دوره و شماره: دوره 10، شماره 36، آذر 1399، صفحه 2-305 (شماره ویژه سیاست اجتماعی و فرهنگی ) 

گزارش سیاستی

طراحی راهبرد عملی برای ازدواج سالم

صفحه 2-14

مریم اسکافی نوغانی؛ غلامرضا صدیق اورعی؛ حامد بخشی


مقاله پژوهشی

بازخوانی و زمینه‌یابی ناکارایی‌های طرح‌های توسعه و عمران (جامع) شهری ایران

صفحه 16-38

غلامرضا ناظمی؛ راضیه رضازاده؛ عمیدالاسلام ثقه‌الاسلامی؛ هادی سروری


بررسی عدالت فضایی در شاخص های بهداشتی-درمانی در شهرستان‌های استان گلستان

صفحه 260-281

ذبیح الله ترابی؛ محمد نجارزاده؛ محسن شکریانی؛ پرستو حسنی جلیلیان


شماره‌های پیشین نشریه

شماره ویژه سیاست اجتماعی و فرهنگی
شماره ویژه سیاست خارجی و سیاست‌گذاری سلامت
شماره ویژه سیاستگذاری علم، فرهنگ و فناوری