نویسنده = علی احمدی، علی رضا
تعداد مقالات: 1
1. طراحی و پیاده سازی مدل مرجع پس‌نگری برای شناسایی عوامل کلیدی موفقیت(CSF) خدمات دولت الکترونیکی در ایران

دوره 5، شماره 14، بهار 1393، صفحه 205-240

فاطمه ثقفی؛ علی رضا علی احمدی؛ سید سپهر قاضی نوری؛ منصوره حورعلی