نویسنده = مخبردزفولی، محمد رضا
تعداد مقالات: 1
1. ارائه الگوی پیاده سازی نقشه جامع علمی کشور بر اساس رویکرد پارادیمی روش نظریه مبنایی

دوره 6، شماره 20، پاییز 1395، صفحه 145-161

محمد باقر رستمی؛ محمد رضا مخبردزفولی؛ نبی ا... دهقان