نویسنده = خادمیان، طلیعه
1. نقد اندیشه پیشرفت در ایران

دوره 8، شماره 26، بهار 1397، صفحه 107-118

طلیعه خادمیان