موضوعات = سیاست علم، فناوری و نوآوری
شناسایی و تبیین مولفه های مفهوم ناحیه نوآوری با فرا‌ترکیب پیشینه

دوره 12، شماره 43، شهریور 1401، صفحه 2-27

10.22034/sspp.2022.547784.3128

خدایار ابیلی؛ سید حمزه حسنی؛ سید محمد صاحبکار خراسانی


درآمدی تحلیلی بر نسل های مطالعات سیاست نوآوری؛ ریشه های فکری و راهبردهای سیاستی

دوره 12، شماره 43، شهریور 1401، صفحه 28-51

10.22034/sspp.2022.548671.3146

علی رضا رنجبر؛ سید سپهر قاضی نوری؛ ابوالقاسم سرآبادانی؛ سید سروش قاضی نوری


تبیین راهبرد کارآفرینانه در بین‌المللی‌سازی بانک‌ها

دوره 11، شماره 40، آذر 1400، صفحه 52-73

مژده نیلچیان؛ محمدرضا کاباران زادقدیم؛ جلال حقیقت منفرد؛ جمشید عدالتیان شهریاری


شناسایی و رتبه‌بندی فناوری‌های تأثیرگذار بر نابرابری در ایران و کشورهای منتخب

دوره 11، شماره 40، آذر 1400، صفحه 102-130

بهروز شاهمرادی؛ پیام چینی فروشان؛ علی سرخوش سرا


ارایه چارچوبی جهت اهرم قرار دادن خرید دولتی در توسعه فناوری و نوآوری

دوره 11، شماره 39، شهریور 1400، صفحه 2-22

جواد نوری؛ تورج کریمی؛ نجمه جوریان


استخراج عوامل محرک اصلاحات در حکمرانی نظام های آموزش عالی اروپایی؛ رهیافت هایی برای ایران

دوره 11، شماره 39، شهریور 1400، صفحه 250-275

هادی یوسفی؛ جمیله علم الهدی؛ علی خورسندی طاسکوه؛ غلامرضا ذاکرصالحی


تاکسونومی ذی‌نفعان و نقش آن‌ها در حکمرانی دانشگاه

دوره 11، شماره 39، شهریور 1400، صفحه 300-325

احمد کیخا؛ جعفر توفیقی


طراحی الگوی حکمرانی مطلوب در نظام آموزش عالی

دوره 11، شماره 38، خرداد 1400، صفحه 324-346

میلاد فطانت فرد حقیقی؛ حسن رضا زین ابادی؛ حمیدرضا اراسته؛ عبدالرحیم نوه ابراهیم


تحلیل سیاست‌های ارتقاء اعضای هیأت علمی در چارچوب نقش نهاد دانشگاه در توسعه نوآوری

دوره 10، شماره 34، خرداد 1399، صفحه 2-34

امیر شهسواری؛ جمیله علم الهدی؛ غلامرضا ذاکرصالحی؛ اباصلت خراسانی؛ مریم خادمی


آسیب شناسی ساختاری موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی مازندران

دوره 10، شماره 34، خرداد 1399، صفحه 128-148

محسن مرزه حاجی آقایی؛ حمیدرضا آراسته؛ بیژن عبدالهی؛ حسن عباسیان


ارائه مدل مفهومی شبکه اهداف کاهش مصرف انرژی برق و گاز خانگی با استفاده از روش تفکر مبتنی بر ارزش

دوره 10، شماره 34، خرداد 1399، صفحه 150-171

ندا رجبانی؛ فاطمه ثقفی؛ حامد شکوری گنجوی؛ عالیه کاظمی