اهداف و چشم انداز

مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری مسئولیت بررسی، نقد، تحلیل و ارائه مشاوره سیاستی در حوزه‌های سیاست‌گذاری عمومی به مجموعه دولت را بر عهده دارد.

در راستای پشتیبانی از این مأموریت، مجله مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی با صاحب امتیازی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری، به صورت فصلی با رتبه علمی – پژوهشی، مقالات پژوهشی، گزارش‌ها و نقدهای سیاستی با کیفیت بالا و دارای دلالت‌های سیاستی مشخص و اجرایی را با رویکردی بین‌رشته‌ای، با تمرکز بر حوزه‌های موضوعی زیر منتشر می‌نماید:

  • سیاست اقتصادی
  • سیاست آموزش عمومی و عالی
  • سیاست علم، فناوری و نوآوری
  • سیاست صنعتی/ استراتژی توسعه صنعتی
  • سیاست رفاه، عدالت اجتماعی، فقرزدایی و سلامت
  • سیاست اجتماعی، جمعیت و فرهنگ
  • سیاست فضای مجازی و تحول دیجیتال
  • سیاست محیط زیست و توسعه پایدار

پژوهش و تحلیل‌های سیاستی مورد انتظار مجله می‌توانند در قالب: الف) پایش و ارزیابی سیاست‌های عمومی (اعم از ارزیابی پیشینی، پسینی و فرآیندی)، ب) تحلیل فرآیند‌های سیاست‌ در حوزه‌های سیاست عمومی، ج) پیش‌بینی، آینده نگاری و آینده‌پژوهی در حوزه‌های سیاست‌گذاری و سیاست عمومی، د) دیپلماسی در سیاست‌گذاری و سیاست‌های عمومی، هـ) مطالعات روش شناختی و نظریه پردازی در حوزه‌های سیاست عمومی، و) تحلیل‌های موردی سیاست‌های عمومی، گفتمان و گفتمان سازی در حوزه‌های سیاست عمومی، ز) مطالعات افکارسنجی و ادراک جامعه در حوزه‌های سیاست عمومی، ح) حکمرانی، شبکه‌سازی و مشارکت ذینفعان در حوزه‌های سیاست عمومی، ط) الگوها و تجارب مشارکت نخبگان، فعالان کسب و کار و متخصصان در سیاست‌گذاری، ی) توسعه پایدار و نوآوری‌های فناورانه، سیاستی و اجتماعی، ک) نظام‌های نوآوری و گذار اجتماعی - فنی در سطح شهری، فناورانه، صنعت و ملی ارائه شوند.