دوره و شماره: دوره 10، شماره 37، زمستان 1399، صفحه 2-421 
3. ارایه راهبردهای بهره وری سرمایه انسانی با استفاده از رویکرد فازی در سازمان های پروژه محور

صفحه 42-61

احمدرضا دالوند؛ حمیدرضا عباسیان؛ مهدی روان شادنیا؛ احسان اله ضیغمی


6. کاربرد نظریه مبنایی در برساخت اجتماعی خشونت قومی

صفحه 108-136

سجاد معین فر؛ رضاعلی محسنی؛ علیرضا محسنی تبریزی


8. تطور مفهوم ارتقاء اعضای هیأت علمی در بستر گفتمان های سیاستی

صفحه 160-179

عباس عباس پور؛ علی خورسندی طاسکوه؛ عبدالحسین کلانتری؛ محمد مهدی فرقانی؛ کیوان مرادی


11. تغییرات متغیرهای کلان اقتصادی وواکنش فیزیکی شهرهای بزرگ، میان و کوچک

صفحه 244-267

ایرج تیموری؛ فریبا کوهی قولقاسم؛ رویا عابدینی ایرانق


16. فراترکیب سازوکارهای پیشگیری و مبارزه با فساد اداری درایران

صفحه 384-417

یحیی کمالی؛ صدیقه شیخ زاده جوشانی؛ اطهره دولت کردستانی