نویسنده = محمد عبدالحسین زاده
شناسایی و دسته‌بندی ابزارهای نرم در نظام حکمرانی و خط‌مشی‌گذاری

دوره 13، شماره 49، اسفند 1402

10.22034/sspp.2024.2012040.3491

ایمان اکبری؛ متین رسولی؛ محمد عبدالحسین زاده؛ مهدی عبدالحمید؛ حسین همت ابادی


تصویرپردازی از ابعاد و مختصات ابزارهای خط‌مشی عمومی و ارائه توصیه‌های سیاستی برای ارتقای نظام خط‌مشی‌گذاری ملی

دوره 12، شماره 42، خرداد 1401، صفحه 2-28

10.22034/sspp.2022.251746

داود حسین پور؛ محمد عبدالحسین زاده؛ حسین اصلی پور؛ وجه اله قربانی زاده


مفهوم شناسی سیاستگذاری داده باز حاکمیتی و تبیین مزایا و فواید آن در عرصه‌های مختلف سیاستگذاری

دوره 7، شماره 22، خرداد 1396، صفحه 55-74

محمد عبدالحسین زاده؛ مهدی ثنایی؛ محمد مهدی ذوالفقارزاده