نویسنده = دهقانی فیروزآبادی، سید جلال
1. موانع همکاری دولتها در مسائل زیست محیطی از منظر اقتصاد سیاسی نوگرامشی گرایی

دوره 9، شماره 30، بهار 1398، صفحه 93-111

مرتضی شکری؛ سید جلال دهقانی فیروزآبادی