اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

مصطفی زمانیان

دکتری مدیریت، گرایش تصمیم‌گیری و خط‌مشی گذاری استادیار، دانشکده حکمرانی، دانشگاه تهران

zamanyanut.ac.ir

سردبیر

مهدی الیاسی

مدیریت فناوری سیاستگذاری علم و فناوری دانشیار، دانشکده مدیریت و حسابداری، گروه مدیریت فناوری و سیاستگذاری علم و فناوری ، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

m.elyasiatu.ac.ir

جانشین سردبیر

کیارش فرتاش

مطالعات بنیادین علم و فناوری استادیار، پژوهشکده مطالعات بنیادین علم و فناوری، دانشگاه شهید بهشتی

k_fartashsbu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

ابوذر گوهری‌مقدم

روابط بین الملل دانشیار روابط بین الملل دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق(ع)

gohariisu.ac.ir

سید سروش قاضی‌نوری

سیاست گذاری علم، فناوری و نوآوری دانشیار، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

ghazinooriatu.ac.ir
0000-0001-6356-0257

ابراهیم فیاض

مردم شناسی فرهنگی دانشیار، دانشکده علوم اجتماعی،گروه آموزشی انسان شناسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

efayazut.ac.ir

عادل پیغامی

اقتصاد پولی دانشیار، دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد، گروه اقتصاد مالی و پولی، دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران

paighmiisu.ac.ir

محسن رنانی

اقتصاد استاد اقتصاد توسعه، دانشگاه اصفهان

renaniase.ui.ac.ir

کیومرث اشتریان

سیاست‌گذاری عمومی دانشیار، دانشکده حقوق و علوم سیاسی،دانشگاه تهران، تهران، ایران

ashtariancss.ir

مسعود کوثری

ارتباطات و مطالعات فرهنگی دانشیار ارتباطات و مطالعات فرهنگی دانشگاه تهران

kousaricss.ir

بهزاد سلطانی

مکانیک دانشیار گروه مکانیک، دانشگاه کاشان

bsoltanikashanu.ac.ir
0000-0002-8286-208x

دبیر اجرایی

احمد فراشی

ارتباطات مدیرکل اجرایی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری

contentcss.gov.ir

مدیر داخلی

الهه اصلاحی

علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی کارشناس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری

librarycss.ir
64453254