راهنمای نویسندگان

 
شیوه نامه تنظیم مقاله فصلنامه مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی
 

نویسندگان گرامی،

با سلام و احترام

فصلنامۀ مطالعات راهبردی سیاست‌گذاری عمومی، با صاحب‌امتیازی مرکز بررسی‌های استراتژیک نهاد ریاست‌جمهوری، به منظور ارائۀ نظریه‌ها و یافته‌های علمی پژوهشگران و نیز اطلاع‌رسانی دربارۀ مباحث حوزۀ سیاست‌گذاری عمومی، منتشر می‌شود. این مجله شامل دو بخش است:

ـ مقالۀ علمی‌ـ‌پژوهشی

ـ گزارش سیاستی

لازم است نویسندگان در نگارش مقالۀ علمی‌ـ‌پژوهشی، شیوه‌نامه و چارچوب مجله را رعایت کنند. در داوری، علاوه بر بررسی محتوایی مقالات، به این موارد نیز توجه می‌شود. در مورد تنظیم گزارش‌های سیاستی، ترجمه، نقد و بررسی کتاب نیز در پایان این گفتار، نکاتی ذکر می‌شود.

هر نویسنده باید دو فایل را ارسال کند: 1. فایل اصلی مقاله: فایل بدون نام و مشخصات نویسنده. و 2. فایل مشخصات نویسندگان به ترتیب اولویت و با مشخصات کامل و مشخص نمودن نویسنده مسئول

مقاله باید حروف‌چینی شود و به صورت الکترونیکی با ثبت‌نام در وبگاه مجله به نشانی http://sspp.iranjournals.ir/ ارسال گردد.

 

ساختار مقاله

چکیده ‘←‘ کلیدواژه ‘← مقدمه (بیان موضوع، هدف و ضرورت)← ‘ متن (پیشینۀ پژوهش، پرسش‌ها و فرضیه، روش پژوهش و چارچوب نظری، تعریف مفاهیم و متغیرها، جامعۀ آماری یا محدودۀ پژوهش، تحلیل داده‌ها و یافته‌های پ‍‍ژوهش)← ‘ نتیجه و پیشنهاد← ‘ کتابنامه

1. صفحۀ اول مقاله

ـ عنوان مقاله، نام و نام خانوادگی نویسنده/ نویسندگان و مشخصات آنان، چکیده و کلیدواژ‌ه‌ها به فارسی بیاید.

ـ عنوان مقاله گویا و تا حدّ ممکن کوتاه باشد.

ـ چکیدۀ مقاله (حداکثر 200 کلمه) و کلیدواژه‌ها (حداقل 3 و حداکثر 6 واژه) است. چکیدۀ مقاله شامل هدف مقاله، روش و خلاصۀ نتایج باشد.

ـ روبروی نام نویسندۀ مسئول عبارت «نویسندۀ مسئول» نوشته شود. رتبۀ علمی، تخصص، نام دانشگاه/ مؤسسۀ محل اشتغال و مشخصات ارتباطیِ کامل برای نویسنده/ نویسندگان شامل این موارد نوشته شود: نشانی پستی، شمارۀ تلفن (همراه و ثابت)، نمابر و پست الکترونیک.

 

2. صفحۀ دوم مقاله

ـ عنوان مقاله، نام و نام خانوادگی نویسنده/ نویسندگان و مشخصات آنان، چکیده و کلیدواژ‌ه‌های مقاله به انگلیسی بیاید.

ـ روبروی نام نویسندۀ مسئول عبارت «Corresponding Author» نوشته شود، رتبۀ علمی، تخصص، نام دانشگاه/ مؤسسۀ محل اشتغال به انگلیسی نوشته شود.

 

3. صفحۀ سوم تا صفحۀ پایان مقاله

مقدمه، زیربخش‌های مختلف متن، نتیجه و پیشنهاد با شماره‌گذاری از هم تفکیک می‌شوند؛ یعنی به این صورت:

1. مقدمه (زیرمجموعه‌های این بخش بدون شماره‌گذاری و به‌صورت به‌هم‌پیوسته نوشته می‌شود)

2. پیشینۀ پژوهش

3. پرسش‌ها و فرضیه‌ها

4. روش پژوهش و چارچوب نظری

...

ارجاع‌نویسی

ـ ارجاعات مقاله در داخل متن و دقیقاً به این صورت بیاید:

(نام خانوادگی نویسنده، سال انتشار: شمارۀ صفحه)

مثال: (محمدی، 1395: 15)

(Gradner, 1993: 10)

ارجاع به منابع فارسی با خط فارسی (از راست به چپ) و ارجاع به منابع لاتین با خط لاتین (از چپ به راست) باشد.

ـ اگر کتاب دارای جلد است، شمارۀ جلد پس از سال می‌آید. عدد سال و جلد با نشانۀ خط کج (/) از یکدیگر جدا می‌شوند.

مثال: (محمدی، 1/1395: 15)

ـ ارجاع به اثری با دو یا سه نویسنده:

(نیک‌آذر و خراط، 1386: 5).

(محمودیان، ملاحی کارای و اخباری‌فر، 1379: 47).  

ـ ارجاع به اثری با بیش از سه نویسنده:

  (تابش و دیگران، 1380: 76).

در ارجاع به منابع لاتین، به جای «و دیگران» از «et al» استفاده می‌شود.

ـ اگر یک پدیدآورندۀ واحد در یک سال دو اثر گوناگون منتشر کرده است، برای پرهیز از اشتباه، بعد از ذکر سال انتشار، از نشانه‌ای (معمولاً حروف الفبا) استفاده می‌کنند:

(نام خانوادگیِ پدیدآورنده، سال انتشار الف: شمارۀ صفحه).

(نام خانوادگیِ پدیدآورنده، سال انتشار ب: شمارۀ صفحه).

در کتابنامه نیز پس از ذکر سال، حرف الف یا ب ذکر می‌شود.

در ارجاع به منابع لاتین می‌توان پس از سال، از حروف الفبای انگلیسی («a»، «b»، ...») به‌جای «الف»، «ب» و... استفاده کرد.

ـ اگر اصل منبعی در اختیار نویسنده نیست و او ناگزیر از استناد به اثر دیگری است که در آن به منبع اصلی استناد شده است، باید ابتدا نام خانوادگیِ پدیدآورندۀ اصلی را ذکر کرد؛ سپس عبارتِ «به نقل از» را نوشت و سرانجام، مشخصات اثری را نوشت که از آن استفاده شده است:

(نام خانوادگیِ پدیدآورندۀ اثر اصلی، به نقل از: پدیدآورندۀ اثر بعدی، سال انتشار: شمارۀ صفحه).

(غنی، به نقل از: معین، 1389: 354).

در کتابنامه باید مشخصات منبع دوم را آورد.

در استناد به منابع لاتین، به‌جای «به نقل از»، «quoted in» استفاده می‌شود.

ـ در ارجاع به مطلب یکسانی که در چند منبع آمده است، نویسنده باید بنا به تشخیص خودْ منابع را به ترتیب اهمیتِ آن‌ها بنویسد؛ اگرنه، بهتر است آن‌ها را به ترتیب تاریخ نگارش یا چاپ تنظیم کند یا، چنانچه تاریخْ نامشخص است، به ترتیب الفبایی (بر اساس نام خانوادگیِ نویسنده) مرتب کند. در این موارد، منابع با نقطه‌ویرگول (؛) از یکدیگر جدا می‌شوند:

(نام خانوادگی ِپدیدآورنده، سال انتشار: شمارۀ صفحه؛ نام خانوادگیِ پدیدآورنده، سال انتشار: شمارۀ صفحه).

می‌توان پیش از ذکر منبعِ دوم از عبارت‌هایی همچون «و نیز رک» در فارسی و «cf.» در استناد به منابع لاتین استفاده کرد.

ـ اگر ارجاع یا ارجاعات بعدی به همان اثر یا آثار دیگری از همان نویسنده است، از ذکر واژه‌هایی مثل همان و همو و همان‌جا پرهیز شود و ارجاع به صورت کامل بیاید.

ـ اگر پدیدآورنده ناشناخته است، نامِ اثر با حروف کج در آغاز می‌آید:

(نام اثر، ...).

ـ اگر نام یک سازمان، گروه، انتشارات یا شخصی حقوقی به منزلۀ پدیدآورنده آمده است، نامِ آن سازمان در آغاز ذکر می‌شود.

ـ در ارجاع به برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی که نمی‌توان کسی را به عنوان پدیدآورنده مشخص کرد و نیز مطالب پایگاه‌های اینترنتی و اخبار روزنامه‌ها و سایر نشریات که گردانندگان پایگاه و نشریه آن‌ها را نوشته‌اند، باید عنوان سازمان و پایگاه را به‌جای پدیدآورنده گذاشت:

سیمای جمهوری اسلامی ایران. ...

خبرگزاری دانشجویان ایران. ...

ـ اگر تاریخ انتشار، نگارش، تنظیم، یا تصویب اثری مشخص نیست، در کمان به جای تاریخ، عبارت «بی تا» می‌آید.

(نام خانوادگی پدیدآورنده، بی تا: ...).

 

کتابنامه

در کتابنامه مشخصات هر اثر از سطر جدید و بدون فرورفتگی آغاز می‌شود؛ اما اگر مشخصات همان اثر در سطر بعد یا سطرهای بعد ادامه یافت، باید سطر یا سطرهای بعد را با فرورفتگی آغاز کرد:

زرین‌کوب، عبدالحسین. 1385. از گذشتۀ ادبی ایران: مروری بر نثر فارسی، سیری در شعر فارسی با نظری بر

    ادبیات معاصر. چاپ 2. تهران: سخن.

 

منابع و مآخذ پایانیِ مقاله مطابق الگوی زیر نوشته شود:

1. کتاب کاغذی

نوشتۀ یک نویسنده

دانشور، سیمین. 1380. به کی سلام کنم؟. چاپ 5. تهران: خوارزمی.

 

نوشتۀ دو یا سه نویسنده

نیک‌آذر، منوچهر و ریاض خراط. 1386. کاربرد ریاضیات در مهندسی شیمی. جلد 2. چاپ 5. تهران: مؤسسۀ

   انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر.

محمودیان، عبادالله، کیوان ملاحی کارای و مهران اخباری‌فر. 1379. المپیاد ریاضی در ایران. جلد 2. چاپ 1.

   تهران: انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف. 

در ارجاع به منابع انگلیسی، برای نشان دادن جلد از «vol.» استفاده می‌شود. مثلاً، جلد 1 را این‌گونه می‌نویسند: «vol. 1».        

 

نوشتۀ دارای بیش از سه نویسنده

تابش، یحییو دیگران. 1380.آشنایی با المپیاد ریاضی.ویراستۀ بردیا حسام. چاپ 2.تهران: مؤسسۀ انتشارات

   علمی دانشگاه صنعتی شریف.

 

دارای یک مترجم/ مصحح/ تدوین‌کننده/ گردآورنده/ ویراستار

کاتلر، فیلیپ. 1385. مدیریت بازاریابی: تجزیه و تحلیل، برنامه‌ریزی، اجرا و کنترل. ترجمۀ بهمن فروزنده.

   اصفهان: آموخته.

سعدی، مصلح بن عبدالله. 1377. گلستان. تصحیح و توضیح غلامحسین یوسفی. چاپ 5. تهران: خوارزمی.

غزّالی، محمد. 1360. جواهرالقرآن. به کوشش حسین خدیوجم. چاپ 2. تهران: بنیاد علوم اسلامی.

 

دارای دو یا سه مترجم/ مصحح/ تدوین‌کننده/ گردآورنده/ ویراستار

فرانسیس، ریچارد و جان وایت. 1386. چیدمان و مکان‌یابی تجهیزات در کارخانه. ترجمۀ کورش عشقی و حسن جوانشیر.

    تهران: مؤسسۀ انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف.

کرافت، بی‌سی و ام. اف. هاکینز. 1390. اصول کاربردی مهندسی مخازن نفت و گاز. ترجمۀ رضا آذین، سیدمحمدصادق

    صفوی، و خیرالله اصغری. تهران: مؤسسۀ انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف.

 

دارای بیش از سه مترجم/ مصحح/ تدوین‌کننده/ گردآورنده/ ویراستار

کریگ، جان. 1390. مکانیک و کنترل در رباتیک. ترجمۀ علی مقداری و دیگران. ویراستۀ محمدرضا افضلی. چاپ 2. ویراست

    3. تهران: مؤسسۀ انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف.                  

 

2. کتاب الکترونیکی

الف) اگر ناشری کتاب را الکترونیکی منتشر کرده است:

نثری همدانی، موسی. 1392. عشق و سلطنت [کتاب الکترونیکی]. تهران: پَر.

ب) اگر کتاب در محیط اینترنت به صورت رایگان اما قانونی در دسترس است، نشانیِ وبگاه و تاریخ دسترسی را هم باید ذکر کرد:

بهرنگی، صمد. بی تا. ماهی سیاه کوچولو [کتاب الکترونیکی]. بی جا: بی نا. قابل دسترس در:

    http://ketabnak.com/book/57533 [04/01/1395].

ج) اگر به صورت لوح فشرده عرضه می‌شود:

دهخدا، علی‌اکبر. 1389. لغت‌نامه [لوح فشرده]. چاپ 4. تهران: دانشگاه تهران.

 

3. مقالات

مقالۀ مجله (ماهنامه، فصلنامه، دوفصلنامه، سالنامه، گاهنامه)

منصوری، رضا. 1387. «کدامین تلقی از علم؟ علم دینی، علم سنّتی یا علم نوین؟». روش‌شناسی علوم انسانی:

     حوزه و دانشگاه. سال 14. شمارۀ 54 (بهار). صص 67ـ85.

در منابع انگلیسی: vol. 14. No. 54 (spring)

 

مقالۀ روزنامه و هفته‌نامه                 

سناپور، حسین. 1394. «انفعال سیاسی/ انفعال فرهنگی». روزنامۀ اعتماد. 5 اسفند.

 

مقالۀ مجلۀ الکترونیکی (ماهنامه، فصلنامه، دوفصلنامه، سالنامه، گاهنامه)

ایلخان، مریم. 1395. «تاریخچۀ ادبیات داستانی جهان (4)». ماهنامۀ ادبیات داستانی چوک [نشریۀ الکترونیکی]. سال 6.

    شمارۀ 68 (فروردین). قابل دسترس در: http://www.chouk.ir [18/01/1395]. صص 25ـ27.

 

مقالۀ روزنامه و هفته‌نامۀ الکترونیکی

همشهری. 1385. «برندۀ نوبل شیمیِ سال معرفی شد». روزنامۀ همشهری [نسخۀ الکترونیکی].

    13 مهر. قابل دسترس در: http://www.hamshahrionline.ir/hamnews/1385/850713/news/elmif.htm#top [18/01/1395].

 

سایر نوشته‌های منتشرشده در نشریات

در ارجاع به سایر نوشته‌ها نظیر یادداشت، معرفی، نقد کتاب و اخبار نیز مانند مقاله عمل می‌شود. در ارجاع به نوشته‌هایی مثل معرفی و نقد نیز با ذکر عبارتی نظیر «نقدی بر ...»، «معرفیِ کتاب ...» به نوع اثر اشاره شود. در اینجا، مثالی از ارجاع به «نقد کتاب» در «مجله» را ذکر می‌کنیم:

میرعابدینی، حسن. 1381. «پشت لایۀ نخست داستان» (نقدی بر پشت حصیر نوشتۀ محمدرضا گودرزی)،

    کتاب ماه ادبیات و فلسفه. شمارۀ 54ـ55 (فروردین‌ـ‌ اردیبهشت). صص ‌86ـ87.

 

مقالۀ چاپ‌شدۀ همایش

زرشناس، زهره. 1383. «چند واژۀ مؤنث در ادبیات دینی سغدی». در: نخستین همایش ملّی ایران‌شناسی

    (27ـ30/03/1381). مجموعه‌ مقالات نخستین همایش ملّی ایران‌شناسی. جلد 1. تهران: بنیاد ایران‌شناسی. صص 295ـ310.

 

مقالۀ چاپ‌نشدۀ همایش

داوری اردکانی، رضا. 1394. تأملی فلسفی در شعر حافظ. در: همایش یادروز حافظ (21ـ22 مهر). شهر کتاب تهران.

 

مقالۀ همایش به صورت پوستر

میری، محسن، ماشاالله رحیمی رتکی و پوران نوری. 1394. آلودگی صوتی در بزرگراه استان البرز. پوستر ارائه شده در:

     چهارمین همایش ملّی مدیریت آلودگی هوا و صدا (22ـ23 دی). دانشگاه صنعتی شریف.

 

مقالۀ دانشنامه دارای نویسنده

اگر نویسندۀ همۀ مدخل‌ها یک نفر است یا نام گروهی از مؤلفان به منزلۀ نویسنده آمده است، به شیوة ارجاع‌دهیِ کتاب عمل می‌شود و دیگر نیازی نیست عنوان مقاله ذکر شود. اما اگر نویسنده‌ها متعددند، باید نام نویسنده و عنوان مقاله‌اش بیاید:

معصومی همدانی، حسین. 1388. «سهراب سپهری». دانشنامۀ زبان و ادب فارسی. به سرپرستی اسماعیل سعادت.

    جلد 3. چاپ 1. تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسی. صص 607‌ـ614.        

 

مقالۀ دانشنامه بدون نویسنده

از این روش در صورتی استفاده می‌شود که اغلب مقالات دانشنامه دارای نام نویسنده باشد، اما برای بعضی از آن‌ها نام نویسنده نیامده باشد:

«آدینه». 1380. دانشنامۀ ادب فارسی. به سرپرستی حسن انوشه. جلد 1. چاپ 2. ویراست 2. تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،

    سازمان چاپ و انتشارات. صص 5ـ6.

 

مقالۀ مجموعه

آریان، قمر. 1383. «بانو سیمین». در: بر ساحل جزیرۀ سرگردانی: جشن‌نامۀ دکتر سیمین دانشور. به کوشش علی

   دهباشی. تهران: سخن. صص 56ـ57.

 

مقاله یا مطلب در پایگاه اینترنتی

مجتهدی، کریم. 1394. «برخی مترجمان آثار فلسفی جهل مرکّب دارند». خبرگزاری کتاب ایران [پایگاه اینترنتی].

    20 مهر. قابل دسترس در: http://www.ibna.ir/fa/doc/note/228325 [22/07/1394].

چنانچه مطلب «خبر» است یا در هر صورت نام مؤلف ندارد، نام خانوادگی و نام حذف و ارجاع با «عنوان مطلب» شروع می‌شود.

در ارجاع به منابع انگلیسی، به‌جای «قابل‌دسترس در: ...» بنویسید:  available at: …

 

4. پایان‌نامه

مهذب، مسعود. 1367. شبیه‌سازی یک تلسکوپ اشعه. پایان‌نامۀ مقطع کارشناسی ارشد. دانشگاه صنعتی شریف

 

لازم به ذکر است که در ارجاع به منابع انگلیسی:

ـاین اصطلاحات و اصطلاحات مشابه برای معرفیِ پدیدآورندۀ جانبی به کار رود: «translated by…» به‌جای «ترجمۀ ...»؛ «edited by … » به‌جای «ویراستۀ ...»؛ «compiled by ... » به‌جای «گردآوریِ ...»؛ «revised by …» به‌جای «تجدید نظر از ...»؛ و «introduction by …» به‌جای «با مقدمۀ/ با پیشگفتارِ ...».

ـ به‌جای چاپ می‌نویسیم «ed». مثلاً چاپ سوم را می‌نویسیم: «3rd ed».

ـ به‌جای «صفحه» از «p.» (کوته‌نوشتِ «page») و به‌جای«صفحه‌های» از «pp.» استفاده می‌شود؛ مثلاً، می‌نویسند: «p.12» و «pp.12-15.».

ـ برای اطلاعات بیشتر دربارۀ ارجاع‌نویسی، رک: سیّدان، مریم. 1396. آشنایی با آیین نگارش علمی و اداری. تهران: مؤسسۀ انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف.

 

حروف‌چینی و صفحه‌آرایی مقاله

ـ حجم مقالات علمی‌ـ‌پژوهشی نباید از 5000 کلمه کمتر و از 7000 کلمه بیشتر باشد (از ابتدای صفحه دوم ـ‌عنوان و چکیدۀ فارسی‌ـ تا انتهای منابع بدون در نظر گرفتن ضمایم و چکیدۀ انگلیسی).

ـ مقالات از نظر نگارشی مطابق شیوه‌نامۀ فرهنگستان زبان و ادب فارسی نوشته شود. برای این منظور، به دو کتاب دستور خطّ فارسی و فرهنگ املایی خطّ فارسی با مشخصات زیر رجوع شود:

 دستور خطّ فارسی: مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی. 1394. چاپ 13. تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسی (نشر آثار).

صادقی، علی‌اشرف و زهرا زندی‌مقدّم. 1394. فرهنگ املایی خطّ فارسی. چاپ 7. ویراست جدید. تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسی (نشر آثار).

ـ رعایت نیم‌فاصله (در عباراتی مثل «سیاست‌گذاری»، «فارسی‌زبان» و...) و یاء کوچک (در عباراتی مثل «نامۀ من»، «جامعۀ آرمانی» و...) ضروری است.

ـ مقاله در نرم‌افزار Word نسخه 2010 با حاشیۀ بالا 3، پایین 7، چپ 4 و راست 5 سانتی‌متر با فاصلۀ خطوط Single  حروف‌چینی شود.

ـ نوشته‌های فارسی با قلم  BZarو نوشته‌های لاتین با قلم Times New Roman مطابق جدول زیر حروف‌چینی شوند:

نوع و اندازۀ قلم

نوع متن

قلم

اندازه (به پوینت)

متن اصلی

 

بی ‌زر نازک (Regular)

13

عنوان مقاله

بی‌زر سیاه (Bold)

16

عنوان تیترها

بی‌زر سیاه

14 و کوچک‌تر(اندازۀ تیترها با توجه به اعم و اخص بودن، به‌ترتیب 14، 13، 12 و کوچک‌تر می‌شود)

نقل‌قول فارسیِ طولانی که از سطرِ مستقل با فرورفتگی آغاز شده است

بی ‌زر نازک/ دیگر قلم‌‌های مناسب نازک

11

 

واژه‌ها و عبارت‌های انگلیسی در متن

Times New Roman نازک

11

پانوشت فارسی

بی‌ زر نازک

11

پانوشت انگلیسی

Times New Roman  نازک

9

عنوان شکل و جدول فارسی

بی‌ زر سیاه

11

عنوان ستون‌های جدول فارسی

بی‌ زر نازک/ هایلایت خاکستری روشن

11

متن جدول/ فارسی

بی‌ زر نازک

11

متن جدول/ انگلیسی

Times New Roman نازک

9

زیرنویس تصویر/ فارسی

بی‌ زر نازک

11

زیرنویس تصویر/ انگلیسی

Times New Roman نازک

9

متن چکیده و کلیدواژه‌های فارسی

بی‌ زر نازک

12

متن چکیده و کلیدواژه‌های انگلیسی

Times New Roman نازک

10

عنوان چکیده و کلیدواژه/ فارسی

بی‌ زر سیاه

12

عنوان چکیده و کلیدواژه/ انگلیسی

Times New Roman  سیاه

10

کتابنامۀ فارسی

بی‌ زر نازک

12

کتابنامۀ انگلیسی

Times New Roman نازک

10

 

ـ شکل‌ها و جداول و روابط ریاضی هر یک باید به طور جداگانه و به ترتیبِ 1، 2، 3 (از آغاز تا پایانِ مقاله) شماره‌گذاری شوند. «نمودار» زیرمجموعۀ «شکل» است؛ مثلاً، باید نوشت:

شکل 1. نمودار تغییر شاخص‌های...

عنوان جدول بالای آن و به صورت وسط‌چین نوشته می‌شود.

عنوان شکل پایینِ آن و به صورت وسط‌چین نوشته می‌شود.

 

سایر نکته‌ها

ـ نویسندگان توجه داشته باشند که مقاله‌های ارسالی در هیچ مجله یا همایش داخلی و خارجی منتشر، ارائه و یا به صورت هم‌زمان ارسال نشده باشد.

ـ پس از ارسال مقاله، امکان حذف و اضافه و یا تغییر ترتیب اسامی نویسندگان امکان‌پذیر نیست.

ـ در صورت ارسال نظرهای داوری، فایل اصلاح‌شدۀ مقاله به همراه نامۀ گزارش اصلاحات انجام‌شده از طرف نویسنده مسئول ارسال شود.

ـ پذیرش اولیۀ مقاله منوط به رعایت راهنماى تدوین مقالات و پذیرش نهایى و چاپ منوط به تأیید شورای داوری است و در هر صورت نتیجه به نویسنده اعلام خواهد شد.

ـ مقالات پس از بررسی و ارزیابی علمی، در صورت تأیید سردبیر و هیئت تحریریه، در نوبت چاپ قرار می‌گیرد.

ـ فصلنامه در تلخیص و ویرایش زبانی و فنّیِ مقاله‌های رسیده آزاد است.

ـ حجم «گزارش سیاستی» و همچنین «نقد و بررسی» حداقل 800 و حداکثر 4500  واژه است. شامل چکیده و کلیدواژه است و ساختار آن باید از روشی منظم و منسجم پیروی کند و حتماً شامل مقدمه، متن و نتیجه باشد. به‌علاوه، در «گزارش سیاستی» افزودن بخشی با عنوان «پیشنهاد» لازم است. نحوۀ تدوین شکل و جدول و نیز شیوۀ ارجاع‌نویسی و کتابنامه مشابه مقالات علمی‌ـ‌پژوهشی است.

ـ در مقالات ترجمه‌ای، ارجاعات و کتابنامه به فارسی ترجمه نمی‌شود، اما مترجم باید این موارد را با شیوه‌نامۀ مجله هماهنگ کند. محتویات شکل‌ها و جدول‌ها به فارسی ترجمه می‌شود. لازم است مترجم فایل مقاله به زبان اصلی را نیز همراه با فایل ترجمه ارسال کند.