعودی [دوره 9، شماره 30، 1398، صفحه 265-281]
 • جان محمدی لرگانی، وحید خدمت نظام وظیفه: فرصتی اجتماعی [دوره 8، شماره 29، 1397، صفحه 205-223]
 • جزینی زاده، اکرم جناح گرایی و تأثیر آن بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران [دوره 8، شماره 28، 1397، صفحه 229-248]
 • جعفری، احمد رضایت‌مندی سیاسی- ملی در پهنة جهانی شدن (بازکاوی تاثیر رسانه‌های فرامرزی و درون مرزی بر رضایت‌مندی سیاسی- ملی در عصر جهانی‌شدن) [دوره 5، شماره 14، 1393، صفحه 143-174]
 • جعفری، فریدون ارزیابی چالشهای نظری و فلسفی دیوان کیفری بینالمللی [دوره 4، شماره 11، 1392، صفحه 73-108]
 • جعفری، محسن تحلیلی بر چالشهای جهانی شدن در سازمان های دولتی ایران (مطالعه ی موردی: چهار وزارتخانه علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، صنعت ـ معدن و تجارت و ورزش و جوانان) [دوره 4، شماره 11، 1392، صفحه 17-40]
 • جعفری، مختار شبکه قدرت و ارتباطات سیاسی در سطوح محلی [دوره 6، شماره 21، 1395، صفحه 87-104]
 • جعفری، مختار مسائل غامض و تناقضات اجرای خط‌مشی فرهنگی ناحیه‌ای: شیوه‌های حکمرانی، قدرت تصمیم‌گیری، نتیجه خط‌مشی [دوره 7، شماره 24، 1396، صفحه 249-277]
 • جعفری گلنسایی، ندا بررسی پدیده جهانی شدن در عرصه‌ آموزش و پرورش در عصر اطلاعات [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 109-124]
 • جلالی راد، محمدصادق شاخص‌های فرهنگ سیاسی جمهوری اسلامی ایران در بعد کلان از دیدگاه نخبگان [دوره 7، شماره 23، 1396، صفحه 133-158]
 • جمالی، جواد دیپلماسی اقتصادی ج.ا.ایران در افغانستان و مدیریت اختلافات آبی دو کشور (با کاربست رویکرد اقتصادِ نهادگرا) [دوره 8، شماره 28، 1397، صفحه 69-93]
 • جنگ آور، حسن بررسی و تحلیل تاثیر توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر بر شاخص های کلان اقتصادی [دوره 7، شماره 24، 1396، صفحه 137-158]
 • جوادی، محمد مفهوم و ابعاد « انگیزاننده‌های مهاجرت داوطلبانه متخصصان» صنعت نفت با تاکید بر نقش و کارکردهای مدیریت منابع انسانی: رویکردی سیاستی [دوره 8، شماره 29، 1397، صفحه 67-92]
 • جواهرچیان، ندا جهانی‌شدن فرهنگ و بازاندیشی تعاملات جنسی (مورد مطالعه، جوانان شهر یزد) [دوره 5، شماره 14، 1393، صفحه 175-204]

ح

 • حاتمی، جواد واکاوی راهبردی سیاستگذاری ایمنی غذایی [دوره 8، شماره 29، 1397، صفحه 159-179]
 • حاجی‌حسینی، حجت‌الله مروری بر چالش‌های نظام ملی نوآوری ایران و ارائۀ سیاست‌ها و راهکارهایی برای بهبود [دوره 7، شماره 23، 1396، صفحه 185-198]
 • حاج‌رسولیها، امین تفکیک مالکیت و مدیریت در راستای حمایت از توسعۀ فناوری و صنعتی (مروری بر تجربۀ سازمان انرژی اتمی، هواـفضا، وزارت نیرو و ایدرو) [دوره 8، شماره 28، 1397، صفحه 349-365]
 • حاجی ناصری، سعید مدلِ داده‌بنیاد بررسی جامعه‌شناختی حکمرانی آب در بحرانِ دریاچه‌ی ارومیه [دوره 7، شماره 25، 1396، صفحه 53-72]
 • حایری یزدی، آسیه سیاست گذاری تعیین سبد حامل های انرژی در بخش حمل و نقل کشور [دوره 6، شماره 21، 1395، صفحه 251-260]
 • حایری یزدی، آسیه و بازهم سیاست گذاری عمومی [دوره 7، شماره 24، 1396، صفحه 11-20]
 • حایری یزدی، آسیه انقلاب [دوره 8، شماره 26، 1397، صفحه 253-288]
 • حبیبی، ناصر پارادایم جهانی شدن و سهم و نقش جمهوری اسلامی ایران در آن [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 125-152]
 • حجازی، نصرالله شورای نوردیک و سیاستگذاری ساخت تصویر ملی و برندینگ بین المللی ؛ دریچۀ خوشبختی به جهان معاصر [دوره 7، شماره 22، 1396، صفحه 75-91]
 • حسنی، امین تکامل روش معاینه فنی، روشی به منظور کنترل آلایندگی از خودروهای سواری در شهر تهران [دوره 7، شماره 24، 1396، صفحه 227-231]
 • حسینی، دیاکو افول هژمونی آمریکا: معنای انتقال قدرت در نظام جهانی و الزامات سیاستگذاری [دوره 6، شماره 20، 1395، صفحه 51-66]
 • حسین پور، داود تدوین الگوی مبارزه با پول‌شویی با استفاده از رویکرد خط‌مشی گذاری تعاملی [دوره 9، شماره 30، 1398، صفحه 43-68]
 • حسین زادگان، زهره جهانی شدن و تجارت کالاهای فرهنگی کشور [دوره 2، شماره 2، 1390، صفحه 47-72]
 • حسن زاده، علیرضا ارائه چارچوبی جهت تبیین شبکة ارزش خدمات در فضای مجازی: رویکرد تحلیل چارچوب [دوره 8، شماره 28، 1397، صفحه 303-324]
 • حسین زاده، صیاد معرفی و کاربست نظریه عقلانیت اسنلن در سیاستگذاری [دوره 7، شماره 22، 1396، صفحه 111-129]
 • حسین زاده، مهناز بررسی سیاست‌های کاهش انتشار دی‌اکسید کربن از صنعت ساختمان با استفاده از مدل‌سازی دینامیکی [دوره 9، شماره 30، 1398، صفحه 307-328]
 • حضار مقدم، نسرین بررسی اثر آزادسازی تجاری روی شاخص توسعه¬ی انسانی در کشورهای در حال توسعه [دوره 4، شماره 11، 1392، صفحه 109-134]
 • حکیمی، هادی تحلیل رابطه بین مشارکت سیاسی و تخصیص منابع در ایران [دوره 8، شماره 29، 1397، صفحه 21-44]
 • حمیدی، همایون جهانی شدن و مدیریت منابع انسانی [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 1-48]
 • حورعلی، منصوره طراحی و پیاده سازی مدل مرجع پس‌نگری برای شناسایی عوامل کلیدی موفقیت(CSF) خدمات دولت الکترونیکی در ایران [دوره 5، شماره 14، 1393، صفحه 205-240]

خ

 • خادمیان، طلیعه نقد اندیشه پیشرفت در ایران [دوره 8، شماره 26، 1397، صفحه 107-118]
 • خالق خواه، علی عوامل اثرگذار بر نگهداشت معلمان نخبه و مستعد در دوره دوم متوسطه مدارس دولتی آموزش‌وپرورش شهر اردبیل در راستای سیاست‌های کلی((ایجاد تحول در نظام آموزش‌وپرورش)) [دوره 7، شماره 23، 1396، صفحه 95-111]
 • خانیکی، هادی جهانی شدن و ارتباطات؛ زمینه‌ها و چشم‌اندازهای نظری [دوره 4، شماره 13، 1392، صفحه 6-33]
 • خدادادی، فریده آثار خارجی آموزش رسمی بر حفظ جنگل‌ها [دوره 7، شماره 25، 1396، صفحه 17-34]
 • خرمی، محمدامین سناریوهای ایران در سال ۱۳۹۶ [دوره 7، شماره 22، 1396، صفحه 145-153]
 • خسروی، علیرضا تمایلات جدایی طلبانه در اروپا ؛ریشه ها و روندها (مطالعه موردی اسکاتلند و کاتالانیا) [دوره 6، شماره 21، 1395، صفحه 145-164]
 • خواجه نوری، بیِژن ارزیابی تأثیر رسانه‌های مختلف بر میزان مشارکت در جنبش‌های محیط‌زیستی: مورد جنبش رفتگران طبیعت ایران [دوره 7، شماره 25، 1396، صفحه 73-92]
 • خواجوی، پیمان بررسی مسائل و مشکلات سیاست گذاری آب، خاک و امنیت غذایی در ایران [دوره 6، شماره 20، 1395، صفحه 165-180]
 • خورسندی، مرتضی بررسی و تحلیل تاثیر توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر بر شاخص های کلان اقتصادی [دوره 7، شماره 24، 1396، صفحه 137-158]

د

 • دارینی، علی اکبر راهبرد ایران در فناوری غنی سازی اورانیوم: دلایل و پیامدها [دوره 9، شماره 30، 1398، صفحه 175-191]
 • دیانی، مهدی اثر تغییرات قیمت نفت بر بازده بورس اوراق بهادار تهران به‌وسیله آزمون هم انباشتگی غیرخطی [دوره 7، شماره 24، 1396، صفحه 159-177]
 • دانایی فرد، حسن تبیین عناصر حکمرانی خوب در سیاست‌گذاری نظام بودجه‌ریزی کشور [دوره 6، شماره 21، 1395، صفحه 31-52]
 • دانایی فرد، حسن الگوی حکمرانی مشارکتی توسعه انرژی تجدیدپذیر ایران: رویکرد نهادی [دوره 9، شماره 30، 1398، صفحه 133-155]
 • داوری، کامران اعتمادپذیری سیاست‌های پروژه محور؛ (ارزیابی ریسک گزین ههای تأمین آب مشهد و تعیین اولویت آنها) [دوره 6، شماره 21، 1395، صفحه 71-86]
 • داوری، کامران راهبردهای دستیابی به مدیریت پایدار آب‏ زیرزمینی [دوره 8، شماره 29، 1397، صفحه 261-275]
 • داوند، محمد تأثیر دیپلماسی اقتصادی پسا مدرن بر تحقق اهداف اقتصاد داخلی ایالات متحده آمریکا (2012-2009) [دوره 7، شماره 24، 1396، صفحه 93-113]
 • دریادل، احسان برنامه مشارکتی ملّی مطابق با موافقت‌نامه پاریس: از نظر تا عمل [دوره 8، شماره 28، 1397، صفحه 19-47]
 • درج، حمید واکاوی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قبال بحران سوریه: چالش‌ها و پیامدها [دوره 8، شماره 28، 1397، صفحه 125-146]
 • درخشان، هاشم راهبردهای دستیابی به مدیریت پایدار آب‏ زیرزمینی [دوره 8، شماره 29، 1397، صفحه 261-275]
 • درودی، مسعود بررسی چند مدل سیاست فرهنگی در حوزه آموزش عالی (با تاکید بر تجارب سیاست فرهنگی در دانشگاه های اروپایی و ایالات متحده آمریکا) [دوره 6، شماره 20، 1395، صفحه 125-144]
 • درودی، مسعود درآمدی بر رویکرد آرایش سیاسی؛ به مثابه بستری برای ارتقای ظرفیت سیاستگذاری توسعه دولت [دوره 7، شماره 25، 1396، صفحه 223-243]
 • درودی، مسعود مفهوم امنیت انسانی وابعاد سیاست گذارانه آن [دوره 8، شماره 28، 1397، صفحه 367-374]
 • دهشیری، محمدرضا پارادیپلماسی در عصر جهانی شدن: بررسی موردی دیپلماسی شهری [دوره 4، شماره 13، 1392، صفحه 34-54]
 • دهشیری، محمدرضا جهانی شدن و نظام بین الملل [دوره 5، شماره 14، 1393، صفحه 7-44]
 • دهقان، نبی ا... ارائه الگوی پیاده سازی نقشه جامع علمی کشور بر اساس رویکرد پارادیمی روش نظریه مبنایی [دوره 6، شماره 20، 1395، صفحه 145-161]
 • دهقانی سلطانی، مهدی طراحی مدل راهبردی عوامل مؤثر بر جذب و نگهداری مشتریان نمونه در صنعت بانکداری جمهوری اسلامی ایران [دوره 7، شماره 23، 1396، صفحه 73-93]
 • دهقانی فیروزآبادی، سید جلال موانع همکاری دولتها در مسائل زیست محیطی از منظر اقتصاد سیاسی نوگرامشی گرایی [دوره 9، شماره 30، 1398، صفحه 93-111]
 • دهنویه، رضا آینده پژوهی با استفاده از تکنیک پویش محیطی [دوره 6، شماره 21، 1395، صفحه 7-9]
 • دهنویه، رضا چرا در ایران به دیپلمات‌های سلامت آموزش دیده بیش از پیش نیاز داریم؟ [دوره 9، شماره 30، 1398، صفحه 341-343]

ذ

 • ذاکری، محمد مطالعه تطبیقی راهبردهای کلان انرژی در ایران و کشورهای منتخب [دوره 7، شماره 24، 1396، صفحه 201-224]
 • ذوالفقاری، وحید رفتارشناسی رأی دهی بریتانیا در شورای امنیت سازمان ملل متحد [دوره 6، شماره 21، 1395، صفحه 165-182]
 • ذوالفقاری، وحید انتخابات، جناح های سیاسی و صلح پاراسیاسی در ایران؛ نمایندگان شکاف های سیاسی یا کارگزاران صلح؟ [(مقالات آماده انتشار)]
 • ذوالفقارزاده، محمد مهدی مفهوم شناسی سیاستگذاری داده باز حاکمیتی و تبیین مزایا و فواید آن در عرصه‌های مختلف سیاستگذاری [دوره 7، شماره 22، 1396، صفحه 55-74]

ر

 • رادمنش، سید علیرضا مبانی پایداری زیست محیطی زنجیرۀ تأمین با رویکرد الگوی اسلامی پیشرفت [دوره 7، شماره 22، 1396، صفحه 93-110]
 • رجایی، سهیلا تعارض منافع، آفتی جدی در نظام سلامت [دوره 9، شماره 30، 1398، صفحه 335-340]
 • رحمانی، جعفر ضرورت های مدیریت استراتژیک فرهنگی در حوزه های علمیه در عصرجهانی شدن [دوره 2، شماره 2، 1390، صفحه 19-46]
 • رحمان زاده، سید علی کارکرد شبکه های اجتماعی مجازی در عصر جهانی شدن [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 49-78]
 • رحیم پوراصل، ایرج سناریوهای پیش روی ایران در بحران‌های سوریه و عراق و راهبردهای برون‌رفت از آن‌ها [دوره 9، شماره 30، 1398، صفحه 283-305]
 • رحمدل، رضا تحلیل ساختار‌گرایانه منازعه ایران-عربستان سعودی [دوره 9، شماره 30، 1398، صفحه 265-281]
 • رزقی شیرسوار، هادی راهکارهای توسعه ی صادرات کالاهای فرهنگی درعصر جهانی شدن [دوره 4، شماره 11، 1392، صفحه 41-72]
 • رستمی، محمدباقر نحوه نگارش یک گزارش سیاستی موثر [دوره 7، شماره 23، 1396، صفحه 11-16]
 • رستمی، محمد باقر ارائه الگوی پیاده سازی نقشه جامع علمی کشور بر اساس رویکرد پارادیمی روش نظریه مبنایی [دوره 6، شماره 20، 1395، صفحه 145-161]
 • رسولی، فاطمه بررسی آثار محیط‌زیستی گاز مشعل در ایران و اهمیت آن در راستای تعهدات کشور در توافق پاریس [دوره 8، شماره 27، 1397، صفحه 133-154]
 • رضاقلی زاده، مهدیه بررسی تاثیر تحریم های اقتصادی و تجاری بر روابط تجاری ایران و کشورهای شریک عمده تجاری [دوره 8، شماره 28، 1397، صفحه 49-68]
 • رضائی، مسعود سنجشِ روابط دفاعیِ ایران و چین در دورۀ ریاست‌جمهوری حسن روحانی [دوره 7، شماره 24، 1396، صفحه 23-47]
 • رضائی جعفری، محسن گفتمان انقلاب اسلامی ایران و الزامات اشاعه ارزش های آن در عصر جهانی شدن بر اساس نظریه گفتمان لاکلا و موفه [دوره 6، شماره 20، 1395، صفحه 85-110]
 • رضی کردمحله، لادن واکاوی راهبردی سیاستگذاری ایمنی غذایی [دوره 8، شماره 29، 1397، صفحه 159-179]
 • رضوی، سید عبدالله اثر جهانی شدن اقتصاد بر رشد اقتصادی با استفاده از روش خود توضیحی برداری [دوره 4، شماره 12، 1392، صفحه 9-32]
 • رضوی، محمدرضا مروری بر چالش‌های نظام ملی نوآوری ایران و ارائۀ سیاست‌ها و راهکارهایی برای بهبود [دوره 7، شماره 23، 1396، صفحه 185-198]
 • رضوی نژاد، سیدامین درآمدی تحلیلی بر مسئله شناسی در سیاستگذاری امنیتی [دوره 8، شماره 27، 1397، صفحه 279-296]
 • رمضانی، سیده گل افروز چالش‌های آموزش بزرگسالان و راهکارهایی جهت بهبود: پژوهش زمینه‌ای [دوره 8، شماره 29، 1397، صفحه 115-134]
 • رمضانی خورشیددوست، رضا تفکیک مالکیت و مدیریت در راستای حمایت از توسعۀ فناوری و صنعتی (مروری بر تجربۀ سازمان انرژی اتمی، هواـفضا، وزارت نیرو و ایدرو) [دوره 8، شماره 28، 1397، صفحه 349-365]

ز

 • زالی، نادر بررسی اثر جهانی شدن بر توسعه ی شهری [دوره 4، شماره 11، 1392، صفحه 1-16]
 • زاهدی، نسا تأثیر برجام بر همکاری‌های امنیتی اتحادیه‌ اروپا و ایران [دوره 6، شماره 20، 1395، صفحه 35-50]
 • زاهدی مطلق، حسین سطح زیست‌پذیری برای تن برهنۀ شهری؛ لباس یا کراوات؟! تحلیل سیاست‌گذاری مقابله با آلودگی هوای کلان‌شهرها با تکیه بر شهر تهران [دوره 8، شماره 27، 1397، صفحه 329-345]
 • زرقانی، سید هادی جهانمحلی‌سازی: واژه‌ای جدید برای‌ حقیقتی تازه [دوره 6، شماره 21، 1395، صفحه 105-122]
 • زین آبادی، حسن رضا طراحی الگوی کارکرد پژوهشی دانشگاه‌ها با رویکرد صنعت‌یاری [دوره 8، شماره 27، 1397، صفحه 231-253]

س

 • ساعی، احمد بازتولید ساختار رانتی در ایران [دوره 7، شماره 25، 1396، صفحه 203-221]
 • ساکت، محمد جواد بررسی موانع کاهش مصرف سوخت در بخش حمل‌ونقل خودروهای سبک ایران [دوره 8، شماره 27، 1397، صفحه 67-88]
 • سی.بورودور، پاتریس مطالعة تطبیقی در مواجهة جهان اسلام با جهان محلّی گرایی [دوره 5، شماره 14، 1393، صفحه 83-108]
 • سپهرنیا، رزیتا شاخص‌های فرهنگ سیاسی جمهوری اسلامی ایران در بعد کلان از دیدگاه نخبگان [دوره 7، شماره 23، 1396، صفحه 133-158]
 • ستاری فر، محمد بررسی و تحلیل تاثیر توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر بر شاخص های کلان اقتصادی [دوره 7، شماره 24، 1396، صفحه 137-158]
 • سجادیه، علیرضا تحلیل اخلاقی خدمت وظیفه سربازی از منظر نظریه های وظیفه گرا و پیامدگرا [دوره 8، شماره 27، 1397، صفحه 297-318]
 • سیدان، مریم چند پیشنهاد سیاستی در حوزۀ فارسی [دوره 6، شماره 21، 1395، صفحه 213-227]
 • سیدان، مریم زندگی خصوصی «مائو تسه تونگ » [دوره 7، شماره 23، 1396، صفحه 245-250]
 • سرآبادانی، حسین تحلیل اخلاقی خدمت وظیفه سربازی از منظر نظریه های وظیفه گرا و پیامدگرا [دوره 8، شماره 27، 1397، صفحه 297-318]
 • سرزعیم، علی سیاست‌های اقتصادی برای مقابله با بحرانهای بانکی [دوره 6، شماره 21، 1395، صفحه 53-69]
 • سرزعیم، علی سیاست در بستر زمان : تاریخ، نهادها و تحلیل اجتماعی [دوره 7، شماره 24، 1396، صفحه 281-285]
 • سرفرازی، مهرزاد جهانی شدن و مدیریت منابع انسانی [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 1-48]
 • سعیدی راد، آرش آیندۀ سوریه و فرصت‌ها و چالش‌های‌ آن برای جمهوری اسلامی ایران [دوره 8، شماره 28، 1397، صفحه 147-165]
 • سلطانی، بهزاد مروری بر چالش‌های نظام ملی نوآوری ایران و ارائۀ سیاست‌ها و راهکارهایی برای بهبود [دوره 7، شماره 23، 1396، صفحه 185-198]
 • سلطانی، بهزاد تفکیک مالکیت و مدیریت در راستای حمایت از توسعۀ فناوری و صنعتی (مروری بر تجربۀ سازمان انرژی اتمی، هواـفضا، وزارت نیرو و ایدرو) [دوره 8، شماره 28، 1397، صفحه 349-365]
 • سلطانی، بهزاد ارائه مدل بهبود یافته دسته‌بندی شرکت‌های دانش‌بنیان در ایران [دوره 9، شماره 30، 1398، صفحه 215-233]
 • سلطانی فر، احسان تحلیلی سیاستی بر محیط توسعۀ همکاری‌های تجاری ـ اقتصادی میان ایران و فرانسه [دوره 8، شماره 26، 1397، صفحه 207-237]
 • سلیمان زاده، سعید راهبرد سیاست خارجی ترامپ: هیبرید نوانزواگرایی-واقع‌گرایی [دوره 8، شماره 28، 1397، صفحه 269-283]
 • سلیمی فر، مصطفی اثر جهانی شدن اقتصاد بر رشد اقتصادی با استفاده از روش خود توضیحی برداری [دوره 4، شماره 12، 1392، صفحه 9-32]
 • سیمبر، رضا منابع اجتماعی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران [دوره 8، شماره 26، 1397، صفحه 165-186]
 • سیمبر، رضا تحلیل ساختار‌گرایانه منازعه ایران-عربستان سعودی [دوره 9، شماره 30، 1398، صفحه 265-281]
 • سینایی، وحید دیپلماسی اقتصادی ج.ا.ایران در افغانستان و مدیریت اختلافات آبی دو کشور (با کاربست رویکرد اقتصادِ نهادگرا) [دوره 8، شماره 28، 1397، صفحه 69-93]
 • سهرابی، بابک ارائه چارچوبی جهت تبیین شبکة ارزش خدمات در فضای مجازی: رویکرد تحلیل چارچوب [دوره 8، شماره 28، 1397، صفحه 303-324]

ش

 • شاکرزاده، امین بررسی سیاست‌های کاهش انتشار دی‌اکسید کربن از صنعت ساختمان با استفاده از مدل‌سازی دینامیکی [دوره 9، شماره 30، 1398، صفحه 307-328]
 • شالباف، محسن تغییر اهمیت راهبردی منابع نفتی و پیامدهای آن از نظر سیاستگذاری [دوره 6، شماره 21، 1395، صفحه 241-250]
 • شاوردی، مرضیه مروری بر چالش‌های نظام ملی نوآوری ایران و ارائۀ سیاست‌ها و راهکارهایی برای بهبود [دوره 7، شماره 23، 1396، صفحه 185-198]
 • شاوردی، مرضیه مروری بر سیاست‌گذاری نوآوری در چین [دوره 7، شماره 24، 1396، صفحه 233-247]
 • شاوردی، مرضیه تفکیک مالکیت و مدیریت در راستای حمایت از توسعۀ فناوری و صنعتی (مروری بر تجربۀ سازمان انرژی اتمی، هواـفضا، وزارت نیرو و ایدرو) [دوره 8، شماره 28، 1397، صفحه 349-365]
 • شبیری، سید محمد واکاوی راهبردی سیاستگذاری ایمنی غذایی [دوره 8، شماره 29، 1397، صفحه 159-179]
 • شجاعی، سید محمد بررسی آثار محیط‌زیستی گاز مشعل در ایران و اهمیت آن در راستای تعهدات کشور در توافق پاریس [دوره 8، شماره 27، 1397، صفحه 133-154]
 • شیخ زاده جوشانی، صدیقه جناح گرایی و تأثیر آن بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران [دوره 8، شماره 28، 1397، صفحه 229-248]
 • شیخ محمدی، مجید مدل‌سازی و تحلیل راهبردی مناقشه نویسندگان بدافزار و تحلیل گران سامانه‌های امنیتی با استفاده از نظریه بازی [دوره 7، شماره 23، 1396، صفحه 19-41]
 • شیخ محمدی، مجید مدل سازی و تحلیل استراتژیک نبرد بین ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران با استفاده از رویکرد نظریه بازی در حالت غیرهمکارانه [دوره 9، شماره 30، 1398، صفحه 235-263]
 • شیرخانی، محمد علی سیاست خارجی عمل¬گرایانه و توسعه¬ی اقتصادی (مطالعه¬ی موردی: چین از سال 1978-2010) [دوره 4، شماره 12، 1392، صفحه 133-164]
 • شیرزاد نظرلو، زهرا جایگاه حقوق معلولین در حوزۀ حقوق شهری [دوره 8، شماره 26، 1397، صفحه 137-163]
 • شیروانی ناغانی، مسلم اولویتبندی انواع انرژی در ایران با هدف افزایش امنیت انرژی در افق 1404 هجری خورشیدی (با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی) [دوره 8، شماره 29، 1397، صفحه 135-157]
 • شفیعا، محمدعلی مروری بر چالش‌های نظام ملی نوآوری ایران و ارائۀ سیاست‌ها و راهکارهایی برای بهبود [دوره 7، شماره 23، 1396، صفحه 185-198]
 • شکری، مرتضی موانع همکاری دولتها در مسائل زیست محیطی از منظر اقتصاد سیاسی نوگرامشی گرایی [دوره 9، شماره 30، 1398، صفحه 93-111]
 • شمساپور، نیما طرح ارز بنزین (پترول کوین) [دوره 9، شماره 30، 1398، صفحه 331-334]
 • شوال پور، سعید آسیب شناسی عدم توفیق توسعه تکنولوژیک صنعت نفت ایران از طریق مطالعه تطبیقی با کشور نروژ [دوره 6، شماره 21، 1395، صفحه 183-209]

ص

 • صادقی سقدل، حسین تاثیر دولت رانتیر بر فرایند خصوصی سازی؛ مطالعه موردی ایران بعد از انقلاب(1357 - 1397) [دوره 9، شماره 30، 1398، صفحه 69-91]
 • صادقی شاهدانی، سید مهدی جهانی سازی بخش انرژی از مسیر گات و سازمان تجارت جهانی [دوره 4، شماره 12، 1392، صفحه 107-132]
 • صالحیان، تاج الدین منابع اجتماعی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران [دوره 8، شماره 26، 1397، صفحه 165-186]
 • صالح نیا، علی اولویت‌بندی تهدیدات امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران با روش تحلیل سلسله مراتبی( AHP) [دوره 8، شماره 27، 1397، صفحه 255-277]
 • صباغ کلاته حسینی، الهام نسبت سنجی شهر و دیپلماسی در عصر جهانی شدن [دوره 7، شماره 23، 1396، صفحه 61-71]
 • صبوری خسروشاهی، حبیب آموزش و پرورش در عصر جهانی شدن؛ چالش¬ها و راهبردهای مواجهه با آن [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 153-196]
 • صحرایی، علیرضا الگوی حکمرانی خوب: چارچوبی برای تحلیل اقتصاد سیاسی دولت هاشمی رفسنجانی(1368-1376) [دوره 8، شماره 28، 1397، صفحه 207-228]
 • صدرا، محمد موسی صدر و ساختارشکنی دوگانۀ فرقه‌گرایی و سکولاریسم: ایده‌ای برای وحدت ملی و بین‌المللی کشورهای اسلامی [دوره 8، شماره 26، 1397، صفحه 85-105]
 • صفاری، رضا تدوین مدل مالی مناسب برای نوسازی سیستم روشنایی معابر عمومی در ایران [دوره 8، شماره 29، 1397، صفحه 277-291]
 • صفرنیا، حسن طراحی مدل راهبردی عوامل مؤثر بر جذب و نگهداری مشتریان نمونه در صنعت بانکداری جمهوری اسلامی ایران [دوره 7، شماره 23، 1396، صفحه 73-93]
 • صمدی، حامد سناریوهای ایران در سال ۱۳۹۶ [دوره 7، شماره 22، 1396، صفحه 145-153]

ض

 • ضرغامی، صادق مطالعه تطبیقی راهبردهای کلان انرژی در ایران و کشورهای منتخب [دوره 7، شماره 24، 1396، صفحه 201-224]

ط

 • طاهایی گیلان، سید جواد ‌نظریه توسعه و انقلاب ایران (یک بحث انتقادی) [دوره 8، شماره 27، 1397، صفحه 363-379]
 • طاهری دمنه، محسن تحلیلی آینده پژوهانه در بن مایه‌های سازنده‌ی تصاویر آینده [دوره 8، شماره 29، 1397، صفحه 45-65]
 • طباطبائیان، سید حبیب‌الله مروری بر چالش‌های نظام ملی نوآوری ایران و ارائۀ سیاست‌ها و راهکارهایی برای بهبود [دوره 7، شماره 23، 1396، صفحه 185-198]
 • طهماسب‌زاده، محمذ بررسی آثار محیط‌زیستی گاز مشعل در ایران و اهمیت آن در راستای تعهدات کشور در توافق پاریس [دوره 8، شماره 27، 1397، صفحه 133-154]

ع

 • عابدینی، حسن نقش متغیرهای داخلی در سیاستگذاری مذاکرات هسته ای دولت یازدهم [دوره 7، شماره 25، 1396، صفحه 271-289]
 • عارفی، محبوبه امکانسنجی بین المللی شدن دانشگاه های جامع دولتی شهر تهران (مطالعه موردی دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه تهران) [دوره 8، شماره 26، 1397، صفحه 41-63]
 • عالیشاهی، عبدالرضا بررسی روابط سیاسی قطر و عربستان سعودی؛ از تبیین همگرایی تا گسست سیاسی(از بیداری اسلامی تا بحران قطع روابط سیاسی در ژوئن 2017) [دوره 7، شماره 24، 1396، صفحه 49-72]
 • عباییان، مهراس مطالعۀ مقایسه‌ای جذابیت اقتصادی و مالی قراردادهای جدید (IPC) و بیع متقابل نمونۀ موردی میدان نفتی در بلوک اناران [دوره 8، شماره 27، 1397، صفحه 89-108]
 • عباسی، طیبه شناسایی عوامل تسهیل‌کنندۀ شواهدمحور کردن فرایند خط‌مشی‌گذاری در حوزۀ علوم، تحقیقات و فناوری [دوره 8، شماره 26، 1397، صفحه 65-84]
 • عباسی، مصطفی مدل‌سازی و تحلیل راهبردی مناقشه نویسندگان بدافزار و تحلیل گران سامانه‌های امنیتی با استفاده از نظریه بازی [دوره 7، شماره 23، 1396، صفحه 19-41]
 • عباسی گودرزی، علی سیاست‌گذاری جمهوری اسلامی ایران در بهره‌برداری بهینه از منابع انرژی تجدیدپذیر [دوره 7، شماره 23، 1396، صفحه 159-174]
 • عبدی، بهنام مفهوم‌پردازی حکمرانی مسولانه مبتنی بر فناوری اطلاعات در جهت نیل به الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت [دوره 9، شماره 30، 1398، صفحه 193-213]
 • عبدالحسین زاده، محمد مفهوم شناسی سیاستگذاری داده باز حاکمیتی و تبیین مزایا و فواید آن در عرصه‌های مختلف سیاستگذاری [دوره 7، شماره 22، 1396، صفحه 55-74]
 • عرب یار محمدی، جواد غلبه بر تراژدی برآمده از مشکلات فوق بدخیم: محدود ساختن منافع شخصی آینده برای بهبود وضعیت تغییرات اقلیمی جهانی(قسمت دوم) [دوره 7، شماره 25، 1396، صفحه 327-350]
 • عزیزی، علی امکانسنجی بین المللی شدن دانشگاه های جامع دولتی شهر تهران (مطالعه موردی دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه تهران) [دوره 8، شماره 26، 1397، صفحه 41-63]
 • عزیزی، نعمت الله چالش‌های آموزش بزرگسالان و راهکارهایی جهت بهبود: پژوهش زمینه‌ای [دوره 8، شماره 29، 1397، صفحه 115-134]
 • عسکری، مهدی مقایسه سیاست‏گذاری آموزشی ایران و ژاپن در مقطع ابتدایی [دوره 9، شماره 30، 1398، صفحه 113-132]
 • عطااللهی، فاطمه آینده پژوهی با استفاده از تکنیک پویش محیطی [دوره 6، شماره 21، 1395، صفحه 7-9]
 • عطار، سعید آیندۀ سوریه و فرصت‌ها و چالش‌های‌ آن برای جمهوری اسلامی ایران [دوره 8، شماره 28، 1397، صفحه 147-165]
 • عظیم زاده آرانی، محمد جایگاه تنظیم‌گری در فرایند خصوصی‌سازی صنعت گاز، مطالعه موردی: بازار گاز ایران [دوره 8، شماره 29، 1397، صفحه 225-247]
 • علی احمدی، علی رضا طراحی و پیاده سازی مدل مرجع پس‌نگری برای شناسایی عوامل کلیدی موفقیت(CSF) خدمات دولت الکترونیکی در ایران [دوره 5، شماره 14، 1393، صفحه 205-240]
 • علیپور، اکبر راهبردهای دستیابی به مدیریت پایدار آب‏ زیرزمینی [دوره 8، شماره 29، 1397، صفحه 261-275]
 • علی حسینی، علی گفتمان انقلاب اسلامی ایران و الزامات اشاعه ارزش های آن در عصر جهانی شدن بر اساس نظریه گفتمان لاکلا و موفه [دوره 6، شماره 20، 1395، صفحه 85-110]
 • عمرانی صباغی، محمد حسین راهکارهای توسعه ی صادرات کالاهای فرهنگی درعصر جهانی شدن [دوره 4، شماره 11، 1392، صفحه 41-72]
 • عموزاد، حنان بررسی سیاست‌های کاهش انتشار دی‌اکسید کربن از صنعت ساختمان با استفاده از مدل‌سازی دینامیکی [دوره 9، شماره 30، 1398، صفحه 307-328]
 • عوامی، اکرم سدها و توسعه: چارچوب جدید برای تصمیم گیری [دوره 6، شماره 20، 1395، صفحه 207-216]

غ

 • غیاثوند، ابوالفضل غلبه بر تراژدی برآمده از مشکلات فوق بدخیم: محدود ساختن منافع شخصی آینده برای بهبود وضعیت تغییرات اقلیمی جهانی(قسمت دوم) [دوره 7، شماره 25، 1396، صفحه 327-350]
 • غفاری، مسعود تاثیر دولت رانتیر بر فرایند خصوصی سازی؛ مطالعه موردی ایران بعد از انقلاب(1357 - 1397) [دوره 9، شماره 30، 1398، صفحه 69-91]
 • غفاری فرد، محمد بررسی روند سیاستگذاری توسعه و توازن منطقه ای طی برنامه های توسعه در ایران و ارائه راهبردهای اساسی [دوره 9، شماره 30، 1398، صفحه 21-41]
 • غفاری نسب، اسفندیار ارزیابی تأثیر رسانه‌های مختلف بر میزان مشارکت در جنبش‌های محیط‌زیستی: مورد جنبش رفتگران طبیعت ایران [دوره 7، شماره 25، 1396، صفحه 73-92]
 • غلامی، زهرا طراحی الگوی کارکرد پژوهشی دانشگاه‌ها با رویکرد صنعت‌یاری [دوره 8، شماره 27، 1397، صفحه 231-253]
 • غلامی شکارسرایی، محمد رضا تحلیل گفتمان سیاستهای قومی پس از انقلاب اسلامی ( با تاکید بر دوره 1368-1376) [دوره 6، شماره 20، 1395، صفحه 111-124]
 • غیوری ثالث، مجید مدل‌سازی و تحلیل راهبردی مناقشه نویسندگان بدافزار و تحلیل گران سامانه‌های امنیتی با استفاده از نظریه بازی [دوره 7، شماره 23، 1396، صفحه 19-41]

ف

 • فاخری، مهدی بازیگران ملی و فراملی در روند جهانی شدن [دوره 5، شماره 14، 1393، صفحه 45-82]
 • فارسی زاده، حسین طراحی مدل راهبردی عوامل مؤثر بر جذب و نگهداری مشتریان نمونه در صنعت بانکداری جمهوری اسلامی ایران [دوره 7، شماره 23، 1396، صفحه 73-93]
 • فاضلی، محمد ایران و روابط با افغانستان پس از توافق هسته ای دوره ای جدید برای تعامل سازنده؟ [دوره 6، شماره 20، 1395، صفحه 193-204]
 • فاضلی، محمد مفهوم مسائل بدخیم [دوره 6، شماره 21، 1395، صفحه 11-12]
 • فاضلی، محمد مدلِ داده‌بنیاد بررسی جامعه‌شناختی حکمرانی آب در بحرانِ دریاچه‌ی ارومیه [دوره 7، شماره 25، 1396، صفحه 53-72]
 • فاطمی نژاد، سید احمد منطقه گرایی ایران و آسیای مرکزی در پرتو جهانی شدن: طرحی برای جامعه بین الملل منطقه ای؟ [دوره 6، شماره 21، 1395، صفحه 123-144]
 • فتاحی، سجاد ریزگردها، قطع برق و پیچیدگی در استراتژیک‌ترین استان ایران (مقدمه‌ای بر تبیینی چند سطحی و بین‌رشته‌ای از حادثه قطع برق 23 بهمن 1395 و پدیده ریزگردها در استان خوزستان) [دوره 7، شماره 25، 1396، صفحه 311-324]
 • فتاحی، سجاد مساله‌شناسی پایداری در منطقه آزاد اروند [دوره 8، شماره 28، 1397، صفحه 327-337]
 • فتاحی، سجاد دیباچه‌ای بر ارزیابی عملکرد انقلاب اسلامی ایران در بنیان‌گذاری [دوره 8، شماره 26، 1397، صفحه 289-292]
 • فتاحی، سجاد گزارش ملی آب و سیاست‌گذاری مبتنی بر پیچیدگی [دوره 8، شماره 27، 1397، صفحه 321-328]
 • فرازکیش، مهدیه الگوی ارزیابی ملی علم، فناوری و نوآوری براساس شاخص‌های کارایی، اثربخشی و سودمندی [دوره 8، شماره 27، 1397، صفحه 205-229]
 • فرحی، سیدمهدی تفکیک مالکیت و مدیریت در راستای حمایت از توسعۀ فناوری و صنعتی (مروری بر تجربۀ سازمان انرژی اتمی، هواـفضا، وزارت نیرو و ایدرو) [دوره 8، شماره 28، 1397، صفحه 349-365]
 • فیرحی، داود مدلِ داده‌بنیاد بررسی جامعه‌شناختی حکمرانی آب در بحرانِ دریاچه‌ی ارومیه [دوره 7، شماره 25، 1396، صفحه 53-72]
 • فرخی، علی مطالعۀ مقایسه‌ای جذابیت اقتصادی و مالی قراردادهای جدید (IPC) و بیع متقابل نمونۀ موردی میدان نفتی در بلوک اناران [دوره 8، شماره 27، 1397، صفحه 89-108]
 • فرهمند، مهناز جهانی‌شدن فرهنگ و بازاندیشی تعاملات جنسی (مورد مطالعه، جوانان شهر یزد) [دوره 5، شماره 14، 1393، صفحه 175-204]
 • فروزان، یونس بررسی روابط سیاسی قطر و عربستان سعودی؛ از تبیین همگرایی تا گسست سیاسی(از بیداری اسلامی تا بحران قطع روابط سیاسی در ژوئن 2017) [دوره 7، شماره 24، 1396، صفحه 49-72]
 • فیروزجائیان، علی اصغر خدمت نظام وظیفه: فرصتی اجتماعی [دوره 8، شماره 29، 1397، صفحه 205-223]
 • فصیحی، سیدفرهنگ ارائه مدل بهبود یافته دسته‌بندی شرکت‌های دانش‌بنیان در ایران [دوره 9، شماره 30، 1398، صفحه 215-233]
 • فنی، زهره فضا، مقیاس و جهانی شدن با تحلیل تئوری شبکه کنشگران ( ANT) [دوره 4، شماره 12، 1392، صفحه 93-106]
 • فنی، زهره آینده پژوهی و سناریونگاری برای برنامه ریزی توسعه محله ای بر پایه تحلیل سیستمی با مطالعه محله سنگلج تهران [دوره 6، شماره 21، 1395، صفحه 15-29]
 • فنی، زهره تحلیل دیدگاه‌های برنامه‌ریزی و پیشرفت پایدار فضایی با تأکید بر تقویت شهر‌های کوچک [دوره 8، شماره 27، 1397، صفحه 177-203]

ق

 • قادری، سید فرید آیندۀ حکمرانی در عرصۀ تسهیلات عام‌المنفعه: عوامل کلیدی و روندهای نوظهور (مطالعه موردی: توزیع انرژی برق) [دوره 8، شماره 27، 1397، صفحه 109-132]
 • قاسمی، ابوالفضل توصیه‌های سیاستی موانع تحقق‌پذیری حکمرانی خوب در ادارۀ امور عمومی (مطالعۀ موردی: فرمانداری و شهرداری شهرستان مینودشت) [دوره 7، شماره 25، 1396، صفحه 113-133]
 • قاضی نوری، سپهر الگوی ارزیابی ملی علم، فناوری و نوآوری براساس شاخص‌های کارایی، اثربخشی و سودمندی [دوره 8، شماره 27، 1397، صفحه 205-229]
 • قاضی نوری، سپهر نگرشی مقایسه‌ای به اهداف شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری با کارکردها و جایگاه فعلی آن [دوره 8، شماره 28، 1397، صفحه 339-347]
 • قاضی نوری، سید سپهر طراحی و پیاده سازی مدل مرجع پس‌نگری برای شناسایی عوامل کلیدی موفقیت(CSF) خدمات دولت الکترونیکی در ایران [دوره 5، شماره 14، 1393، صفحه 205-240]
 • قاضی نوری، سید سپهر شناسایی و تحلیل رویکردهای موجود و مطلوب در صنایع فرهنگی کشور مبتنی بر دیدگاه ذینفعان [دوره 8، شماره 26، 1397، صفحه 17-39]
 • قاضی‌نوری، سید سپهر مروری بر چالش‌های نظام ملی نوآوری ایران و ارائۀ سیاست‌ها و راهکارهایی برای بهبود [دوره 7، شماره 23، 1396، صفحه 185-198]
 • قانعی راد، محمدامین شناسایی و تحلیل رویکردهای موجود و مطلوب در صنایع فرهنگی کشور مبتنی بر دیدگاه ذینفعان [دوره 8، شماره 26، 1397، صفحه 17-39]
 • قبادی، مجید رضایت‌مندی سیاسی- ملی در پهنة جهانی شدن (بازکاوی تاثیر رسانه‌های فرامرزی و درون مرزی بر رضایت‌مندی سیاسی- ملی در عصر جهانی‌شدن) [دوره 5، شماره 14، 1393، صفحه 143-174]
 • قربانی، سعید سناریوهای پیشِ روی آیندۀ عراق و تحلیل دورنمای حقوقی، بین‌المللی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران [دوره 7، شماره 24، 1396، صفحه 73-91]
 • قربانی، وحید ارزش های آسیایی؛ تقدم «توسعه» بر«حقوق بشر» [دوره 7، شماره 22، 1396، صفحه 39-54]
 • قریشی، سید حمیدرضا رشد واردات بنزین در ایران و سیاست های کنترل آن [دوره 7، شماره 23، 1396، صفحه 177-184]
 • قلی پور، رحمت ا ... شناسایی عوامل تسهیل‌کنندۀ شواهدمحور کردن فرایند خط‌مشی‌گذاری در حوزۀ علوم، تحقیقات و فناوری [دوره 8، شماره 26، 1397، صفحه 65-84]
 • قمشی، مهدی در س‌هایی که باید از سرنوشت سد گتوند آموخت [دوره 6، شماره 20، 1395، صفحه 183-187]
 • قندهاری، احمد اعتمادپذیری سیاست‌های پروژه محور؛ (ارزیابی ریسک گزین ههای تأمین آب مشهد و تعیین اولویت آنها) [دوره 6، شماره 21، 1395، صفحه 71-86]
 • قنواتی، نسرین بازتولید ساختار رانتی در ایران [دوره 7، شماره 25، 1396، صفحه 203-221]
 • قهرمان، بیژن اعتمادپذیری سیاست‌های پروژه محور؛ (ارزیابی ریسک گزین ههای تأمین آب مشهد و تعیین اولویت آنها) [دوره 6، شماره 21، 1395، صفحه 71-86]
 • قوامی، آسیه عوامل مؤثر بر جهانی شدن شعر و ادب فارسی [دوره 4، شماره 11، 1392، صفحه 165-184]

ک

 • کاظمی، لاله آینده پژوهی و سناریونگاری برای برنامه ریزی توسعه محله ای بر پایه تحلیل سیستمی با مطالعه محله سنگلج تهران [دوره 6، شماره 21، 1395، صفحه 15-29]
 • کاوسی، اسماعیل جهانی شدن و توسعه منابع انسانی (مقایسه تطبیقی 62 کشور جهان) [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 79-108]
 • کریمی، داریوش استقرار چارچوب حقوقی پایدار مدیریت یکپارچه منابع آب در حوضه‌های آبریز ایران [دوره 7، شماره 25، 1396، صفحه 35-51]
 • کریمی، محمدصادق آسیب شناسی و ارائه راهکارهای توسعه صنعت بالادستی نفت در ایران [دوره 6، شماره 21، 1395، صفحه 229-239]
 • کریمی، محمدصادق بررسی اسناد بالادستی و موانع بهره وری انرژی در بخش ساختمان ایران [دوره 7، شماره 22، 1396، صفحه 131-142]
 • کریمی، محمدصادق بررسی اثر وجود کشور رقیب و امکان اقدام متقابل در نتایج تحریمها؛ نمونه موردی تحریم ایران [دوره 7، شماره 24، 1396، صفحه 179-200]
 • کریمی، محمدصادق بررسی موانع کاهش مصرف سوخت در بخش حمل‌ونقل خودروهای سبک ایران [دوره 8، شماره 27، 1397، صفحه 67-88]
 • کریمی‌فرد، حسین سیاست خارجی ترامپ و واقعیت های نظام بین الملل [دوره 8، شماره 28، 1397، صفحه 285-302]
 • کریمی فیروزجایی، حمزه توسعه مالی و عملکرد زیست محیطی، شواهدی از کشورهای عضو گروه دی8 و گروه جی7 مبتنی بر رهیافت داده‌های تلفیقی [دوره 8، شماره 29، 1397، صفحه 181-204]
 • کشاورزی، سعید ارزیابی تأثیر رسانه‌های مختلف بر میزان مشارکت در جنبش‌های محیط‌زیستی: مورد جنبش رفتگران طبیعت ایران [دوره 7، شماره 25، 1396، صفحه 73-92]
 • کفیلی، وحید نقش آموزش بر رابطه فناوری اطلاعات و ارتباطات و شدت انرژی: یک تحلیل بین کشوری [دوره 7، شماره 24، 1396، صفحه 115-136]
 • کیقبادی، مهدی تدوین مدل مالی مناسب برای نوسازی سیستم روشنایی معابر عمومی در ایران [دوره 8، شماره 29، 1397، صفحه 277-291]
 • کلانتری، کیومرث استقرار چارچوب حقوقی پایدار مدیریت یکپارچه منابع آب در حوضه‌های آبریز ایران [دوره 7، شماره 25، 1396، صفحه 35-51]
 • کمالی، یحیی مقایسه‌ ساختار مدیریت بحران‌ در ایران، ژاپن، هند و ترکیه [دوره 7، شماره 25، 1396، صفحه 245-289]
 • کمالی، یحیی جناح گرایی و تأثیر آن بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران [دوره 8، شماره 28، 1397، صفحه 229-248]
 • کنعانی ممان، یاسر چارچوب تأثیر مؤلفه‌های امنیت انرژی بر مدل‌های عرضۀ بهینۀ انرژی با تکیه بر روش تلفیقی سناریو و مدل‌های تصادفی [دوره 8، شماره 27، 1397، صفحه 49-66]
 • کوثر، آهنگ آبرفت ژرف درشت‌دانه؛ ارزنده تر از نفت سازوکاری برای پیشگیری از فاجعة مرگ همگانی بر اثر تشنگی [دوره 6، شماره 20، 1395، صفحه 189-190]

گ

 • گرجی، لیلا اثر تغییرات قیمت نفت بر بازده بورس اوراق بهادار تهران به‌وسیله آزمون هم انباشتگی غیرخطی [دوره 7، شماره 24، 1396، صفحه 159-177]
 • گرجی ازندریانی، علی اکبر جایگاه حقوق معلولین در حوزۀ حقوق شهری [دوره 8، شماره 26، 1397، صفحه 137-163]
 • گلخندان، ابوالقاسم تحلیل پویای رابطه منابع طبیعی و نظامی‌گری در کشورهای خاورمیانه [دوره 7، شماره 22، 1396، صفحه 19-37]
 • گل وردی، مهدی تاب آوری ملی: مروری بر ادبیات تحقیق [دوره 7، شماره 25، 1396، صفحه 293-310]
 • گودرزی، مهناز نسبت سنجی شهر و دیپلماسی در عصر جهانی شدن [دوره 7، شماره 23، 1396، صفحه 61-71]

ل

 • لشکریان، حمیدرضا مدل سازی و تحلیل استراتژیک نبرد بین ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران با استفاده از رویکرد نظریه بازی در حالت غیرهمکارانه [دوره 9، شماره 30، 1398، صفحه 235-263]

م

 • مالکی، نصرت الله ارزیابی و مقایسه ی ویژگی های شخصیتی کارآفرینانه مدیران زن با رویکرد جهانی شدن در پارادایم فرهنگ شناختی اسلامی [دوره 4، شماره 12، 1392، صفحه 57-92]
 • میان آبادی، حجت برنامه مشارکتی ملّی مطابق با موافقت‌نامه پاریس: از نظر تا عمل [دوره 8، شماره 28، 1397، صفحه 19-47]
 • مبارکی، محمد بازنمایی رابطه بین نگرش به دولت و شهروندی اجتماعی فعال [دوره 7، شماره 25، 1396، صفحه 157-177]
 • محقر، علی بررسی سیاست‌های کاهش انتشار دی‌اکسید کربن از صنعت ساختمان با استفاده از مدل‌سازی دینامیکی [دوره 9، شماره 30، 1398، صفحه 307-328]
 • محمدی، حمیدرضا تحلیل ژئوپلیتیکی گُسست روابط سیاسی عربستان و قطر و تأثیر آن بر آینده شورای همکاری خلیج فارس [دوره 8، شماره 28، 1397، صفحه 187-206]
 • محمدی، سعدی تحلیل و تبیین اثرات احداث سدها بر معیشت پایدار نواحی روستایی (موردی سد داریان هورامان) [دوره 8، شماره 27، 1397، صفحه 155-176]
 • محمدی، مهدی آیندۀ حکمرانی در عرصۀ تسهیلات عام‌المنفعه: عوامل کلیدی و روندهای نوظهور (مطالعه موردی: توزیع انرژی برق) [دوره 8، شماره 27، 1397، صفحه 109-132]
 • محمدی، نعیمه الگوی حکمرانی مشارکتی توسعه انرژی تجدیدپذیر ایران: رویکرد نهادی [دوره 9، شماره 30، 1398، صفحه 133-155]
 • محمدرضایی، مجید بررسی تاثیر تحریم های اقتصادی و تجاری بر روابط تجاری ایران و کشورهای شریک عمده تجاری [دوره 8، شماره 28، 1397، صفحه 49-68]
 • محمدنیا، مهدی بازخیز مجتمع نظامی- صنعتی: بحران آفرینی و جنگ علیه تروریسم بین‌الملل [دوره 8، شماره 28، 1397، صفحه 249-268]
 • محمد نژاد عالی زمینی، یوسف بازکاوی مؤلفه های جهانی هویت ایرانی ـ اسلامی در مثنوی معنوی مولانا [دوره 4، شماره 12، 1392، صفحه 165-196]
 • محمودی، محسن غلبه بر تراژدی برآمده از مشکلات فوق بدخیم: محدود ساختن منافع شخصی آینده برای بهبود وضعیت تغییرات اقلیمی جهانی(قسمت دوم) [دوره 7، شماره 25، 1396، صفحه 327-350]
 • محمودی رجا، سید زکریا بررسی و تحلیل کاربست رهیافت سناریوسازی درآینده روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران (مطالعه موردی دولت یازدهم و اتحادیه اروپا) [دوره 6، شماره 20، 1395، صفحه 15-34]
 • محمودی نیا، امین الگوی حکمرانی خوب: چارچوبی برای تحلیل اقتصاد سیاسی دولت هاشمی رفسنجانی(1368-1376) [دوره 8، شماره 28، 1397، صفحه 207-228]
 • مخبردزفولی، محمد رضا ارائه الگوی پیاده سازی نقشه جامع علمی کشور بر اساس رویکرد پارادیمی روش نظریه مبنایی [دوره 6، شماره 20، 1395، صفحه 145-161]
 • مرادی، مسعود عوامل اثرگذار بر نگهداشت معلمان نخبه و مستعد در دوره دوم متوسطه مدارس دولتی آموزش‌وپرورش شهر اردبیل در راستای سیاست‌های کلی((ایجاد تحول در نظام آموزش‌وپرورش)) [دوره 7، شماره 23، 1396، صفحه 95-111]
 • مرادی فر، سعیده تبیین تاثیر و نقش بریکس برنظم جدید جهانی [دوره 7، شماره 23، 1396، صفحه 43-60]
 • میرحسینی، سید محسن سناریوهای پیش روی ایران در بحران‌های سوریه و عراق و راهبردهای برون‌رفت از آن‌ها [دوره 9، شماره 30، 1398، صفحه 283-305]
 • میرزایی، جلال مقایسه‌ ساختار مدیریت بحران‌ در ایران، ژاپن، هند و ترکیه [دوره 7، شماره 25، 1396، صفحه 245-289]
 • میرزائی، حسین اثر تغییرات قیمت نفت بر بازده بورس اوراق بهادار تهران به‌وسیله آزمون هم انباشتگی غیرخطی [دوره 7، شماره 24، 1396، صفحه 159-177]
 • مرزبان، احسان آیندۀ حکمرانی در عرصۀ تسهیلات عام‌المنفعه: عوامل کلیدی و روندهای نوظهور (مطالعه موردی: توزیع انرژی برق) [دوره 8، شماره 27، 1397، صفحه 109-132]
 • مرندی، فائزه نقش آموزش بر رابطه فناوری اطلاعات و ارتباطات و شدت انرژی: یک تحلیل بین کشوری [دوره 7، شماره 24، 1396، صفحه 115-136]
 • مسعود، علی چرا در ایران به دیپلمات‌های سلامت آموزش دیده بیش از پیش نیاز داریم؟ [دوره 9، شماره 30، 1398، صفحه 341-343]
 • مسعودی، رامین پویایی فرهنگی جهانی شدن، اسطوره‌های فرهنگی جهانی شدن [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 197-213]
 • مسعودنیا، حسین واکاوی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قبال بحران سوریه: چالش‌ها و پیامدها [دوره 8، شماره 28، 1397، صفحه 125-146]
 • مسعود نیا، حسین بررسی روابط سیاسی قطر و عربستان سعودی؛ از تبیین همگرایی تا گسست سیاسی(از بیداری اسلامی تا بحران قطع روابط سیاسی در ژوئن 2017) [دوره 7، شماره 24، 1396، صفحه 49-72]
 • مشایخی، هوشمند خیزش افراط گرایی در آسیای مرکزی؟ ثبات در هارتلند برای اورسیای امن [(مقالات آماده انتشار)]
 • مشیرزاده، حمیرا سیاست میان ملت‌ها: اثری که همچنان می‌توان خواند و از آن آموخت [دوره 7، شماره 23، 1396، صفحه 239-244]
 • مشیرزاده، حمیرا بازاندیشی در مورد انقلاب ها: ترکیب سرچشمه ها، فرایندها و برایندها (ترجمه) [دوره 8، شماره 28، 1397، صفحه 377-402]
 • مصلی نژاد، عباس درآمدی بر رویکرد آرایش سیاسی؛ به مثابه بستری برای ارتقای ظرفیت سیاستگذاری توسعه دولت [دوره 7، شماره 25، 1396، صفحه 223-243]
 • مطلق، معصومه بررسی پدیده جهانی شدن در عرصه‌ آموزش و پرورش در عصر اطلاعات [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 109-124]
 • معبودی، محمدتقی تحلیل رابطه بین مشارکت سیاسی و تخصیص منابع در ایران [دوره 8، شماره 29، 1397، صفحه 21-44]
 • معدنی، جواد تدوین الگوی مبارزه با پول‌شویی با استفاده از رویکرد خط‌مشی گذاری تعاملی [دوره 9، شماره 30، 1398، صفحه 43-68]
 • معینی فر، یاسر توصیه‌های سیاستی موانع تحقق‌پذیری حکمرانی خوب در ادارۀ امور عمومی (مطالعۀ موردی: فرمانداری و شهرداری شهرستان مینودشت) [دوره 7، شماره 25، 1396، صفحه 113-133]
 • مقیمی، سید محمد تبیین عناصر حکمرانی خوب در سیاست‌گذاری نظام بودجه‌ریزی کشور [دوره 6، شماره 21، 1395، صفحه 31-52]
 • مکنون، رضا استقرار چارچوب حقوقی پایدار مدیریت یکپارچه منابع آب در حوضه‌های آبریز ایران [دوره 7، شماره 25، 1396، صفحه 35-51]
 • ملکی، عباس بررسی بازارهای انرژی خزر به کمک معیار ترکیبی امنیت تقاضای انرژی کشورهای ناحیه خزر در سال 2015 و افق 2030 [دوره 6، شماره 20، 1395، صفحه 67-84]
 • ملکی، عباس بررسی اسناد بالادستی و موانع بهره وری انرژی در بخش ساختمان ایران [دوره 7، شماره 22، 1396، صفحه 131-142]
 • ملکی، عباس سیاست‌گذاری جمهوری اسلامی ایران در بهره‌برداری بهینه از منابع انرژی تجدیدپذیر [دوره 7، شماره 23، 1396، صفحه 159-174]
 • ملکی، عباس و بازهم سیاست گذاری عمومی [دوره 7، شماره 24، 1396، صفحه 11-20]
 • ملکی، عباس تکامل روش معاینه فنی، روشی به منظور کنترل آلایندگی از خودروهای سواری در شهر تهران [دوره 7، شماره 24، 1396، صفحه 227-231]
 • ملکی، عباس نگاهی دوباره به انقلاب اسلامی ایران [دوره 7، شماره 25، 1396، صفحه 11-14]
 • ملکی، عباس نگاهی دوباره به انقلاب اسلامی ایران (2) [دوره 8، شماره 26، 1397، صفحه 11-14]
 • ملکی، عباس نگاهی دوباره به انقلاب ایران (3) [دوره 8، شماره 27، 1397، صفحه 11-15]
 • ملکی، عباس سیاست‌های زیست‌محیطی در خاورمیانه [دوره 8، شماره 27، 1397، صفحه 349-359]
 • ملکی، عباس نگاهی دوباره به انقلاب ایران (4) [دوره 8، شماره 28، 1397، صفحه 11-15]
 • ملکی، عباس درآمدی دیگر بر انقلاب اسلامی (5) [دوره 8، شماره 29، 1397، صفحه 11-18]
 • ملکی، عباس پرسش‌های پیرامون سیاست انرژی و آیندۀ تحریم [دوره 9، شماره 30، 1398، صفحه 15-18]
 • ملکی، علی آسیب شناسی عدم توفیق توسعه تکنولوژیک صنعت نفت ایران از طریق مطالعه تطبیقی با کشور نروژ [دوره 6، شماره 21، 1395، صفحه 183-209]
 • ملکی‌فر، سیاوش شناسایی و تحلیل رویکردهای موجود و مطلوب در صنایع فرهنگی کشور مبتنی بر دیدگاه ذینفعان [دوره 8، شماره 26، 1397، صفحه 17-39]
 • ملک محمدی، حمیدرضا درآمدی تحلیلی بر مسئله شناسی در سیاستگذاری امنیتی [دوره 8، شماره 27، 1397، صفحه 279-296]
 • میناوند، محمدقلی شبکه قدرت و ارتباطات سیاسی در سطوح محلی [دوره 6، شماره 21، 1395، صفحه 87-104]
 • منتظران، جاوید سناریوهای پیشِ روی آیندۀ عراق و تحلیل دورنمای حقوقی، بین‌المللی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران [دوره 7، شماره 24، 1396، صفحه 73-91]
 • منصوری، سید امین بررسی اثرهای متقابل آزادی و حکمرانی بر توسعۀ انسانی (رویکرد داده‌های تابلویی در دورۀ 1995ـ2015) [دوره 7، شماره 25، 1396، صفحه 135-155]
 • منطقی، منوچهر مروری بر چالش‌های نظام ملی نوآوری ایران و ارائۀ سیاست‌ها و راهکارهایی برای بهبود [دوره 7، شماره 23، 1396، صفحه 185-198]
 • مهدی زاده، روح الله بررسی و تحلیل کاربست رهیافت سناریوسازی درآینده روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران (مطالعه موردی دولت یازدهم و اتحادیه اروپا) [دوره 6، شماره 20، 1395، صفحه 15-34]
 • مهربانی، وحید آثار خارجی آموزش رسمی بر حفظ جنگل‌ها [دوره 7، شماره 25، 1396، صفحه 17-34]
 • مهنی، امید چالش‌های آموزش بزرگسالان و راهکارهایی جهت بهبود: پژوهش زمینه‌ای [دوره 8، شماره 29، 1397، صفحه 115-134]
 • موسوی، آرش شناسایی و تحلیل رویکردهای موجود و مطلوب در صنایع فرهنگی کشور مبتنی بر دیدگاه ذینفعان [دوره 8، شماره 26، 1397، صفحه 17-39]
 • موسوی، سیدمحسن بازنمایی رابطه بین نگرش به دولت و شهروندی اجتماعی فعال [دوره 7، شماره 25، 1396، صفحه 157-177]
 • موسوی زنوز، موسی رابطة امنیت ملی و تجارت بین‌الملل مطالعة موردی، امنیت اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در پرتو تجارت بین‌الملل [دوره 5، شماره 14، 1393، صفحه 109-142]
 • موسوی شفائی، سید مسعود تأثیر دیپلماسی اقتصادی پسا مدرن بر تحقق اهداف اقتصاد داخلی ایالات متحده آمریکا (2012-2009) [دوره 7، شماره 24، 1396، صفحه 93-113]
 • مومنی، فرشاد سیاستگذاری عمومی مناسب برای یک اقتصاد دانش بنیان [دوره 7، شماره 23، 1396، صفحه 209-235]

ن

 • ناظمی، امیر گزارش بافتاری از یک آینده‌پژوهی در ایران [دوره 7، شماره 22، 1396، صفحه 11-15]
 • ناظمی، امیر سناریوهای ایران در سال ۱۳۹۶ [دوره 7، شماره 22، 1396، صفحه 145-153]
 • ناظمی، امیر مروری بر سیاست‌گذاری نوآوری در چین [دوره 7، شماره 24، 1396، صفحه 233-247]
 • ناظمی، امیر ارائۀ الگویی برای نهاد تنظیم‌گر رسانه‌های نوین صوتی ـ تصویری بر پایۀ روش تصمیم‌گیری پابرجا [دوره 8، شماره 26، 1397، صفحه 119-136]
 • ناظمی، امیر سیاست زبان در جمهوری اسلامی ایران: پیشنهادهای سیاستی درخصوص زبان و زبان‌آموزی [دوره 8، شماره 26، 1397، صفحه 241-250]
 • نجفی افرا، مهدی مطالعة تطبیقی در مواجهة جهان اسلام با جهان محلّی گرایی [دوره 5، شماره 14، 1393، صفحه 83-108]
 • نجف بیگی، رضا جهانی شدن و تجارت کالاهای فرهنگی کشور [دوره 2، شماره 2، 1390، صفحه 47-72]
 • نوری، حسین سناریوهای ایران در سال ۱۳۹۶ [دوره 7، شماره 22، 1396، صفحه 145-153]
 • نوری، محبوبه ارزیابی و مقایسه ی ویژگی های شخصیتی کارآفرینانه مدیران زن با رویکرد جهانی شدن در پارادایم فرهنگ شناختی اسلامی [دوره 4، شماره 12، 1392، صفحه 57-92]
 • نوراللهی، یونس بررسی و تحلیل تاثیر توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر بر شاخص های کلان اقتصادی [دوره 7، شماره 24، 1396، صفحه 137-158]
 • نوروزی، امید واکاوی راهبردی سیاستگذاری ایمنی غذایی [دوره 8، شماره 29، 1397، صفحه 159-179]
 • نوروزی، عبدالله سیاست خارجی راهبردی ازوزارت تا سفارت،مروری برنقش وزارت خارجه [دوره 7، شماره 23، 1396، صفحه 199-206]
 • نوروزی، عبدالله سیاست خارجی راهبردی، ساختاری یا محتوایی؟ با تمرکز بر دولت یازدهم و دوازدهم [دوره 8، شماره 29، 1397، صفحه 251-259]
 • نوروزی، محمد مقایسۀ ظرفیت قراردادهای بالادستی نفت از منظر انتقال و توسعۀ فناوری با رویکرد عوامل حیاتی موفقیت [دوره 8، شماره 27، 1397، صفحه 19-48]
 • نوروزی، محمد مفهوم و ابعاد « انگیزاننده‌های مهاجرت داوطلبانه متخصصان» صنعت نفت با تاکید بر نقش و کارکردهای مدیریت منابع انسانی: رویکردی سیاستی [دوره 8، شماره 29، 1397، صفحه 67-92]
 • نوه ابراهیم، عبدالرحیم طراحی الگوی کارکرد پژوهشی دانشگاه‌ها با رویکرد صنعت‌یاری [دوره 8، شماره 27، 1397، صفحه 231-253]

و

 • وثوقی، سعید سنجشِ روابط دفاعیِ ایران و چین در دورۀ ریاست‌جمهوری حسن روحانی [دوره 7، شماره 24، 1396، صفحه 23-47]
 • وثوقی، سعید تأثیر هویت نقشی بر راهبردهای تصمیم‌گیری درمورد پروندۀ هسته‌ای و بازنمایی آن در دورۀ روحانی [دوره 8، شماره 26، 1397، صفحه 187-206]
 • وحید، مجید بازتولید ساختار رانتی در ایران [دوره 7، شماره 25، 1396، صفحه 203-221]
 • ودادی کلانتر، سعید بررسی بازارهای انرژی خزر به کمک معیار ترکیبی امنیت تقاضای انرژی کشورهای ناحیه خزر در سال 2015 و افق 2030 [دوره 6، شماره 20، 1395، صفحه 67-84]
 • ودادی کلانتر، سعید بررسی اسناد بالادستی و موانع بهره وری انرژی در بخش ساختمان ایران [دوره 7، شماره 22، 1396، صفحه 131-142]
 • ودادی کلانتر، سعید تدوین مدل مالی مناسب برای نوسازی سیستم روشنایی معابر عمومی در ایران [دوره 8، شماره 29، 1397، صفحه 277-291]
 • ویسی، فرزاد تحلیل و تبیین اثرات احداث سدها بر معیشت پایدار نواحی روستایی (موردی سد داریان هورامان) [دوره 8، شماره 27، 1397، صفحه 155-176]
 • ویسی، هادی بررسی سیاست‌گذاری صنعت گردشگری در قوانین بالادستی جمهوری اسلامی ایران [دوره 7، شماره 25، 1396، صفحه 93-112]
 • وهاب‌پور، امیر بررسی آثار محیط‌زیستی گاز مشعل در ایران و اهمیت آن در راستای تعهدات کشور در توافق پاریس [دوره 8، شماره 27، 1397، صفحه 133-154]

ه

 • هاتفی راد، لیدا جهانی‌شدن فرهنگ و بازاندیشی تعاملات جنسی (مورد مطالعه، جوانان شهر یزد) [دوره 5، شماره 14، 1393، صفحه 175-204]
 • هادی، مهدی شناسایی عوامل تسهیل‌کنندۀ شواهدمحور کردن فرایند خط‌مشی‌گذاری در حوزۀ علوم، تحقیقات و فناوری [دوره 8، شماره 26، 1397، صفحه 65-84]
 • هاشمی، سعید نقش آموزش بر رابطه فناوری اطلاعات و ارتباطات و شدت انرژی: یک تحلیل بین کشوری [دوره 7، شماره 24، 1396، صفحه 115-136]
 • هاشمی، محمدرضا منطقه گرایی ایران و آسیای مرکزی در پرتو جهانی شدن: طرحی برای جامعه بین الملل منطقه ای؟ [دوره 6، شماره 21، 1395، صفحه 123-144]
 • هاشمی، محمدساجد جایگاه شبکه ملی اطلاعات در سپهر سیاست فرهنگی جمهوری اسلامی ایران [دوره 7، شماره 23، 1396، صفحه 113-132]
 • هشدار، فاطمه ارائه مدل بهبود یافته دسته‌بندی شرکت‌های دانش‌بنیان در ایران [دوره 9، شماره 30، 1398، صفحه 215-233]
 • همایی، رضا ارزیابی و مقایسه ی ویژگی های شخصیتی کارآفرینانه مدیران زن با رویکرد جهانی شدن در پارادایم فرهنگ شناختی اسلامی [دوره 4، شماره 12، 1392، صفحه 57-92]
 • همایون، محمدهادی جایگاه شبکه ملی اطلاعات در سپهر سیاست فرهنگی جمهوری اسلامی ایران [دوره 7، شماره 23، 1396، صفحه 113-132]
 • همتی، امین طراحی مدل راهبردی عوامل مؤثر بر جذب و نگهداری مشتریان نمونه در صنعت بانکداری جمهوری اسلامی ایران [دوره 7، شماره 23، 1396، صفحه 73-93]
 • همتی، علیرضا ارزیابی نقادانه روش‌شناسی های آینده‌نگاری و آینده پژوهی [دوره 7، شماره 22، 1396، صفحه 157-184]

ی

 • یزدانی، عنایت الله تبیین تاثیر و نقش بریکس برنظم جدید جهانی [دوره 7، شماره 23، 1396، صفحه 43-60]
 • یزدانی، عنایت الله تأثیر هویت نقشی بر راهبردهای تصمیم‌گیری درمورد پروندۀ هسته‌ای و بازنمایی آن در دورۀ روحانی [دوره 8، شماره 26، 1397، صفحه 187-206]
 • یزدانی زاده، محسن پارادایم جهانی شدن و سهم و نقش جمهوری اسلامی ایران در آن [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 125-152]
 • یوسف زهی، ناصر استراتژی‌های کارآمدسازی اقتصاد سیاسیِ منطقه‌ای افغانستان و ایران بر مبنای تحلیل سیستمیِ نقش بندر چابهار [دوره 8، شماره 28، 1397، صفحه 95-124]