دوره و شماره: دوره 10، شماره 35، شهریور 1399، صفحه 2-384 (شماره ویژه سیاست خارجی و سیاست‌گذاری سلامت) 
کاربرد باخت استراتژیک در بحران کرونا

صفحه 362-378

افروز امینی هرندی؛ رسول عسگرپور


شماره‌های پیشین نشریه

شماره ویژه سیاست اجتماعی و فرهنگی
شماره ویژه سیاست خارجی و سیاست‌گذاری سلامت
شماره ویژه سیاستگذاری علم، فرهنگ و فناوری