موضوعات = سیاست خارجی
نامه به سردبیر

دوره 12، شماره 44، آذر 1401، صفحه 2-8

10.22034/sspp.2022.699873

ابوذر گوهری مقدم


چشم‌انداز راهبرد احتمالی آمریکا در غرب آسیا و الزامات سیاستی آن

دوره 12، شماره 44، آذر 1401، صفحه 128-153

10.22034/sspp.2022.699884

ابوذر گوهری مقدم؛ محمد امین حضرتی رازلیقی


ارزیابی تحلیلی روابط سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و اردن (2011-2022)

دوره 12، شماره 44، آذر 1401، صفحه 216-233

10.22034/sspp.2022.701188

روح الله قاسمیان؛ سیدبهادر میرعبدالحی؛ رامین فخاری


راهبردهای ترمیم و بهبود نگرش مردم و نخبگان عربستان به ایران در قالب دیپلماسی عمومی

دوره 11، شماره 41، اسفند 1400، صفحه 266-297

سعید ساسانیان؛ سیدیحیی صفوی؛ محمدرضا هدایتی؛ ابراهیم متقی؛ روح اله قادری کنگاوری


دیپلماسی نوین؛ مطالعه موردی ایران

دوره 11، شماره 40، آذر 1400، صفحه 324-340

وحید رنجبرحیدری


الزامات سیاستگذاری ایران در مواجهه با پسااسلام گرایی ترکیه

دوره 11، شماره 40، آذر 1400، صفحه 362-384

ولی گل محمدی؛ ناصر پورابراهیم


جنگ تجاری آمریکا و چین: علل و پیامدهای آن

دوره 10، شماره 35، شهریور 1399، صفحه 134-154

مژگان قربانی


مضامین وچالش های ظرفیت راهبردی صادرات ایران در بازارعراق (مطالعه تطبیقی ایران و ترکیه در بازار عراق)

دوره 10، شماره 35، شهریور 1399، صفحه 232-253

مجتبی رستمی؛ فرشید نمامیان؛ علیرضا اسلامبولچی؛ روح اله سهرابی


نظم امنیتی منطقه‌ای خاورمیانه در وضعیت پیچیدگی

دوره 10، شماره 35، شهریور 1399، صفحه 254-275

محمدرضا فرجی؛ وحید رنجبرحیدری