موضوعات = سیاستگذاری عمومی
فراتحلیلی بر سازو کارها و راهبردهای سازگاری با تغییرات اقلیمی و مهاجرت در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 شهریور 1402

10.22034/sspp.2023.563071.3296

محمدعلی احمدی شاپورآبادی؛ بهمن طهماسی


شناسایی و دسته‌بندی ابزارهای نرم در نظام حکمرانی و خط‌مشی‌گذاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اسفند 1402

10.22034/sspp.2024.2012040.3491

ایمان اکبری؛ متین رسولی؛ محمد عبدالحسین زاده؛ مهدی عبدالحمید؛ حسین همت ابادی


حکمرانی همکارانه، راهکاری برای حل مسئله آب در ایران: شناسایی مولفه‌ها و تدوین چارچوب

دوره 13، شماره 48، آذر 1402، صفحه 2-31

10.22034/sspp.2023.2010585.3479

متین عامری گلستان؛ رضا واعظی؛ سیدمهدی الوانی؛ علی باقری


طراحی الگوی مشارکت شهروندان در خط مشی های نظام آموزشی و پرورشی ایران با رویکرد چندروشی

دوره 13، شماره 46، اردیبهشت 1402، صفحه 66-93

10.22034/sspp.2023.562459.3291

حمیدرضا ابراهیمی کیاسری؛ سید مهدی الوانی؛ غلامرضا معمارزاده


شناسایی و به گزینی ویژگی‌های آزمایشگاه‎ خط‌مشی مناسب برای قوه مجریه جمهوری اسلامی ایران

دوره 13، شماره 46، اردیبهشت 1402، صفحه 124-141

10.22034/sspp.2023.1983442.3349

محمدحسن ایزدپرست؛ علی اصغر پورعزت؛ علیرضا امیرکبیری


تحلیل سیاست‌های‌ گسترش گونه های مدارس در نظام آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران

دوره 12، شماره 44، آذر 1401، صفحه 50-80

10.22034/sspp.2022.550261.3161

حسین عبداللهی؛ عباس عباس پور؛ فرهاد فرهادی امجد؛ ابوالقاسم نادری؛ علی خورسندی طاوسکوه


پدیدارشناسی موانع اجرای حکمرانی مشارکتی در نهادهای آموزشی و پژوهشی

دوره 12، شماره 44، آذر 1401، صفحه 189-164

10.22034/sspp.2022.553544.3193

حمیدرضا نعمت الهی؛ حیدر احمدی؛ الهه اسدالهی دهکردی


شناسایی راهکارهای سیاستی پیشران گذار به شهر هوشمند (مورد مطالعه:کلان شهر اهواز)

دوره 12، شماره 43، شهریور 1401، صفحه 52-79

10.22034/sspp.2022.547536.3127

مهیار سجادیان؛ محمد علی فیروزی؛ احمد پوراحمد


تصویرپردازی از ابعاد و مختصات ابزارهای خط‌مشی عمومی و ارائه توصیه‌های سیاستی برای ارتقای نظام خط‌مشی‌گذاری ملی

دوره 12، شماره 42، خرداد 1401، صفحه 2-28

10.22034/sspp.2022.251746

داود حسین پور؛ محمد عبدالحسین زاده؛ حسین اصلی پور؛ وجه اله قربانی زاده


شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر اثربخشی کانون‌های تفکر غیردولتی در ایران

دوره 11، شماره 41، اسفند 1400، صفحه 136-159

علیرضا صفرپور؛ حسین اصلی پور؛ فتاح شریف زاده


طراحی مدل حکمرانی مشارکتی با رویکرد ترکیبی: زمینه مدیریت تقاضای برق در ایران

دوره 11، شماره 40، آذر 1400، صفحه 184-208

احسان ذبیح زاده؛ سعید صیاد شیرکش؛ فریده حق شناس کارشانی


تبدیل ارزش به آراء در عصر پساسیاست

دوره 11، شماره 40، آذر 1400، صفحه 228-250

وحید ذوالفقاری


بررسی تجربه تشکیل «شبکه ملی جامعه و دانشگاه» با تاکید بر چالش‌های پیش‌رو

دوره 11، شماره 40، آذر 1400، صفحه 342-360

سپیده اکبرپوران خیاطی؛ غلامحسین محمدی


فراتحلیل کیفی مطالعات شبکه در پژوهش‌های مدیریت بخش عمومی

دوره 11، شماره 40، آذر 1400، صفحه 454-476

غلامرضا کاظمیان؛ سید مهدی الوانی؛ وجه الله قربانی زاده؛ سید مصطفی جلیلی


طراحی الگوی مشارکت عمومی در خط‌مشی‌گذاری با رویکرد چندروشی

دوره 11، شماره 39، شهریور 1400، صفحه 68-92

وجه اله قربانی زاده؛ رسول معتضدیان؛ داود حسین پور؛ عباسعلی رهبر


مدل بکارگیری سیاست‌پژوهی در حوزه سیاست‌گذاری عمومی: مطالعه موردی بخش مسکن

دوره 11، شماره 39، شهریور 1400، صفحه 206-229

مهناز کشت کار رجبی؛ اکبر اعتباریان؛ البرز قیتانی


چالش های سیاستگذاری جنایی – تقنینیِ عدالت ترمیمی ، در مواجهه با اصول قانون اساسی

دوره 11، شماره 38، خرداد 1400، صفحه 2-18

جهانشاه شکری؛ اکبر وروایی؛ مسعود قاسمی