کلیدواژه‌ها = بین المللی شدن کسب و کار الکترونیکی
طراحی الگوی بین المللی شدن کسب وکارهای الکترونیکی ایرانی

دوره 13، شماره 46، اردیبهشت 1402

10.22034/sspp.2023.563257.3300

علیرضا جاوید عربشاهی؛ محمدصادق خیاطیان یزدی؛ کمال سخدری