اخبار و اعلانات

فراخوان ویژه‌نامه فصلنامه مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی

ویژه‌نامه رویکردها و مسائل سیاست گذاری مهاجرت در ایران و جهان مطالعات مهاجرت به عنوان پدیده اجتماعی مهمی که نشانگر بسیاری از پویایی های اجتماعی، اقتصادی و فردی در جامعه است، امروزه به صورت روز افزون مورد توجه اندیشمندان اجتماعی و سیاستگذاران قرار گرفته است. با توجه به اهمیت پژوهش‌های کاربردی حوزه سیاستگذاری و لزوم پیوند دانش انباشته حوزه مهاجرت به حل مسائل راهبردی این حوزه، این شماره از فصل نامه مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی به ویژه نامه رویکردها و مسائل سیاست گذاری مهاجرت در ایران و جهان اختصاص یافته است تا ازاین طریق در محورهای اصلی این ...

مطالعه بیشتر

فراخوان ویژه نامه فصلنامه مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی

ویژه ارزیابی و تحلیل تاریخی و انتقادی سیاست‌های توسعه اقتصاد دانش بنیان در ایران و ارائه پیشنهادات سیاستی در سال‌های اخیر، راهبرد "توسعه اقتصاد دانش بنیان" بعنوان ضرورتی سیاستی برای پیشرفت کشور و مواجهه موثر با تحریم های ظالمانه خارجی مورد توجه نظام سیاستگذاری و حکمرانی کشور قرار دارد. در سال 1401 نیز این مهم بصورت جدی در قالب شعار سال توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی مطالبه شده که فرصتی مناسب و درخور برای توجه بیش از پیش به توسعه اقتصاد دانش بنیان فراهم آورده است.. بر این اساس لازم است تجربه سیاستی کشور در حوزه اقتصاد دانش بنیان در سالیان اخیر ارزیابی ...

مطالعه بیشتر