دوره و شماره: دوره 11، شماره 40، آذر 1400، صفحه 2-476 
تبیین راهبرد کارآفرینانه در بین‌المللی‌سازی بانک‌ها

صفحه 52-73

مژده نیلچیان؛ محمدرضا کاباران زادقدیم؛ جلال حقیقت منفرد؛ جمشید عدالتیان شهریاری


تحلیل تأثیر و تاثر اهم مسائل سازمان‌های مردم‌نهاد در ایران

صفحه 74-100

الهام یعقوبی؛ پگاه نوشیروان بابلی؛ سارا محمدی؛ هادی خانمحمدی


فراتحلیل کیفی مطالعات شبکه در پژوهش‌های مدیریت بخش عمومی

صفحه 454-476

غلامرضا کاظمیان؛ سید مهدی الوانی؛ وجه الله قربانی زاده؛ سید مصطفی جلیلی