طراحی الزامات سیاستی ارتقاء نظام حمایت از مالکیت صنعتی در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی و استادیار، گروه اقتصاد دانش بنیان، پژوهشکده مطالعات فناوری، تهران، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه سیاستگذاری علم و فناوری، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران.

چکیده

تأمین حقوق مالکیت فکری، انگیزه و محرکی برای ابداع و نوآوری است، به گونه‌ای که به شرکت‌ها و مخترعین این اجازه را می‌دهد که در دوره حمایت از حقوق ثبت اختراعات، بیشترین منفعت را از اختراع خود برده و ایشان را به نوآوری تشویق می‌کند. ولی فقدان نگاه تجاری به ثبت اختراعات در کنار کاستی‌های عملکردی این نظام در ایران باعث می‌شود کارکردهای اصلی نظام مالکیت صنعتی برای توسعه اقتصاد دانش بنیان با چالش مواجه شود. محور مقاله حاضر، آسیب شناسی چالش‌های حوزه ثبت و دادرسی اختراعات و ارائه الزامات سیاستی برای ارتقاء نظام حمایت از مالکیت صنعتی در ایران است. برای پاسخ به این مسئله، بر اساس طرح تحقیق کیفی، رهنمودهای مصاحبه‌ها بر اساس پیشینه تحقیق و بررسی گزارش‌های و تحقیقات بین‌المللی تدوین و پس از انجام مصاحبه‌های نیمه ساختاریافته، تحلیل محتوای داده‌ها انجام شده است. در الزامات سیاستی ارائه شده در این مقاله، عناصر اصلی سیاستی برای تقویت نظامات حمایت از مالکیت از صنعتی در قالب ثبت و ارزیابی، دادرسی و نظامات قانونی ارائه شده است. هم‌چنین سیاست‌های توسعه نظامات پشتیبان مشتمل بر آموزش و ترویج، انتشارات علمی، تجاری سازی و قراردادها، ارتباطات بین‌المللی و معاهدات و نیز ارزش‌گذاری و قیمت‌گذاری طراحی و پیشنهاد شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


بادینی، ح.، و نجفی، ح. (1396). مطالعه ی تطبیقی ارکان تحقق نقض غیرمستقیم حق اختراع. پژوهش حقوق خصوصی، 5(18)، ۴۲-۹.
باقری، س. ک. (1392). نگاهی تحلیلی به عملکرد نظام ثبت اختراع ایران. رهیافت، 23(55)، ۱۲-۱.
حبیبا، س.، و کلانتری، ا. (1396). بررسی نقش سیاست حقوق مالکیت فکری در هم‌پایی فناورانه کشورهای در حال توسعه. سیاستگذاری عمومی، 3(2)، ۱۵۲-۱۳۵.
زارعی، ل. (1399). دعاوی قضایی ثبت اختراع در کشورهای چین، آلمان و انگلستان.
شاه‌آبادی، ا.، و ساری گل.، س. (1394). تأثیر حقوق مالکیت فکری بر نابرابری درآمد در کشورهای درحال‌توسعه و توسعه‌یافته منتخب. فصلنامه علمی نظریه‌های کاربردی اقتصاد، 2(1)، ۸۲-۶۳.
شعوری، م.، و نجفی، ا. (1396). بررسی تأثیر توسعه نظام مالکیت فکری و دانش ثبت شده در ایجاد انگیزه برای نوآوری صنعت. ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 7(3)، ۲۵۰-۲۱۷.
شیخی، م. (1386). راهکارهای کیفری مقابله با نقض حقوق مالکیت صنعتی: با لحاظ حقوق تطبیقی. حقوق اسلامی، 4(13)، ۲۰۲-۱۷۷.
صادقی، م.، نجفی، ح.، و مدنی، م. (1392). آسیب‌شناسی شرط گام ابتکاری در نظام اختراعات. مطالعات حقوق خصوصی، 43(1)، ۱۳۱-۱۱۳.
علیزاده، پ. (1392). مروری بر سیاست‌های حمایت از تجاری سازی اختراعات در ایران. تهران: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی.
فطرس، م. ح.، فرزین، م. ر.، و نجارزاده نوش آبادی، ا. (1390). بررسی اثر حقوق مالکیت فکری روی نوآوری کشورهای اسلامی در حال توسعه. پژوهشنامه اقتصادی، 11(40)، ۳۲۲-۳۰۳.
قربانی سیاوشانی، ا.، داوری، ع.، فقیهی، م.، زند حسامی، ح.، و فتحی زاده، ا. ه. (1398). شناسایی عوامل مؤثر بر حمایت از مالکیت صنعتی با هدف توسعه کارآفرینی. فصلنامه علمی مدیریت توسعه فناوری، 7(1)، ۶۳-۳۷.
قربانی فر، م. (1396). بررسی تطبیقی نقض حق اختراع در حقوق ایران و انگلیس. تعالی حقوق، 3(19)، ۴۴-۷.
کانون پتنت ایران. (1400). فرار اپل از یک دعوی جالب و پرداخت غرامتی ۳۰۸ میلیون دلاری.
ماندگار، م.، و رنجبر، م. (1397). بررسی تطبیقی فرایند قانونی تجاری سازی حق اختراعات در ایران و انگلستان. تحقیقات حقوقی بین‌المللی، 11(40)، ۲۷۰-۲۳۴.
محمدپور، ا. (1390). روش تحقیق کیفی ضد روش. تهران: انتشارات جامعه شناسان.
 
References
Adams, S. (2008). Globalization and income inequality: Implications for intellectual property rights. Journal of Policy Modeling, 30(5), 725-735. [DOI:10.1016/j.jpolmod.2007.10.005]
Adoma, D. (2016). The role of intellectual property rights protection in stimulating creativity and innovation: The case of Ghana. [MSc. Thesis]. Accra: University of Ghana. [Link]
Akkoyunlu, S. (2013). The correlation between the level of patent protection and international trade. Bern: NCCR Trade Regulation. [Link]
Aminlou, M., & Yaghoubi, M. (2019). [The policies of intellectual property system for innovation development (Persian)]. Journal of Science and Technology Policy, 12(2), 269-284. [Link]
Alizadeh, P. (2012). [An overview of policies to support the commercialization of inventions in Iran (Persian)]. Tehran: Islamic Parliament Research Center of The Islamic Republic of Iran. [Link]
Arundel, A., & Bordoy, C. (2008). Developing internationally comparable indicators for the commercialization of publicly-funded research. Maastricht: UNU-MERIT. [Link]
Lionel Bently, L., Sherman, B., Gangjee, D., & Johnson, P. (2004). Intellectual property law. Oxford: Oxford University Press. [Link]
Badini, H., & Najafi, H. (2017). [Legal regime of indirect patent infringement: A comparative study (Persian)]. Private Law Research, 5(18), 9-42. [DOI:10.22054/jplr.2017.7401]
Bagheri, S. K. (2013). [An analytical look at the functioning of the Iranian patent system. Rahyaft, 23(55),1-12. [Link]
Bozeman, B. (2000). Technology transfer and public policy: A review of research and theory. Research Policy, 29(4-5), 627-655. [DOI:10.1016/S0048-7333(99)00093-1]
Brander, J. A., & Spencer, B. J. (2023). Intellectual property infringement by foreign firms: Import protection through the ITC or court. Journal of International Economics, 140, 103694. [DOI:10.1016/j.jinteco.2022.103694]
Campi, M., & Dueñas, M. (2016). Intellectual property rights and international trade of agricultural products. World Development, 80, 1-18. [DOI:10.1016/j.worlddev.2015.11.014]
Chesbrough, H., & Ghafele, R. (2014). Open innovation and intellectual property: A two-sided market perspective. In H. Chesbrough & R. Ghafele (Eds.), New frontiers in open innovation. Oxford: Oxford University Press. [DOI:10.1093/acprof:oso/9780199682461.001.0001]
Chu, A. (2021). Macroeconomic effects of intellectual property rights: An updated survey. Munich: Munich Personal RePEc Archive. [Link]
Chu, A. C., & Peng, S. K. (2011). International intellectual property rights: Effects on growth, welfare and income inequality. Journal of Macroeconomics, 33(2), 276-287. [DOI:10.1016/j.jmacro.2010.10.002]
Ciuriak, D. (2017). Intellectual property proliferation: Strategic roots and strategic responses. Waterloo: Centre for International Governance Innovation . [Link]
Demey, Y. T., & Golzio, D. (2020). Search strategies at the European patent office. World Patent Information, 63, 101989. [DOI:10.1016/j.wpi.2020.101989]
Eicher, T., & García-Peñalosa, C. (2008). Endogenous strength of intellectual property rights: Implications for economic development and growth. European Economic Review, 52(2), 237-258. [DOI:10.1016/j.euroecorev.2007.10.003]
Fotros, M. H., Farzin, M. R., & Najarzadeh, A. (2011). [A survey on the impacts of intellectual property rights on innovations in Islamic developing countries (Persian)]. Economics Research, 11(40), 303-322. [Link]
Gans, J. S., Hsu, D. H., & Stern, S. (2008). The impact of uncertain intellectual property rights on the market for ideas: Evidence from patent grant delays. Management Science, 54(5), 982-997. [DOI:10.1287/mnsc.1070.0814]
Gong, H., Nie, L., Peng, Y., Peng, S., & Liu, Y. (2020). The innovation value chain of patents: Breakthrough in the patent commercialization trap in Chinese universities. Plos One, 15(3), e0230805. [DOI:10.1371/journal.pone.0230805]
Ghorbanifar, M. (2017). [Comparative analyses of patent infringement in Iranian and English laws (Persian)]. Culmination of Law, 3(19), 7-44. [Link]
Ghorbani Siavoshani, E., Davari, A., Faghihi, M., ZandHessami, H., & FathiZadeh, A. (2019). [Identifying the effective factors of industrial property protection aimed at developing entrepreneurship (Persian)]. Journal of Technology Development Management, 7(1), 37-63. [DOI:10.22104/JTDM.2019.3196.2107]
Granstrand, O. (2003). Innovations and intellectual property studies. In O. Granstrand (Ed.), Economics, law and intellectual property (pp. 9-40). Berlin: Springer. [DOI:10.1007/978-1-4757-3750-9_2]
Griffith, R., Miller, H., & O’Connell, M. (2014). Ownership of intellectual property and corporate taxation. Journal of Public Economics, 112, 12-23. [DOI:10.1016/j.jpubeco.2014.01.009]
Grossman, G. M., & Lai, E. L. C. (2004). International protection of intellectual property. American Economic Review, 94(5), 1635-1653. [DOI:10.1257/0002828043052312]
Guo, X. (2019). The status of intellectual property in the innovation system and its relationship with competitiveness. Advances in Economics, Business and Management Research, 91, 613-616. [DOI:10.2991/edmi-19.2019.105]
Habiba, S., & Kalantari, E. (2017). [An investigation of the role of intellectual property rights policy in technological catch up in developing countries (Persian)]. Iranian Journal of Public Policy, 3(2), 135-152. [DOI:10.22059/PPOLICY.2017.62833]
Hage, J., & Hollingsworth, J. R. (2000). A strategy for the analysis of idea innovation networks and institutions. Organization Studies, 21(5), 971-1004. [DOI:10.1177/0170840600215006]
Handayani, S., & Karnawati, Y. (2020). Achieving competitive advantage through intellectual capital. In S. Handayani, & Y. Karnawati (Eds.), Annual international conference on accounting research (AICAR 2019) (pp. 54-58). Amsterdam: Atlantis Press.[DOI:10.2991/aebmr.k.200309.013]
Hertzfeld, H. R., Link, A. N., & Vonortas, N. S. (2006). Intellectual property protection mechanisms in research partnerships. Research Policy, 35(6), 825-838. [DOI:10.1016/j.respol.2006.04.006]
Hsu, D. H., & Ziedonis, R. H. (2013). Resources as dual sources of advantage: Implications for valuing entrepreneurial‐firm patents. Strategic Management Journal, 34(7), 761-781. [DOI:10.1002/smj.2037]
Idris, K. (2003). Intellectual property: A power tool for economic growth. Geneva: World Intellectual Property Organization. [Link]
Iran Patent Office. (1400). [Apple gets path to escape from an interesting lawsuit and paying 308 million dollars in compensation (Persian)]. Retrieved from: [Link]
Kanwar, S., & Evenson, R. (2003). Does intellectual property protection spur technological change? Oxford Economic Papers, 55(2), 235-264. [DOI:10.1093/oep/55.2.235]
Kim, Y. K., Lee, K., Park, W. G., & Choo, K. (2012). Appropriate intellectual property protection and economic growth in countries at different levels of development. Research Policy, 41(2), 358-375. [DOI:10.1016/j.respol.2011.09.003]
Klincewicz, K., & Szumiał, S. (2022). Successful patenting-not only how, but with whom: The importance of patent attorneys. Scientometrics, 127(9), 5111-5137. [DOI:10.1007/s11192-022-04476-6]
Lai, R. J., & Chen, C. Y. (2011). [The study of academic research trends in the patent related fields in Taiwan (Chinese)]. Basic & Applied Sciences, 8(1), 1-13. [DOI:10.6451/JETE.201103.0001]
Lemley, M. A., & Shapiro, C. (2005). Probabilistic patents. Journal of Economic Perspectives, 19(2), 75-98. [DOI:10.1257/0895330054048650]
Levin, R. (2004). A patent system for the 21st century. Issues in Science and Technology, 20(4), 49-54. [Link]
Li, Y. (2011). Intellectual property and innovation: A case study of high-tech industries in China. Oregon Review of International Law, 13, 263. [Link]
Mandegar, M., & Ranjbar, M. (2018). [A comparative study of the legal process of commercialization of patent rights in Iran and England (Persian)]. International Legal Research, 11(40), 234-270. [Link]
Marjit, S., & Yang, L. (2015). Does intellectual property right promote innovations when pirates are innovators? International Review of Economics & Finance, 37, 203-207. [DOI:10.1016/j.iref.2014.11.023]
Maskus, K. E., & McDaniel, C. (1999). Impacts of the Japanese patent system on productivity growth. Japan and The World Economy, 11(4), 557-574. [DOI:10.1016/S0922-1425(99)00012-2]
Masur, J. S. (2010). Costly screens and patent examination. Journal of Legal Analysis, 2(2), 687-734. [DOI:10.1093/jla/2.2.687]
Merges, R. P. (1994). Intellectual property rights and bargaining breakdown: The case of blocking patents. Tennessee Law Review, 62, 75. [Link]
Nasheri, H. (2004). Addressing global scope of intellectual property law. Washington: National Institute of Justice. [Link]
Mandal, P., & Vong, J. (2017). Business models for entrepreneurs: Commercializing, leveraging, and monetizing intellectual property rights in India and Asean countries. In K. V. Nithyananda (Ed.), Entrepreneurship in technology for Asean (pp. 15-32). Berlin: Springer. [DOI:10.1007/978-981-10-2281-4_2]
Poltorak, A. I., & Lerner, P. J. (2011). Essentials of intellectual property: Law, economics, and strategy. Hoboken: John Wiley & Sons. [DOI:10.1002/9781118983805]
Qin, X., Du, D., Liu, S., & Fan, F. (2017). [Spatial-temporal pattern and influencing factors in transforming efficiency of scientific research achievements of universities on a provincial scale in China based on the network SBM method (Chinese)]. Geographical Research, 36(9), 1641-1652. [DOI:10.11821/dlyj201709004]
Régibeau, P., & Rockett, K. (2010). Innovation cycles and learning at the patent office: Does the early patent get the delay? The Journal of Industrial Economics, 58(2), 222-246. [DOI:10.1111/j.1467-6451.2010.00418.x]
Roin, B. N. (2008). Unpatentable drugs and the standards of patentability. Texas Law Review, 87, 503-569. [Link]
Rossi, M. A., & Pammolli, F. (2005). Intellectual property, technological regimes and market dynamics. Economia e Politica Industriale, 2 ,1000-1047. [DOI:10.1400/64411]
Sadeghi, M., Najafi, H., & Madani, M. (2013). [Pathology of inventive step requirement in patents system (Persian)]. Law Quarterly, 43(1), 113-131. [DOI:10.22059/JLQ.2013.35283]
Shahabadi, A., Sarigol, S. (2015). [The effect of intellectual property rights on income inequality in selected developed and developing countries (Persian)]. Quarterly Journal of Applied Theories of Economics, 2(1), 63-82. [Link]
Scotchmer, S. (2004). Innovation and incentives. Cambridge: MIT press. [Link]
Shin, W., Lee, K., & Park, W. G. (2016). When an importer’s protection of IPR interacts with an exporter’s level of technology: Comparing the impacts on the exports of the north and south. The World Economy, 39(6), 772-802. [DOI:10.1111/twec.12338]
Sheikhi, M.(2007). [Criminal mechanisms for confronting breaches of industrial property rights: And a viewpoint from comparative law (Persian)]. Islamic Law, 4(13), 177-202. [Link]
Shouri, M., & Najafi, A. (2018). [Investigating the effect of Intellectual Capital system and Students registered knowledge on creating incentives to industry innovation (Persian)]. Journal of Innovation and Creativity in Human Science, 7(3), 217-250. [Link]
Stenholm, P., Acs, Z. J., & Wuebker, R. (2013). Exploring country-level institutional arrangements on the rate and type of entrepreneurial activity. Journal of Business Venturing, 28(1), 176-193. [DOI:10.1016/j.jbusvent.2011.11.002]
 
Sun, Y., Zhang, C., & Kok, R. A. W. (2020). The role of research outcome quality in the relationship between university research collaboration and technology transfer: Empirical results from China. Scientometrics, 122(2), 1003-1026. [DOI:10.1007/s11192-019-03330-6]
Tang, M., Li, C., Baskaran, A., Cheng, Y., & Chandran, V. (2019). Reshaping the business incubator model: The case of the value chain model of innovation works in china. Science, Technology and Society, 24(3), 401-422. [DOI:10.1177/0971721819873179]
Teece, D. J. (1986). Profiting from technological innovation: Implications for integration, collaboration, licensing and public policy. Research Policy, 15(6), 285-305. [DOI:10.1016/0048-7333(86)90027-2]
Marinova, S. (2015). Structural model of institutional environment influence on international entrepreneurship in emerging economies. In D. Volchek, S. Saarenketo, & A. Jantunen (Eds.), Institutional impacts on firm internationalization (pp. 190-216). Berlin: Springer. [DOI:10.1057/9781137446350_9]
Mohammadpour, A. (1390). [Qualitative research method (anti-method) (Persian)]. Tehran: Jameeshenasan Publication. [Link]
Walsh, K., Wallace, A., Pavis, M., Olszowy, N., Griffin, J., & Hawkins, N. (2021). Intellectual property rights and access in crisis. IIC-International Review of Intellectual Property and Competition Law, 52(4), 379-416. [DOI:10.1007/s40319-021-01041-1]
Woo, S., Jang, P., & Kim, Y. (2015). Effects of intellectual property rights and patented knowledge in innovation and industry value added: A multinational empirical analysis of different industries. Technovation, 43, 49-63. [DOI:10.1016/j.technovation.2015.03.003]
Zarei, L. (2019). [Patent litigation in China, Germany and England (Persian)]. Retrieved from: [Link]