درباره نشریه

مرکز بررسی‌های استراتژیک بر خلاف سایر مراکز پژوهشی، مستقیماً در ارتباط با رئیس جمهور و دستگاه‌های تصمیم‌گیری ارشد قرار دارد. بنابراین نمی‌تواند صرفاً کارکردی آکادمیک و پژوهشی داشته باشد. یکی از اهداف عمده این مرکز، برقرار کردن ارتباط موثر میان دولت و دستگاه‌های تصمیم‌گیری حاکمیتی با نخبگان کشور است. بنابراین، مجله این مرکز نیز با رعایت همه اصول علمی و پژوهشی، بر انتشار مقالات و نشر دستور کارهایی اهتمام می‌ورزد که پیوندی میان نخبگان و حاکمیت سیاسی، بر محور سیاست‌گذاری عمومی، توسعه پایدار و امنیت ملی ایجاد نماید.

واکاوی و تدقیق در سیاست گذاری‌های کشور در بخش‌های مختلف، نقد و بررسی آن‌ها و همچنین آینده پژوهی در زمینه پیامدهای سیاست‌گذاری عمومی در کشور از وظائف این مجله است. این مجله دارای سه بخش اساسی است. در بخش اول، نظرگاه و یا مواضع مسئولان و گردانندگان مجله و مرکز بررسی‌های استراتژیک راجع به امور بنیادی و یا اتفاقات جاری بیان می‌شود. بخش دوم مقالات علمی- پژوهشی است. بخش سوم مجله به گزارش‌ها و نوشته‌های سیاست‌گذارانه می‌پردازد.