کلیدواژه‌ها = فراترکیب
طراحی الگوی مشارکت شهروندان در خط مشی های نظام آموزشی و پرورشی ایران با رویکرد چندروشی

دوره 13، شماره 46، اردیبهشت 1402، صفحه 66-93

10.22034/sspp.2023.562459.3291

حمیدرضا ابراهیمی کیاسری؛ سید مهدی الوانی؛ غلامرضا معمارزاده


ارایه چارچوبی جهت اهرم قرار دادن خرید دولتی در توسعه فناوری و نوآوری

دوره 11، شماره 39، شهریور 1400، صفحه 2-22

جواد نوری؛ تورج کریمی؛ نجمه جوریان


فراترکیب سازوکارهای پیشگیری و مبارزه با فساد اداری درایران

دوره 10، شماره 37، اسفند 1399، صفحه 384-417

یحیی کمالی؛ صدیقه شیخ زاده جوشانی؛ اطهره دولت کردستانی


طراحی الگوی شایستگی‌های مدیران عالی دولتی با روش فراترکیب

دوره 9، شماره 33، اسفند 1398، صفحه 54-79

سیدمحمدرضا سیدی؛ حسن دانایی‌فرد؛ اسدالله گنجعلی؛ احمدعلی خائف الهی