موضوعات = سیاست اجتماعی و فرهنگی
طراحی راهبرد عملی برای ازدواج سالم

دوره 10، شماره 36، آذر 1399، صفحه 2-14

مریم اسکافی نوغانی؛ غلامرضا صدیق اورعی؛ حامد بخشی


بازخوانی و زمینه‌یابی ناکارایی‌های طرح‌های توسعه و عمران (جامع) شهری ایران

دوره 10، شماره 36، آذر 1399، صفحه 16-38

غلامرضا ناظمی؛ راضیه رضازاده؛ عمیدالاسلام ثقه‌الاسلامی؛ هادی سروری


تحلیل نقش تعدیل‌گر حکمرانی خوب در رابطه بین جهانی‌شدن و رشد اقتصادی در کشورهای در حال ‌توسعه

دوره 10، شماره 36، آذر 1399، صفحه 40-69

حبیب ابراهیم پور؛ زهرا فتوره چی؛ ولی نعمتی؛ نسرین حمزه ای


نقش شبکه‌های خط‌مشی در ارتقای سلامت اداری سازمان‌های دولتی

دوره 10، شماره 36، آذر 1399، صفحه 70-95

آتنا شکیبا؛ نگین مهربان قهفرخی؛ جواد معدنی


شناسایی، طبقه بندی و اولویت بندی معیارها و شاخص‌های تاب آوری اجتماعی در کشور

دوره 10، شماره 36، آذر 1399، صفحه 96-118

بیت الله محمودی؛ زهرا سروری دردشتی؛ ستار صادقی


الگوی سه گانه زیرساخت، راهبرد کلان عملکرد در مفهوم نوین سازمانی دولت-کوچک

دوره 10، شماره 36، آذر 1399، صفحه 120-140

میثم نجاران؛ حسینعلی بهرامزاده؛ مصیب سامانیان


آسیب شناسی سیاست های ساماندهی کودکان خیابانی در ایران

دوره 10، شماره 36، آذر 1399، صفحه 142-162

علی خواجه‌نائینی؛ صفیه سادات هاشمی


بررسی تطبیقی نقش سازمانهای مردم نهاد در فرایند خط مشی گذاری عمومی ایران و کشورهای منتخب

دوره 10، شماره 36، آذر 1399، صفحه 164-183

هادی لطفی؛ کرم الله دانشفرد؛ مرتضی موسی خانی


مدیریت بهینه عرصه های خدمت وظیفه عمومی: ارائه مدل سیاستگذاری

دوره 10، شماره 36، آذر 1399، صفحه 184-205

سید مجتبی موسوی نقابی؛ مرتضی انوشه


بررسی عدالت فضایی در شاخص های بهداشتی-درمانی در شهرستان‌های استان گلستان

دوره 10، شماره 36، آذر 1399، صفحه 260-281

ذبیح الله ترابی؛ محمد نجارزاده؛ محسن شکریانی؛ پرستو حسنی جلیلیان


تحلیل تاثیر جهانی شدن در تدوین اکولوژی اجتماعی شهرهای ایران مورد مطالعه: کلانشهر اهواز

دوره 10، شماره 36، آذر 1399، صفحه 282-305

محمدرضا امیری فهلیانی؛ مسعود صفایی پور؛ ناهید سجادیان


آینده‌پژوهی اجرای اهداف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در افق 1404

دوره 10، شماره 34، خرداد 1399، صفحه 56-80

ازیتا اخلاقی؛ بهرام صالح؛ مهدی نویدادهم


توانمندسازی محلات غیررسمی شهر با رویکرد هم پیوندی مردم فضا

دوره 9، شماره 33، اسفند 1398، صفحه 102-127

محمدتقی حیدری؛ صادق برزگر؛ محسن احدنژاد روشتی


تحلیلی بر توزیع خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد در سطح کشور و ارتباط آن با متغیرهای اقتصادی و اجتماعی

دوره 9، شماره 33، اسفند 1398، صفحه 128-149

علیرضا دربان آستانه؛ محمدرضا رضوانی؛ مجتبی قدیری معصوم؛ بهرام هاجری


واکاوی تأثیر فرهنگ سیاسی بر ناپایداری توسعۀ سیاسی در ایران (1332-1320)

دوره 9، شماره 33، اسفند 1398، صفحه 192-213

آرین پورقدیری اصفهانی؛ نفیسه واعظ شهرستانی


بررسی کارایی سیاست‌های ساماندهی بی‌خانمان‌ها در ایران

دوره 9، شماره 32، مهر 1398، صفحه 84-107

محمدعلی رمضانی؛ مرتضی قلیچ؛ سارا اسمی زاده؛ پری السادات حاج سید جوادی؛ فاطمه جعفری؛ عذرا فرامرزی؛ سمیه رضائی؛ مریم مهارتی


تحلیل آینده‌پژوهانه سیاست‌گذاری شهر خلاق؛ مطالعه‌ای در شهر تهران

دوره 9، شماره 32، مهر 1398، صفحه 156-180

نفیسه آزاد؛ امیر ناظمی؛ سهیلا علیرضانژاد


مدل‌سازی و تحلیل راهبردی رابطه میان کنشگران منطقه کلان‌شهری تهران با رویکرد نظریه‌بازی‌ها

دوره 9، شماره 31، شهریور 1398، صفحه 131-152

مهدی علیان؛ صابر محمدپور؛ محمدتقی رضویان


شدت تحریم ها و فقر در ایران: لزوم لغو تحریم ها از منظر حقوق بشر

دوره 9، شماره 31، شهریور 1398، صفحه 153-171

یونس نادمی؛ داریوش حسنوند