نویسنده = حایری یزدی، آسیه
تعداد مقالات: 3
1. انقلاب

دوره 8، شماره 26، بهار 1397، صفحه 253-288

آسیه حایری یزدی


2. و بازهم سیاست گذاری عمومی

دوره 7، شماره 24، پاییز 1396، صفحه 11-20

آسیه حایری یزدی؛ عباس ملکی