کلیدواژه‌ها = ترکیه
الزامات سیاستگذاری ایران در مواجهه با پسااسلام گرایی ترکیه

دوره 11، شماره 40، آذر 1400، صفحه 362-384

ولی گل محمدی؛ ناصر پورابراهیم


نظریه واقع‏‏‌گرایی و هم‏زما‏نی‏ بهبود روابط اقتصادی و سیاسی روسیه و ترکیه‏

دوره 9، شماره 32، مهر 1398، صفحه 44-64

محبوبه روحی؛ نوذر شفیعی؛ محمد رضا دهشیری؛ رحمت حاجی مینه


مقایسه‌ ساختار مدیریت بحران‌ در ایران، ژاپن، هند و ترکیه

دوره 7، شماره 25، بهمن 1396، صفحه 245-289

یحیی کمالی؛ جلال میرزایی