دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

فراتحلیلی بر سازو کارها و راهبردهای سازگاری با تغییرات اقلیمی و مهاجرت در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 شهریور 1402

10.22034/sspp.2023.563071.3296

محمدعلی احمدی شاپورآبادی؛ بهمن طهماسی


واکاوی فقهی مهاجرت دائمی نخبگان و بایسته‌های قانونی مهار آن از دیدگاه سیاست‌گذاری عمومی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 شهریور 1402

10.22034/sspp.2023.563097.3297

زینب نفر؛ اباذر افشار؛ زهرا احمدی


سناریوهای سیاستی توسعه صادرات پتروشیمی در افق 1414 با رویکردی آینده‌پژوهانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آذر 1402

10.22034/sspp.2023.2005798.3443

هدا نجف پور؛ میثم شیرخدایی؛ حسنعلی آقاجانی؛ جواد سلطانزاده