الزامات سیاستی جهت پیاده سازی سازوکارهای پرداخت پژوهانه به دانشجویان دکترا به‌عنوان پژوهشگران تمام‌وقت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

10.22034/sspp.2023.563521.3304

چکیده

دانشجویان دوره دکترا در نظام های آموزش عالی برتر در دنیا به عنوان شغل پژوهشگر شناخته می شوند. در دوره های روزانه دولتی، پژوهشگران به ازاء این تلاش علمی حقوق دریافت می کنند. نظام تامین مالی برای دوره های دکترا در دانشگاه های دنیا تابع ضوابط مشخصی می باشد. در ایران هم اکنون چنین شرایطی وجود ندارد و دانشجویان دوره دکترا، همچون دانشجویان دوره کارشناسی حضور کوتاهی در دانشگاه دارند و به مثابه محصل می باشند و به عنوان پژوهشگر تمام وقت قلمداد نمی شوند. جذب آنها نیز تابع فرایند عمومی گزینش علمی می باشد. در این تحقیق بر اساس روش مطالعه موردی سعی می گردد دلالت های سیاستی برای جاری سازی نظام تامین مالی مبتنی بر گرنت از محل منابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با توجه به محدودیت های موجود در کشور برای دانشجویان دوره روزانه دولتی مقطع دکترا بررسی گردد. در الگوی سیاستی ارائه شده در این مقاله 14 الزام سیاستی در سه بعد سازوکارهای تخصیص گرنت، تامین مالی پایدار و شناسایی و ارزیابی طرح های هزینه کرد گرنت ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات