بررسی چند مدل سیاست فرهنگی در حوزه آموزش عالی (با تاکید بر تجارب سیاست فرهنگی در دانشگاه های اروپایی و ایالات متحده آمریکا)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کاندیدای دکتری سیاست گذاری عمومی دانشگاه تهران و کارشناس ارشد مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری

چکیده

زنده نگه‌داشتن فرهنگ عمومی به‌گونه‌ای که قابلیت رقابت در عرصه‌های بین‌المللی را داشته باشد، خود مبتنی بر کیفیت نظام دانشگاهی و نظم درونی آن است. همچنین روزآمدکردن نظام ارزشی جامعه در چارچوب زمانی و مکانی خاص آن، تا حدودی بستگی به نظام دانشگاهی، تولیدات علمی و اشاعه آن در سطح کلان جامعه دارد . از دهه 1960 به بعد دانشگاه‌ها در کنار انتقال دانش به دانشجویان، عهده‌دار تولید دانش و پژوهش و تحقیق در زمینه‌های علمی و اجتماعی نیز گردیده و عهده‌دار مسئولیت‌های اجتماعی در حوزه‌های فرهنگی گردیدند. با توجه به اینکه تجارب کشورهای موفق درزمینه فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی در آموزش عالی، می‌تواند در ساماندهی مؤثرتر و کارآمدتر این نوع فعالیت‌ها در نظام دانشگاهی کشور ما به خدمت گرفته شود مقاله‌ی حاضر با هدف پاسخگویی به این سؤال انجام ‌شده است که نحوه سیاست‌ فرهنگی در دانشگاه‌های نمونه این تحقیق چه قلمروهایی را دربرمی‌گیرند و چگونه سازماندهی می‌شوند؟ برای انتخاب دانشگاه‌های نمونه، براساس فهرست رتبه‌بندی دانشگاه‌ها، سه دانشگاه استنفورد، شیکاگو و ییل از حوزه آمریکای شمالی و کانادا و دو دانشگاه آکسفورد و منچستر از حوزه اروپا انتخاب شدند. برنامه‌های مورد اجرا در پنج دانشگاه در حوزه‌های فرهنگی، هنری،اجتماعی و عام‌المنفعه به‌تفصیل بررسی و گزارش شدند و در انتها پیشنهادات کاربردی محقق ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


- دوپویی، گزاویه(1374): فرهنگ و توسعه، ترجمه فاطمه فراهانی و عبدالحمید زرین قلم، مرکز انتشارات کمیسیون ملّی یونسکو در ایران، تهران
- دوورژه، موریس(1375): روش­های علوم اجتماعی، ترجمه خسرو اسدی، انتشارات امیرکبیر، تهران3- طباطبایی، سیدمحمود؛ ودادهیر ابوعلی (1387): «سوگیری هنجاری و اخلاقی در پژوهش‌های دانشگاهی: مطالعه تطبیقی امور مربوط به دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌های ایران»، نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی تبریز، شماره 181-180، دوره 4، ص 187-226
- فاضلی، نعمت‌الله(1387): فرهنگ و دانشگاه، تهران : نشر ثالث
- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (1381) : کالاهای فرهنگی و رفتارهای ایرانیان- دفتر طرح‌های ملی
- مک کوک، استوارت(1381): ایجاد جامعه علمی در کشوری توسعه نیافته، ترجمه افشین جهاندیده، کتاب ماه علوم اجتماعی، مرداد و شهریور 1381 - شماره 58 و 59 (2 صفحه - از 80 تا 81)
- مولکی، مایکل(1389): علم و جامعه شناسی معرفت، ترجمه حسین کچوئیان، تهران : نشر نی8- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری(1386): آیین­نامه کانونهای فرهنگی دانشجویان
- Bloor ,Geoffrey &  Patrick Dawson(1994): Understanding Professional Culture in Organizational Context, Organization Studies,  March 1994, vol. 15, no. 2
- Girard ,Augustin(1983): Cultural development: experiences and policies, Paris, Unesco
Stemler ,Stev(2001): An Overview Of Content Analysis, Yale University
-  Alderson,Evan& Blaser,Robin& Coward ,Harold (1993) : Reflections on Cultural Policy: Past, Present and Future
-  Paqutte,Jonathan (2012) : Cultural Policy, Work  and Identity, England (Farnham) : Ashgate
سایت­های اینترنتی :
www.manchester.ac.uk
www.stanford.edu
www.uchicago.edu
www.yale.edu