آینده پژوهی با استفاده از تکنیک پویش محیطی

نوع مقاله : سرآغاز

نویسندگان

1 علوم پزشکی کرمان

2 دانشیار، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت دانشگاه علوم پزشکی

3 دانشجوی دکتری سیاست گذاری سلامت، دانشگاه علوم پزشکی تهران

چکیده

قرن بیست ویکم، قرن مواجه با جریان عظیمی از رقابت در بازارهای ملی و بین المللی، تغییر شیوه ی زندگی، ظهور مسایل جدید در عرصه های اجتماعی و سیاسی و نیز بروز مسایل زیست محیطی می باشد که همه این موارد سازمان ها را مجبور نموده اند تا در قبال دنیای متلاطم، پیچیده و تهدیدکننده ی پیرامون خود حساس بوده و واکنشی در خور توجه نشان دهند. بیش از هر زمان دیگر، سازمانها بایستی سیستمی را برای پیش بینی مسایل نوظهور و نیز نشان دادن واکنش مؤثر و فعال به این مسائل، در خود تدارک و تعبیه ببینند. همانطور که عنوان شد سازمانها برای انجام امور روزمره و نیز دست زدن به ابتکارات و نوآوری ها، ناگزیر از آگاهی هر چه بیشتر و سریع تر نسبت به ماهیت محیط کنونی و آینده ی پیش روی خود می باشند. در میان تکنیک های مختلفی که برای این منظور وجود دارد می توان به تکنیک پویش محیطی اشاره نمود. پویش محیطی بستر بروز و تجلی توانمندی های سازمان می باشد و فرصت ها، منابع، تعاملات و سایر شرایط و زمینه های بقاء و نوآوری را برای سازمان فراهم می سازد. پویش محیطی به زعم برخی صاحبنظران، مساله اصلی مدیران ارشد در بسیاری از سازمانهای امروزی می باشد. اهداف نظام پویش محیطی به صورت کلی شامل پیگیری اتفاقات و روندهای علمی، فنی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مهم برای سازمان، تعیین فرصتها و تهدیداتی که هر یک از این روندها برای سازمان به ارمغان می آورند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


  1. میرشاه ولایتی فرزانه ، نظری زاده فرهاد, مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی، 1389
  2. Adema. Katie L.& Wesley S. Roehl(2010)"Environmental scanning the future of event design", International Journal of Hospitality Management, Vol. 29, pp.199-20
  3. Nanus, Burt (1982) "Quest: Quick Environmental Scanning Technique", Long Range Planning, Vol. 15. No. 2, pp. 39 45.
  4. Gordon, T. and Glenn, J., Integration, comparisons, and frontiers of futures research methods, Futures Research Methodology (Version 2.0), AC/UNU Millennium Project, Washington, DC. 2003
  5. Jarousse Lee Ann, 2016 American Hospital Association Environmental Scan, September 15, 2015
  6. Day, G. S. and P. J. H. Schoemaker (2005) “Scanning the periphery”, Harvard Business Review, Vol. 83, No. 11, pp. 135-148