شناسایی، طبقه بندی و اولویت بندی معیارها و شاخص‌های تاب آوری اجتماعی در کشور

دوره 10، شماره 36، آذر 1399، صفحه 96-118

بیت الله محمودی؛ زهرا سروری دردشتی؛ ستار صادقی


جهانی سازی بخش انرژی از مسیر گات و سازمان تجارت جهانی

دوره 4، شماره 12، آذر 1392، صفحه 107-132

سید مهدی صادقی شاهدانی


راهبردهای تحقق مأموریت آموزشی در دانشگاه کارآفرین: رویکرد ترکیبی سنتز چارچوب و گروه کانونی

دوره 12، شماره 44، آذر 1401، صفحه 108-162

10.22034/sspp.2022.556123.3233

مژگان سمندر علی اشتهاردی؛ مهدی گودرزی؛ محمدحسین قربانی


بررسی اثر آزادسازی تجاری روی شاخص توسعه¬ی انسانی در کشورهای در حال توسعه

دوره 4، شماره 11، شهریور 1392، صفحه 109-134

علی محمد احمدی؛ نسرین حضار مقدم


پارادایم جهانی شدن و سهم و نقش جمهوری اسلامی ایران در آن

دوره 1، شماره 1، اسفند 1389، صفحه 125-152

محسن یزدانی زاده؛ ناصر حبیبی