ارائه الگوی خط مشی گذاری فرهنگی با رویکرد تحول (مورد مطالعه دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت امور فرهنگی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 گروه مدیریت امور فرهنگی، دانشکده مدیریت، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 گروه مدیریت امور فرهنگی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

خط مشی گذاری برای تحقق اهداف سازمانی، بخشی، فرابخشی و ملی بسیار مهم وتعیین کننده است. به طوری که این مسئله در دانشگاه آزاد اسلامی از اهمیت بیشتری برخوردار است، چرا که مقوله فرهنگ و سیاست فرهنگی دارای ابعاد و زوایای پنهان و آشکار فراوانی است، که بدون خط مشی گذاری شایسته، تحقق این اهداف ممکن نیست. پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی الگوی خط مشی گذاری فرهنگی با رویکرد تحول فرهنگی در آموزش عالی با رویکرد کیفی می کوشد تا فرایند خط‌مشی گذاری دانشگاه آزاد اسلامی را با بهره گیری از استراتژی داده بنیان مورد بررسی و مطالعه قرار دهد. مقوله های تحقیق از مبانی نظری و متون در دسترس استخراج و کد گذاری شده و با نظر 10 نفر از خبرگان فرهنگی شامل مدیران، کارشناسان واساتید دانشگاه مورد تأیید قرا گرفته است و تحلیل این داده ها در سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کد گذاری انتخابی نشان می دهد که خط مشی گذاری فرهنگی در راستای تحول فرهنگی در آموزش عالی به عنوان مقوله محوری در مدل تحقیق، به همراه مقوله های زمینه ای، مداخله گر، راهبردها و پیامدها، الگوی خط مشی گذاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات تهران را تبیین می کند. نتایج پژوهش حاضر علاوه بر ترسیم الگوی خط مشی گذاری در سازمان مورد اشاره، فرایند خط مشی گذاری در آموزش عالی ایران را نیز واکاوی و تبیین می نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


اشتریان، ک. (6831). سیاستگذاری عمومی ایران. تهران: نشر میزان.
الوانی، س.، م. (7731). تصمیم‌گیری و تعیین خط‌مشی دولتی. تهران. سمت.
الوانی، س.، م. هاشمیان، م.، ح. (7831). ارائه مدل بومی سیاستگذاری متوازن بخش فرهنگ. همایش ملی توسعه و تحول در فرهنگ و هنر، 52-1.
باقری فرد، م.، ح. توکلی، ع.، و الوانی، س. م. (4931). سیاست گذاری فرهنگی در دولت دینی. حکومت سالامی، 02(1)، 402-371.
پورعزت، ع.، ا.، و رحیمیان، ا. (1931). ویژگی‌های خط‌مشی‌گذاری دولتی عمومی برای اداره شهرهای پرتنوع و پیچیده (مورد مطالعه :شهر تهران. مدیریت دولتی، 4(01)، 44-52.
ترک‌زاده، ج. (8831). روش پژوهش فرایند چرخه ای تحلیل، روشی برای گردآوری، تحلیل و استنتاج از داده‌های کیفی پربعد در مسیر توسعه دانش مدیریت اسلامی. روش شناسی علوم انسانی، 51 (16)، 241-321.
حسین‌لی، ر.، و کوثری، م. (1831). مبانی و اصول سیاست‌های فرهنگی در جمهوری اسلامی ایران. تهران: آن.
دانایی‌فرد، ح. (4831). تئوری‌پردازی با استفاده از رویکرد استقرایی. دانشور رفتار، 12(11)، 07-75.
ذکایی، م. س.، و شفیعی، س، س. (9831). کالبد شکافی سیاست گذاری فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در حوزه سبک زندگی دختران. مطالعات فرهنگی و ارتباطات، 6(02)، 021-77.
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی. (1731). اصول سیاست فرهنگی جمهوری اسلامی ایران.
شورای عالی انقلاب فرهنگی. (2931). نقشه مهندسی فرهنگی کشور.
قربانی‌زاده، و.‌ا.، شریف‌زاده، ف.، حسین‌پور، د.، و مروج، م. (6931). ارائه الگوی خط‌مشی‌گذاری دولتی سازمان‌های فرهنگی (موردمطالعه: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان). سیاستگذاری عمومی، 3(3)، 87-16.
قلی‌پور، ر.ا.، فانی، ع. ‌ا.، ‌راغب، ف.، امیری، م.، و مهرمحمدی، م. (7931). طراحی الگوی خط‌مشی‌گذاری دولتی در آموزش و پرورش ایران با رویکرد قابلیت. سیاستگذاری عمومی، 4( 3)، 671-951.
قلی پور، ح.، و چیت سازیان، ع.ر. (6931).ابعاد و مؤلفه‌‌های تحول در علوم انسانی در اندیشه مقام معظم رهبری و دلالت‌‌های آن بر علوم انسانی مطلوب جمهوری اسلامی. راهبرد فرهنگ، 01(73)،421-79.
کاشانی، م.، و رستم‌پور، م. (2931). آموزش و پرورش، حیاتی‌ترین ابزار در مسیر توسعه پایدار. کتاب ماه علوم اجتماعی، 71 (76)، 18-98.
گرجی‌پور، ح.، خاشعی، و.، اسلامبولچی، ع.ر.، اصغری، ص. ع. (8931). الگوی ارزشیابی فرایند خط‌مشی‌گذاری دولتی فرهنگی با رویکرد مطالعه کیفی اسناد فرهنگی جمهوری اسلامی ایران. فصلنامه مدیریت دولتی، 11(1)، 27-74.
مشبکی، ا.، و خادمی، ع. ا. (7831). بررسی آسیب شناسانه سیاست ها و سیاست گذاری فرهنگی در ایران بعد از انقلاب اسلامی. نامه پژوهش فرهنگی، 9(4)، 871-331.
معطوفی، ع. ر.، و دانکوب، م. (6931). اولویت‌بندی عوامل موثر بر تدوین خط‌مشی‌های زیست‌محیطی کشور با استفاده از روش PNA. فصلنامه مجلس و راهبرد، 42(09)، 521-651.
مقتدایی، م.، و ازغندی، ع. ر. (5931). آسیب‌شناسی سیاست گذاری فرهنگی جمهوری اسلامی ایران. علوم سیاسی، 21 (43)، 62-7.
میرزمانی، ا.، ذوالفقاری، ن. س.، و کرامتی، م. (0931). بررسی رابطه میان مهندسی فرهنگی و سند چشم انداز ایران 4041. مهندسی فرهنگی،6( 16 و 26)، 08-37.
واعظی، ر.، شریف زاده، ف.، و محمدی، م. (4931). شناسایی و اولویت بندی الگوی های ارزیابی خط مشی عمومی.انجمن علوم مدیریت ایران، 01(04)، 14-1.
References
Alvani, S. M. (1998). [ Decision making and setting government policy (Persian)]. Tehran: SAMT. https://www.gisoom.com/book/1139287/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AA/
Alvani, S. M., Hashemian, M. H. (2008). [Presenting a native model of balanced policy-making in the culture sector (Persian)]. National Conference on Development and Transformation in Culture and Art, 1-25. http://kms.bou.ac.ir/wp-content/uploads/2019/07/%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D9%85%D8%AF%D9%84-%D8%A8%D9%88%D9%f
Ashtarian, K. (2007). [Iran’s public policy (Persian)]. Tehran: Mizan. https://www.gisoom.com/book/1470547/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%DB%8/
Baqeri Fard, M. H., Tavakoli, A., & Alvani, S. M. ( 2015). [Cultural policy-making in the religious state (Persian)]. Islamic Government, 20(1), 173-204. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=295941
Birkland, T. A. (2019). An Introduction to the policy process: Theories, cconcepts, and models of public policy making. New York: Routledge Press. [DOI:10.4324/9781315717371]
Creswell, J. W. (2005). Educational design: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research. New York: Merril.
Danaee Fard, H., & Eslami, A. (2010). Discovering theory of organizational indifference: A grounded theory strategy.Europen Journal of Scientific, 40(3), 450-60.
Danaee Fard, H. (2005). [ Inductive approach to building theory: Grounded theory strategy (Persian)]. Daneshvar Raftar, 12(11), 57-70. https://www.sid.ir/en/journal/ViewPaper.aspx?ID=44398
Qolipour, H., & Chitsazian, A. (2017). [ Dimensions and elements of change in humanities in the thought of the supreme leader of Iran and its implications in ideal humanities in Islamic Republic (Persian)]. Rahbordefarhang, 10(37), 97-124. http://www.jsfc.ir/article_47779.html?lang=fa
Gholipur, R. A., Fani, A. A., Ragheb, F., Amiri, M., & Mehr Mohammadi, M. (2018). [Designing policy making model in iranian education by capability approach (Persian)]. Public Policy, 4(3), 159-76. [DOI:10.4324/9781315717371]
Ghorbanizadeh, V., Sharifzadeh, F., Hosseinpour, D., & Moravvej, M. (2017). [Presenting policy making model for the cultural organizations (in case: Institute for the intellectual development of children and young adult) (Persian)]. Public Policy, 3(3), 61-78. https://jppolicy.ut.ac.ir/article_64171.html?lang=en
Gorjipour, H., Khashei, V., Eslambolchi, A., & Asghari Sarem, A. (2019). [Developing the evaluative model for cultural policy making process based on qualitative study of cultural documents of Islamic Republic of Iran (Persian)]. Journal of Public Administration (Management Knowledge), 11(1), 47-72. https://www.sid.ir/en/journal/ViewPaper.aspx?ID=663406
Goulding, C. (2002). Grounded theory: A practical guide for management, business and market researches. New York: Sage. https://www.google.com/books/edition/Grounded_Theory/DFYjMb5XFtEC?hl=en&gbpv=0
Husseini, R., & Kosari, M. (2002). [Principles and foundations of cultural policy in the Islamic Republic of Iran (Persian)]. Tehran: On Publication. https://www.gisoom.com/book/1252680/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B5
Majlis Research Center. (1992). [Principles of the country’s cultural policy (Persian)]. Retrieved from https://rc.majlis.ir/fa/law/show/100172
Matoufi, A., & Dankoub, M. (2017). [Prioritizing the effective factors on environmental policy formulation in Iran using ANP method (Persian)]. Majlis and Rahbord, 24(90), 125-56. https://nashr.majles.ir/article_205.html?lang=en
Meshbaki, A., & Khademi, A. A. (2008). [Pathological study of Iranian cultural policies and policies after the Islamic Revolution (Persian)]. Cultural Research Letter, 9(4), 133-78. http://ensani.ir/file/download/article/20120514073116-1179-178.pdf
Mirzamani, A., Zolfaghari, N. S., & Keramati, M. (2011) [Investigating the relationship between culturalengineering and Iran vision document 1404 (Persian)]. Cultural Engineering, 6(61-62), 73-80. http://ensani.ir/file/download/article/20130623092327-9430-20.pdf
Moghtadaie, M., & Azghandi, A.R. (2016). [Pathology of cultural policy making in Islamic Republic of Iran (Persian)]. Political Science Quarterlym, 12(34), 7-26. http://psq.kiau.ac.ir/article_528290.html?lang=en
Pourezat, A. A., & Raheimian, A. (2012). [Public policy necessities for administration of complex and different cities (Case study: Tehran) (Persian)]. Journal of Public Adminstration, 4(10), 25-44. https://jipa.ut.ac.ir/article_29129.html?lang=en
Scollon, R., Scollon, S. W., & Jones, R. H. (2001). Intercultural communication: A discourse approach. New Jersey: Blackwell Publishers Inc.
Secretariat of the Supreme Council of the Cultural Revolution. (2013). [ Map of cultural engineering of the country (Persia)]. Retrieved from https://sccr.ir/UserFiles/ente
 Strauss, A., & Corbin, J. (2011). Basics of qualitative research [B. Mohammadi, Persian Trans]. Tehran: Human Science and Cutural. https://www.gisoom.com/book/11051298/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7
Torkzade, J. (2010). [ The cyclical process of analysis research method (Persian)]. Methodology of Social Sciences and Humanities, 15(61), 123-42. https://www.sid.ir/en/journal/ViewPaper.aspx?ID=241878
Zokaei, M. S., & Shafiei, S. S. (2010). [ The anatomy of Ir Iran’s cultural politics on women’s lifestyle (Persian)]. Quarterly of Cultural Studies & Communication, 6(20), 77-120. http://jcsc.iaocsc.ir/article_19756.html?lang=en
Kashani, M., & Rostampour, M. (2013). [Education is the most vital tool in the path of sustainable development (Persian)]. Journal of Ketabmah, 17(67), 81-9. https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/984559/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%88-%d9%b
Vaezi, R., Sharif Zadeh, F., & Mohammadi, M. (2015). [Probing and prioritizing the public policy Evaluation models (Persian)]. Iranian journal of management sciences, 10(40), 1-41. http://journal.iams.ir/article_218.html?lang=en