فرایند پذیرش مقالات

فرایند پذیرش مقاله در فصلنامه مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی

1- مقالات نویسندگان صرفاً از طریق سامانه دریافت می شود. ( مقالاتی که از طریق ایمیل ارسال می شود بررسی نمی شوند)

2- مقاله باید بر اساس راهنمای نویسندگان مجله تنظیم و پردازش شود. (ضرورت دارد حجم مقالات علمی پژوهشی بین 5000 تا 7000 کلمه و گزارشات سیاستی بین 3000 تا 5000 کلمه باشند. در غیر این صورت مقاله جهت کاهش حجم بازگردانده می شود)

3- در ارسال فایل های مقاله در سامانه دقت فرمایید که ضرورتاً  در دو فایل اصلی (مقاله بدون ذکر مشخصات  نویسنده) و فایل مشخصات نویسندگان (فقط اسامی نویسندگان با مشخص نمودن نویسنده مسئول و به ترتیب اولویت و با اطلاعات دقیق به دو زبان فارسی و انگلیسی) ارسال شود. همچنین ضرورت دارد نویسنده اول و نویسنده مسئول «کد ارکید» خود را در سامانه وارد نمایند.  

4- ضرورت دارد علاوه بر اینکه فایل مشخصات نویسندگان ارسال می گردد اطلاعات تمام نویسندگان در سامانه در قسمت نویسندگان وارد شود.

5- پس از تکمیل ارسال و دریافت کد ثبت، مقاله در نوبت بررسی اولیه قرار می گیرد.  در این مرحله مقاله همراه با مشخصات نویسندگان مورد بررسی قرار می گیرد.

6- مدت زمان بررسی اولیه مقاله 2 هفته از تاریخ ثبت مقاله توسط نویسنده است.

7- پس از بررسی اولیه در مورد ارسال مقاله به داوران تصمیم گیری خواهد شد. در این مرحله فایل اصلی مقاله بدون مشخصات نویسندگان بسته به موضوع حداقل برای دو داور تخصصی ارسال می شود. بدیهی است که در صورت عدم درج صحیح فایل ها در سامانه امکان ارسال مقالات به داوری وجود ندارد و بر همین اساس ارسال مجدد یادآوری می‌شود که در صورت عدم درج صحیح فایل ها، مجله تعهدی در قبال ارزیابی مقالات ارسال شده ندارد.

8- مقالاتی که در ارزیابی داوران حد نصاب لازم را کسب نمایند مطابق سیاست های مجله در جلسه سردبیر و هیئت تحریریه فصلنامه بررسی و ارزیابی مجدد خواهند شد.

9- گواهی پذیرش مقاله بعد از تأیید آن از سوی اعضای گروه دبیران در جلسه هیئت تحریریه به نویسندگان ارائه خواهد شد. در غیر اینصورت مقاله به رغم تایید داوران از نظر فصلنامه فاقد معیارهای لازم برای چاپ بوده و مردود تلقی می‌شود.

10- بررسی و ارزیابی هر مقاله دریافتی یک فرایند سه الی شش ماهه است که با احتساب فرایند پذیرش، چاپ و انتشار این مدت زمان ممکن است تا 8 ماه طول بکشد.

11- فصلنامه مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی هزینه ای جهت چاپ و انتشار مقالات نویسندگان دریافت نمی کند.

الگوریتم مراحل داوری و پذیرش مقاله در فصلنامه مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی