سیاست‌های گذار به کشاورزی دانش بنیان در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی، تهران، ایران.

2 استادیار، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشکدگان فارابی، دانشگاه تهران، قم، ایران.

چکیده

بخش کشاورزی در ایران دارای ساختاری سنتی با ارزش‌افزودۀ پایین و بهره‌وری پایین کل عوامل تولید است که مواجه با این مسائل، حمایت از کشاورزی مبتنی بر دانش و فناوری را طلب می‌کند. بر این اساس،‌ این پژوهش کیفی، با هدف ارائۀ ابزارهای سیاستی جهت گذار به کشاورزی دانش‌بنیان در ایران از طریق شناسایی شکاف‌های سیاستی و شکست‌های سیستم در این زمینه، انجام شد. جهت تحقق اهداف پژوهش، از بررسی پیشینه، مطالعۀ تطبیقی و جلسۀ گروه کانونی استفاده شد. نتایج مطالعۀ تطبیقی تجارب سیاستی توسعۀ کشاورزی دانش‌بنیان در ایران، هند، ترکیه و سوئیس، منجر به گونه‌‌شناسی ابزارهای سیاستی توسعۀ کشاورزی دانش‌بنیان در این کشورها شد. این نتایج، ورودیِ جلسۀ گروه کانونی را شکل دادند. داده‌های جلسۀ گروه کانونی، در چارچوب تحلیل شکست‌های سیستم و از طریق تحلیل محتوای مضمونی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند که به استخراج 51 چالش توسعۀ کشاورزی دانش‌بنیان در ایران و 20 ابزار سیاستی جهت گذار به کشاورزی دانش‌بنیان منجر شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


امامی، م.، الماسی، م.، باخدا، ح،. و کلانتری، ع. (1400). طراحی الگوی راهبردی امنیت غذایی جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر نقش مکانیزاسیون کشاورزی. مطالعات راهبردی سیاست‌گذاری عمومی، 11(38)، 322-298.
باقرصاد، و.، داوری، ع.، و سفیدبری، ل. (1399). سیاست‌گذاری مبتنی بر اکوسیستم کارآفرینی و توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان. کارافن، 17(5)، 81-67.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اداره حساب‌های اقتصادی. (1401). گزارش تحولات بخش واقعی اقتصاد ایران سال 1400 (به قیمت‌های جاری و ثابت سال پایه 1395). تهران: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
حسین‌پور، د.، عبدالحسین‌زاده، م.، اصلی‌پور، ح.، و قربانی‌زاده، و. (1401). تصویرپردازی از ابعاد و مختصات ابزارهای خط‌مشی عمومی و ارائه توصیه‌های سیاستی برای ارتقای نظام خط‌مشی‌گذاری ملی. مطالعات راهبردی سیاست‌گذاری عمومی، 12(42)، 2-28.
شریف‌زاده، ا.، و حسینی، م. (1393). توسعه دانش‌بنیان کشاورزی: مدیریت دانش، فناوری و نوآوری در کشاورزی. تهران: سازمان جهاد دانشگاهی.
عطارپور، م.، فرتاش، ک.، الیاسی، م.، و سعدآبادی، ع. (1398). ابزارهای سیاستی توسعه تولید و تقاضای محصولات دانش‌بنیان با استفاده از مفهوم آمیخته سیاستی و شکست سیستمی. بهبود مدیریت، 13(2)، 61-97.
علی‌نژاد، ز.، نجفی، س. م. ب، فتح‌اللهی، ج. و زالی، ن. (1400). شناسایی پیشران‌های تحقق کشاورزی دانش‌بنیان با تأکید بر توسعه فناوری (مطالعه موردی استان کرمانشاه). آینده پژوهی ایران، 6(2)، 273-303.
فرتاش، ک.، عطارپور، م.، عزیزی، ا. ه.، و سعدآبادی، ع. (1400). بررسی تطبیقی اقتصاد دانش‌بنیان در چند کشور منتخب و ارائه پیشنهادهایی برای ایران. فصلنامه رشد فناوری، 17(67 )، 10-20.
فلاح حقیقی، ن.، و میرترابی، م. (1396). مشکلات شرکت‌های دانش‌بنیان کشاورزی مستقر در سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران. مطالعات کارآفرینی و توسعه پایدار کشاورزی، 4(4)، 79-97.
قاسمی، م.، فقیهی. م.، و علیزاده، پ. (1397). الزامات دست‌یابی به اقتصاد دانش‌بنیان در سطح کلان: تحلیل چارچوب قانونی در ایران و ارائه توصیه‌های سیاستی. پژوهشنامه اقتصادی، 18(68)، 99-152.
قاضی نوری، س. س.، و قاضی نوری، س. س. (1391). مقدمه‌ای بر سیاست‌گذاری علم، فناوری و نوآوری. تهران: دانشگاه تربیت مدرس.
کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و نظارت بر اجرا. (1400). فهرست کالاها و خدمات دانش‌بنیان. تهران: معاونت علمی و فناوری.
کمیته بهره‌وری وزرات جهاد کشاورزی. (1400). گزارش مسئله‌شناسی بهره‌وری وزرات جهاد کشاورزی. تهران:  سازمان ملی بهره‌وری ایران و وزارت جهاد کشاورزی.
محمدهاشمی، ز.، قاضی‌ نوری، س.، سجادی‌فر، م.، صاحبکار خراسانی، س.، و موسوی، آ. (1398). ارزیابی اثربخشی حمایت‌های دولتی از شرکت‌های دانش‌بنیان زیست‌فناوری. زیست‌فناوری، 10(4)، 681-697.
مرکز آمار ایران، (1401). جداول نتایج تفصیلی سرشماری عمومی کشاورزی ۱۳۸۲ (استان‌ها).
مرکز آمار ایران، (1394). نتایج تفصیلی سرشماری عمومی کشاورزی کل کشور- 1393. تهران: ریاست جمهوری سازمان مدیریت و برنامه ریزی مـرکـز آمـار ایران.
نجفی، س. م. س. (1401). اقتصاد دانش‌بنیان: مفهوم، الزامات، شاخص‌ها و راهکارها. تهران: مرکز پژوهش‌های اتاق ایران.
ولدان، م. (1401). راهبردهای تعامل پارک علم و فناوری کشاورزی و منابع‌ طبیعی با سایر پارک‌های علم و فناوری. گردهمایی رؤسای پارک‌های علم و فناوری کشور، شیراز، 29-28 اردیبهشت 1401.
ولدان، م.، علیپور، ح.، قادری، خ.، فرهادنژاد، آ. و واحدی، ع. (1397). رویکردهای وزارت جهاد کشاورزی در حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان. تهران: سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی- دفتر امور فناوری.
 
References
Akkoyunlu, S. (2018). Agricultural innovations in Turkey. Bern: NCCR Trade Regulation. [Link]
Alinezhad, Z., Najafi, S. M. B., Fathollahi, J., & Zali, N. (2022). [Identifying the drivers of knowledge-based agriculture with emphasis on technology development (Case study of Kermanshah province) (Persian)]. Journal of Iran Futures Studies, 6(2), 273-303. [DOI:10.30479/JFS.2021.15383.1281]
Attarpour, M. R., Fartash, K., Elyasi, M., & Sadabadai, A. A. (2019). Proposing policy tools for developing production and demand of knowledge-based products using the concept of policy mix and system failures. Journal of Improvement Management, 13(2), 61-97. [Link]
Baghersad, V., Davari, A., & Sefidbari, L. (2021). [Policy-making based on entrepreneurship ecosystem and development of knowledge-based companies (Persian)]. Karafan Quarterly Scientific Journal, 17(Special Issue), 67-85. [DOI:10.48301/KSSA.2021.128453]
Bhardwaj, N. (2021). Agritech in India: Sector overview and scope for investments. Retrieved from: [Link]
Borrás, S., & Edquist, C. (2016). Conceptual underpinnings for innovation policy design - Indicators and instruments in context. Paper presented at: OECD Blue Sky Conference III on Science and Innovation Indicators, Ghent, Belgium, 21 September 2016. [Link]
Central Bank of the Islamic Republic of Iran, Department of Economic Accounts. (1401). [Report on developments in the real sector of Iran’s economy in 1400 (at current and constant prices of the base year 2015) (Persian)]. Tehran: Central Bank of the Islamic Republic of Iran. [Link]
Cleantech ALPS. (2021). Agritech in Switzerland: The panacea that squares the circle of productivity and climate protection? Retrieved from: [Link]
Creswell, J. W., & Poth, C. N. (1998). Qualitative inquiry and research design choosing among five approaches. London: Sage Publications. [Link]
Cron, T. D. (2020). Engagement: A case study of online undergraduate students [PhD dissertation]. Glasgow: Caledonian University. [Link]
Denzin, N. K. (1989). The research act: A theoretical introduction to sociological methods. New York: Routledge. [DOI:10.4324/9781315134543]
Edquist, C. (2011). Design of innovation policy through diagnostic analysis: Identification of systemic problems (or failures). Industrial and Corporate Change, 20(6), 1725-1753. [DOI:10.1093/icc/dtr060]
Edquist, C., & Zabala-Iturriagagoitia, J. M. (2012). Public procurement for innovation as mission-oriented innovation policy. Research Policy, 41(10), 1757-1769. [DOI:10.1016/j.respol.2012.04.022]
 Emami, M., Almassi, M., Bakhoda, H., & Kalantari, I. (2021). [Designing a strategic model for food security in the islamic republic of Iran emphasizing the role of agricultural mechanization (Persian)]. Strategic Studies of Public Policy, 11(38), 298-322. [Link]
Falah Haghighi, N., & Mir Torabi, M. (2018). [Obstacles of agricultural knowledge-based companies established in Iranian research organization for science and technology (IROST) (Persian)]. Journal of Studies in Entrepreneurship and Sustainable Agricultural Development, 4(4), 79-97. [DOI:10.22069/JEAD.2018.14803.1322]
Fartash, K., Attarpour, M. R., Azizi, A., & Sadabadi A. A. [Research areas: Investigating the optimal situation of technology growth in the country and how to achieve it (Persian)]. Roshd -e- Fanavari, 17(67), 10-20. [DOI:10.52547/jstpi.20924.17.67.10]
Ghasemi, M., Faghihi, M., & Alizadeh, P. (2018). [Requirements to achieve a knowledge-based economy at macro level: Analysis of legal framework in Iran and some policy recommendations (Persian)]. Economics Research, 18(68), 99-152. [DOI:10.22054/joer.2018.8689]
Ghazi Nouri, S. S., & Ghazi Nouri, S. S. (2011). [An introduction to science, technology and innovation policy (Persian)]. Tehran: Tarbiat Modares University. [Link]
Hosseinpour, D., Abdolhosseinzadeh, M., Aslipour, H., & Ghrbanizadeh, V. (2022). Visualize the dimensions and characteristics of policy instrument and provide policy recommendations to improve the national policy system. Strategic Studies of Public Policy, 12(42), 2-28. [DOI:10.22034/SSPP.2022.251746]
TAGEM. (2017). Republic of turkey ministry of food agriculture and livestock: General directorate of agricultural research and policies: R&D and innovation under TAGEM. Ankara: TAGEM. [Link]
Republic of Türki̇ye Ministry of Agriculture and Forestrygeneral Directorate of Agricultural Research and Policie, (2022). R&D support programs: Agricultural R&D project supports. Retrieved from: [Link]
Republic of Türki̇ye Ministry of Agriculture and Forestrygeneral Directorate of Agricultural Research and Policie, (2022). Public-Private sector cooperation R&D projects. Retrieved from: [Link]
Hennink, M .M., Kaiser, B. N. & Weber, M. B. (2019). What influences saturation? Estimating sample sizes in focus group research. Qualitative Health Research, 29(10), 1483-1496. [DOI:10.1177/1049732318821692]
India Brand Equity Foundation. (2022). Agriculture in India: Information about indian agriculture & its importance. New Delhi: Ministry of Commerce and Industry. [Link]
Invest-vaud. (2020). AGRITECH: An innovation domain of the canton of Vaud. Retrieved from: [Link]
Japan External Trade Organization. (2021). Swiss innovation landscape: Open innovation & startup ecosystem in Switzerland. Geneva: JETRO Geneva, Innovation Promotion Division. [Link]
Lincoln, Y. S., Guba, E.G., & Pilotta, J. J. Naturalistic inquiry: Beverly Hills, CA: Sage Publications, 1985, 416 pp., $25.00 (Cloth). International Journal of Intercultural Relations. 9(4), 438-439. [DOI:10.1016/0147-1767(85)90062-8]
Press Information Bureau Government of India Ministry of Agriculture & Farmers Welfare. (2022). Government to promote drone use in agriculture – financial support being extended under ‘sub-mission on agriculture mechanization. Retrieved from: [Link]
Bhavan, K. (2019). Sub-mission on agricultural mechanization. New Delhi: Government of India Ministry of Agriculture and Farmers Welfare Department of Agriculture, Cooperation & Farmers Welfare (Mechanization & Technology Division). [Link]
Saçti, H., Ar, H., Akay, M., Gezi̇ci̇, M., Aras, I., & Selişik, A. et al. (2019). Supporting the development of national e-agriculture strategy. Ankara: TAGEM. [Link]
Ministry of Food Processing Industries Government of India. (2017). Revised operational guidelines for the scheme for creation of infrastructure for agro processing clusters. New Delhi: Ministry of Food Processing Industries Government of India. [Link]
Morgan, D. L. (1996). Focus groups. Annual Review Sociology, 22, 129-152. [DOI:10.1146/annurev.soc.22.1.129]
Mohammad Hashemi, Z., Ghazinoory, S., Sajadifar, M., Sahebkar Khorasani, M., & Moussavi, A. (2019). [Evaluating effectiveness of governmental supports from knowledge-based biotechnology firms (Persian)]. Modares Journal of Biotechnology, 10(4), 681-697. [Link]
National Bank for Agriculture and Rural Development. (2019). Hi-tech agriculture in India. National paper - PLP 2020-21. Retrieved from: [Link]
Najafi, S. M. S. (1401). [Knowledge-based economy: Concept, requirements, indicators and solutions (Persian)]. Tehran: Iran Chamber of Commerce. [Link]
OECD. (2017). Public procurement for innovation: Good practices and strategies. Paris: OECD Publishing. [DOI:10.1787/9789264265820-en]
OECD. (2021). Agricultural policy monitoring and evaluation 2021: Addressing the challenges facing food systems. Paris: OECD Publishing. [DOI:10.1787/2d810e01-en]
OECD. (2022). Agricultural policy monitoring and evaluation 2022: Reforming agricultural policies for climate change mitigation. Paris: OECD Publishing. [DOI:10.1787/7f4542bf-en]
International Organization for Standardization (ISO). (2017). ISO and agriculture Great things happen when the world agrees. Geneva: ISO. [Link]
Pal, S. (2017). Introduction and overview. In S. Pal (Ed.), Agricultural R&D policy in India: The funding, institutions and impact (pp. 9-24). New Delhi: National Printers. [Link]
Productivity Committee of the Ministry of Jihad Agriculture. (2021). [Report on the problem of productivity of the Ministry of Jihad Agriculture (Persian)]. Tehran: Ministry of Jihad Agriculture.
Raven, R., & Walrave, B. (2020). Overcoming transformational failures through policy mixes in the dynamics of technological innovation systems. Technological Forecasting and Social Change, 153, 119297. [DOI:10.1016/j.techfore.2018.05.008]
Saritas, O., Taymaz, E., & Tumer, T. (2007). Vision 2023: Turkey’s national technology foresight program: A contextualist analysis and discussion. Technological Forecasting and Social Change, 74(8), 1374-1393. [DOI:10.1016/j.techfore.2006.07.005]
Smith, K. (2010). Innovation as a systemic phenomenon: rethinking the role of policy. Enterprise and Innovation Management Studies, 1(1), 73-102.[DOI:10.1080/146324400363536]
Smith, K. H. (2002). What is the’knowledge economy? Knowledge intensity and distributed knowledge bases. Maastricht : United Nations Univeristy, Institute for New Technologies. [Link]
Sharifzadeh, A., & Hosseini, M. (2013). [Knowledge development knowledge base knowledge management, technology and innovation in agriculture (Persian)]. Tehran: Jahad University Press. [Link]
Statistical Centre of Iran. [Detailed results of the general agricultural census of provinces (Persian)]. Retrieved from: [Link]
Statistical Centre of Iran. (2014). [Detailed results of the general agricultural census of the whole country- 2013 (Persian)]. Tehran: Presidently of the I.R.I Plan and Budget Organization. [Link]
Erdil, E., & Akçomak, İ. S. (2021). Research and innovation outlook of Turkey: RIOT 2020. Ankara: Technology Development Foundation of Turkey. [Link]
TUBITAK. (2022). The scientific and technological research council of türki̇y . Retrieved from: [Link]
Veldan, M., Alipour, H., Qadri, Kh., Farhadenjad, A. & Vahedi, A. (2017). [Approaches of the ministry of agricultural Jihad in supporting knowledge-based companies (Persian)]. Tehran: Agricultural Research, Education and Extension Organization - Office of Technology Affairs. [Link]
Veldan, M. (2022). [Interaction strategies of the science and technology park of agriculture and natural resources with other science and technology parks (Persian)]. Meeting of Heads of Science and Technology Parks in The Country, Shiraz, Iran, 18-19 May 2022. [Unpulished].
Working Group to Evaluate and Recognize The Competence of Knowledge-Based Companies and Institutions and Monitor Implementation. (2021). [List of knowledge-based goods and services (Persian)]. Tehran: Science and Technology Deputy. [Link]
Woolthuis, R. K., Lankhuizen, M., & Gilsing, V. (2005). A system failure framework for innovation policy design. Technovation, 25(6), 609-619. [DOI:10.1016/j.technovation.2003.11.002]
Yang, L., QI, L., & Zhang, B. (2022). Concepts and evaluation of saturation in qualitative research. Advances in Psychological Science, 30(3), 511-521. [DOI:10.3724/SP.J.1042.2022.00511]
Zbinden, K.K., & Lex, F. (2020). Agricultural law in Switzerland: Overview. Retrieved from: [Link]