ارائه الگویی برای تحقق فرهنگ کیفیت در آموزش عالی (نظریه‌ی داده بنیاد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، مدیریت آموزشی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

2 استاد، گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

چکیده

هدف از انجام این پژوهش، دستیابی به الگوی تحقق فرهنگ کیفیت در آموزش عالی بود. ماهیت زمینه‌ای فرهنگ کیفیت ایجاب می‌کند که برای تحقق و توسعه‌ی آن، ابتدا فرایندها و سازوکارهای خاص آن، شناخته شوند. بنابراین این پژوهش به دنبال پاسخگویی به این سوال بوده است که: «فرهنگ کیفیت در آموزش عالی چگونه محقق می‌شود؟». برای این منظور از روش تحقیق کیفی، به شیوه نظریه برخاسته از داده‌ها استفاده شده است. مصاحبه‌های عمقی با متخصصین آموزش عالی که در زمینه‌ی فرایند مورد مطالعه، صاحب اثر و تجربه بودند، انجام شد که با روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. برای تحلیل داده‌ها از روش تحلیل مضمون استراس و کوربین و با کاربرد نرم‌افزار MAXQDA استفاده شد. تحلیل مصاحبه‌ها و همچنین اسناد و مطالعات مرتبط، منجر به شکل‌گیری نظریه شد. الگوی به دست آمده از این پژوهش نشان می‌دهد، عوامل علی که منجر به تحقق فرهنگ کیفیت می‌شود، سنجش آغازین، نیازسنجی، شفافیت، حاکمیت ارزش و برنامه درسی است و جامعه، جو سازمانی و اهداف سازمانی، به عنوان عامل‌های محیطی بر مطلوبیت ایجاد فرهنگ کیفیت موثر است که چنانچه امور فوق مسیر تحقق را امکان‌پذیر نماید، راهبردهای بهبود مستمر، توانمندسازی، ارتباطات، فضیلت محسوب شدن فرهنگ کیفیت، رفتار شهروند سازمانی، ارتقا پداگوژی و اعتماد را پیش می‌گیرد که در نتیجه‌ی آنها، فرهنگ کیفیت شکل می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


منابع فارسی
بازرگان. ع. (1399). مقدمه‌ای بر روش‌های تحقیق کیفی و آمیخته رویکردهای متداول در علوم رفتاری. تهران: دیدار.
بازرگان، ع. (1390). فرهنگ کیفیت و نقش آن در دستیابی به عملکرد مطلوب دانشگاه‌ها. فصلنامه آموزش مهندسی ایران، 13(50)، 72-63.
چنگ، م. (1399). کیفیت در آموزش عالی توسعه فضیلت عمل حرفه‌ای [ترجمه فارسی؛ ع. زاهدبابلان ، ع. امیدوار]. اردبیل: انتشارات دانشگاه اردبیل.
خواستار، ح. (1388). ارائه روشی برای محاسبه پایایی مرحله کدگذاری در مصاحبه‌های پژوهشی. فصلنامه روش‌شناسی علوم انسانی، 15(58)، 174-161.
درویش، ح.، و عظیمی زاچکانی، ف. (1395). بررسی تاثیر شفافیت سازمانی بر کاهش فساد اداری با میانجی‌گری اعتماد سازمانی (مطالعه موردی: کارکنان بیمارستان پانزده خرداد ورامین). فصلنامه مدیریت دولتی، 8(1)، 166-153.
سیدکلان، س. م.، زاهدبابلان، ع.، معینی‌کیا، م.، و رضایی شریف، ع. (1397). فرهنگ کیفیت در دانشگاه فرهنگیان: ارائه مدلی بر پایه نظریه داده‌بنیاد. فصلنامه راهبرد فرهنگ، 11( 44)، 170-147.
عامری شهرابی، م.، و کاووسی، ا. (1395). طراحی مدل فرهنگ کیفیت در حوزه آموزش با بکارگیری روش تحلیل محتوا. آموزش در علوم انتظامی، 4( 12)، 26-1.
 مجتبی زاده، م.، عباس‌پور، ع.، ملکی، ح.، و فراستخواه، م. (1395). نظریه‌پردازی راجع به الگوی اعتبارسنجی نظام آموزش عالی ایران به شیوه نظریه زمینه‌ای. فصلنامه پژوهش‌های رهبری و مدیریت آموزشی، 3(9)، 125-83.
فقیه حبیبی، ع.، کاوسی، ا. (1395). ارزیابی عوامل موثر بر ارتقای فرهنگ کیفیت در نظام دانشگاهی کشور. فصلنامه علوم اجتماعی، 10(35) ، 35 (زمستان). صص 86-59.
 
References
Ahmed, A., & Nulland, Y. V. (2016). How to assess your organization’s quality Culture. Journal of Organizational Change Management , 2(5), 82-98.
Batool, Z., & Qureshi, R. H. (2009). Quality assurance manual for higher education in Pakistan. Islamabad: Higher Education Commission. http://www.pieas.edu.pk/qec/Quality-Assurance-Manual-for-Higher-Education-Pakistan.pdf
Bendermacher, G.W.G., oude Egbrink, M.G.A., Wolfhagen, I.H.A.P., & Dolmans, D.H.J.M. (2017). Unravelling quality culture in higher education: A realist review. Higher Education, 73(1), 39-60. [DOI:10.1007/s10734-015-9979-2]
Bush, T. (2013). Theories of educational leadership and management [ M. Hassani, M. Sameri, & N. Sokooti, Persian Trans]. Urmia: Urmia University Press. http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=3515079&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
Cheng, M. (2014). Quality as transformation: Educational metamorphosis. Quality in Higher Education, 20( 3), 272-289. [DOI:10.1080/13538322.2014.978135]
Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2013). Research methods in education. Oxfordshire: Taylor & Francis. https://www.google.com/books/edition/Research_Methods_in_Education/LYzhAQAAQBAJ?hl=en&gbpv=0
Dowell, D., Morrison, M., & Heffernan, T. (2015). The changing importance of affective trust and cognitive trust across the relationship lifecycle: A study of business-to-business relationships. Industrial Marketing Management, 44, 119-130. [DOI:10.1016/j.indmarman.2014.10.016]
Ehlers, U. D. (2009). Understanding quality culture. Quality Assurance in Education, 17(4), 343-363. [DOI:10.1108/09684880910992322]
Holloway, I., & Galvin, K. (2016). Qualitative research in nursing and healthcare. New York: Wiley. https://www.google.com/books/edition/Qualitative_Research_in_Nursing_and_Heal/EKu-DAAAQBAJ?hl=en&gbpv=0
James, P. S. (2014). Aligning and propagating organizational values. Procedia Economics and Finance, 11, 95-109. [DOI:10.1016/S2212-5671(14)00180-4]
Jawad, S., Jamshaid, I., & Wahab, F. (2015). Quality culture in higher education institutes: Perspective of different stakeholders. Transaction on Education and Social Sciences, 3(1), 220-227. [DOI:10.21015/vtess.v6i2.309]
Kairiša, I., & Lapiņa, I. (2019). Analysis of factors influencing quality culture and their impact on organizational development. Proceedings of the International Scientific Conference. VI, 235-247. [DOI:10.17770/sie2019vol6.3810]
Kottmann, A., Antonowicz, D., Boudard, E., Coates, H., Cremonini, L., Decataldo, A., et al. (2015). Dropout and completion in higher education in Europe. Annex 3: Country case studies Europe policy briefings Australia, U.S.A. Luxembourg: Publications Office of the European Union. https://research.utwente.nl/en/publications/dropout-and-completion-in-higher-education-in-europe-annex-3-coun
Kruger, D., & Ramdass, K. (2011). Establishing a quality culture in higher education: A South African perspective. In 2011 Proceedings of PICMET’11: Technology Management in the Energy Smart World (PICMET), 1-9. https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/6017737
Bollaert, L., Brus, S., Curvale, B., Harvey, L., Helle, E., Jensen, H. T., et al. (2007). Embedding quality culture in higher education. Brussels: European University Association. http://glotta.ntua.gr/posdep/concrete/Assessment/EUA_QA_Forum_publication.pdf
Pant, A., & Ojha, A. K. (2017). Managerial values and organizational identities in the developing world: An introduction to the special issue. Journal of Human Values, 23(1), vii-xii. [DOI:10.1177/0971685816677441]
Sattler, C., & Sonntag, K. (2018). Quality cultures in higher education institutions-development of the quality culture inventory. In P. Meusburger, M. Heffernan, & L. Suarsana (Eds.), Geographies of the University. Knowledge and space, (PP. 313-327), Cham: Springer. [DOI:10.1007/978-3-319-75593-9_9]
Strauss, A. L. & Corbin, J. (2008). Basics of qualitative research [B. Mohammadi, Persian Trans]. Tehran: Human Science & Cultural Studies Center Publication. http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=766135&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
Whalen,T. (2020). Factors affecting quality culture. Quality Management Journal , 11(4), 43-55.
Xenikou, A. (2022). Leadership and organizational culture. handbook of research methods for organisational culture. In C. Newton, & R. Knight (Eds.), Handbook of research methods for organizational culture. Northampton: Edward Eldgar Publishing. https://www.google.com/books/edition/Handbook_of_Research_Methods_for_Organis/e0lgEAAAQBAJ?hl=en&gbpv=0
Bazargan, A. (2021). [Introduction to qualitative research methods and a combination of common approaches in behavioral sciences (Persian)]. Tehran: Didar. http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=7726625&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
Bazargan, A. (2012). [Quality culture and its role in achieving optimal performance of universities (Persian)]. Iranian Journal of Engineering Education, 13(50), 63-72. https://www.magiran.com/paper/910486
Cheng, M. (2021). Quality in higher education: Developing a virtue of professional practice [A. Zahedbabolan, A. Omidvar, Persian Trans]. Ardabil: University of Mohaghegh Ardabili. http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=6116828&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
Khastar, H. (2009). [A method for calculating coding reliability in qualitative research interviews (Persian)]. Methodology of Social Sciences and Humanities, 15(58), 161-174. http://method.rihu.ac.ir/article_418.html?lang=en
Darvish, H., & Azimi Zachekani, F. (2016). [The effect on reducing corruption organization Transparency mediated by organizational trust studied Khordad hospital staff Varamin (Persian)]. Journal of Public Administration, 8(1), 153-166. [DOI:10.22059/JIPA.2016.57511]
Seyedkalan, S. M., Zahed-babolan, A., Moeinikia, M., & Rezaeisharif, A. (2019). [Quality culture in Farhangian University: Presenting a model based on grounded theory (Persian)]. Rahbord-e-Farhang, 11(44), 147-170. [DOI:10.22034/JSFC.2019.92147]
Mojtabazade, M., Abbaspour, A., Maleki, H., & Ferastatkhah, M. (2017). [Theorizing about accreditation optimal model of higher education system in Iran based on of grounded theory (Persian)]. Research on Educational Leadership and Management, 3(9), 83-125.[DOI:10.22054/JRLAT.2018.8107.1151]
Ameri Shahrabi, M., & Kavousi, E. (2016). [Designing a quality culture model in the field of education using content analysis method (Persian)]. Journal of Training in Police Sciences, 4(12), 1-26. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=316613
Faghih Habibi, A., & Kavousi, E. (2017). [Evaluation of factors affecting promote a culture of quality in the University System of the Country (Persian)]. Journal of Social Sciences, 10(35), 59-86. http://jss.iau-shoushtar.ac.ir/article_529414.html?lang=en