جهانی شدن و مدیریت منابع انسانی

دوره 1، شماره 1، اسفند 1389، صفحه 1-48

همایون حمیدی؛ مهرزاد سرفرازی


جهانی شدن مدیریت

دوره 2، شماره 2، اردیبهشت 1390، صفحه 1-18

سید مهدی الوانی


جهانی شدن و توسعه ی پایدار

دوره 2، شماره 3، شهریور 1390، صفحه 1-18


بررسی اثر جهانی شدن بر توسعه ی شهری

دوره 4، شماره 11، شهریور 1392، صفحه 1-16

نادر زالی؛ سمیه اشرفی


طراحی راهبرد عملی برای ازدواج سالم

دوره 10، شماره 36، آذر 1399، صفحه 2-14

مریم اسکافی نوغانی؛ غلامرضا صدیق اورعی؛ حامد بخشی


شناسایی و تبیین مولفه های مفهوم ناحیه نوآوری با فرا‌ترکیب پیشینه

دوره 12، شماره 43، شهریور 1401، صفحه 2-27

10.22034/sspp.2022.547784.3128

خدایار ابیلی؛ سید حمزه حسنی؛ سید محمد صاحبکار خراسانی


حکمرانی همکارانه، راهکاری برای حل مسئله آب در ایران: شناسایی مولفه‌ها و تدوین چارچوب

دوره 13، شماره 48، آذر 1402، صفحه 2-31

10.22034/sspp.2023.2010585.3479

متین عامری گلستان؛ رضا واعظی؛ سیدمهدی الوانی؛ علی باقری


سخن سردبیر

دوره 6، شماره 20، آذر 1395، صفحه 5-11


جهانی شدن و نظام بین الملل

دوره 5، شماره 14، اردیبهشت 1393، صفحه 7-44

محمدرضا دهشیری


آینده پژوهی با استفاده از تکنیک پویش محیطی

دوره 6، شماره 21، اسفند 1395، صفحه 7-9

فاطمه عطااللهی؛ رضا دهنویه؛ ام البنین آتشبهار