بررسی و تحلیل چالش های توسعه فناورانه توان داخلی در صنعت نفت و گاز کشور و ارائه توصیه های سیاستی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه پژوهشی سیاست فناوری و نوآوری، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، تهران، ایران.

2 استادیار گروه پژوهشی سیاست فناوری و نوآوری، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، تهران، ایران

3 دکتری سیاستگذاری علم و فناوری، دانشکده مدیریت، اقتصاد و مهندسی پیشرفت، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

چکیده

امروزه برخلاف جذابیت‌ها و توانمندی‌های بسیار زیاد در صنعت نفت و گاز کشور از لحاظ فناوری و نیروی انسانی، حجم بسیار زیادی از ظرفیت‌های داخلی بلااستفاده مانده است و نیاز است تا ضمن اتخاذ سیاست‌های مناسب توسعه صنعتی، علاوه بر ارتقاء توان فناورانه داخل، به شکل-گیری بازار و در نتیجه رشد اقتصادی کشور توجه ویژه شود. هدف پژوهش حاضر، احصاء چالش-های توسعه فناورانه توان داخل در صنعت نفت و گاز کشور و ارائه توصیه‌های سیاستی به تصمیم-گیرندگان و سیاستگذاران این بخش می‌باشد. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده‌ها و اطلاعات توصیفی و از نوع پیمایشی بوده است. این پژوهش یک مطالعه موردی است که در بازه زمانی اردیبهشت‌ماه 1398 تا آبان ماه1400 انجام شده است و در آن ضمن مطالعات کتابخانه‌ای، از نشست‌های تخصصی با 28 نفر از خبرگان این صنعت در راستای هدف تحقیق استفاده شده و به شناسایی چالش‌ها و ارائه توصیه‌های سیاستی می‌پردازد. چالش‌های شناسایی شده، در پنج دسته قانون‌گذاری و تنظیم‌گری، تامین مالی، توانمندی بخش خصوصی، سرمایه انسانی و سیاست توسعه صنعتی تقسیم شده‌اند. براساس یافته‌های تحقیق، ارتقاء دانش امورحقوقی، قراردادی و دیپلماسی مناسب انرژی در قراردادهای بین المللی، ارتقاء ظرفیت جذب فناوری و همکاری فناورانه شرکت‌های داخلی و همچنین ارزیابی مدیران ارشد صنعت و نفت گاز براساس شاخص‌های توسعه توان داخلی از مهمترین توصیه‌های سیاستی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات