تصویرپردازی از ابعاد و مختصات ابزارهای خط‌مشی عمومی و ارائه توصیه‌های سیاستی برای ارتقای نظام خط‌مشی‌گذاری ملی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

چکیده

لازمه تحلیل صحیح از فرآیند خط‌مشی‌گذاری، داشتن شناخت و فهم جامع از ابزارهای خط‌مشی است. سؤال اصلی و مهم پژوهش حاضر این است که ابعاد و مختصات ابزارهای خط‌مشی به‌عنوان یک حوزه مطالعاتی جدید چیست؟ برای پاسخ به سؤال مذکور تلاش می‌شود با بهره‌گیری از روش مرور نظام‌مند ادبیات تصویر کلان از ابعاد و مختصات مطالعات ابزارشناسی در علم خط‌مشی عمومی ارائه شود. با بهره‌گیری از روش مرور نظام‌مند ابتدا 526 اثر علمی خارجی شناسایی شدند و با انجام غربالگری آثار علمی طی چند مرحله 38 اثر علمی برای تحلیل انتخاب شدند. در مرحله تحلیل یافته‌ها با بهره‌گیری از روش ترکیب مضمونی، 108 مفهوم شناسایی شدند و ذیل 27 مقوله دسته‌بندی شدند و در نهایت ذیل شش محور کلان مفهوم‌شناسی ابزارهای خط‌مشی، جایگاه ابزارهای در مطالعات خط‌مشی عمومی، گونه‌شناسی ابزارهای خط‌مشی، ویژگی‌های ابزارهای خط‌مشی، عوامل مؤثر بر ابزارهای خط‌مشی و حوزه‌های نوین و آینده مطالعات ابزارهای خط‌مشی قرار گرفتند. جهت آینده مطالعات حوزه ابزارها خط‌مشی برای تأثیرگذاری بیشتر ابزارها باتوجه‌به درک ماهیت پیچیده رفتار انسان از طریق علوم رفتاری و بازاریابی اجتماعی و تمرکز بر مطالعات آزمایشگاهی و تجربی و هوشمندسازی و دیجیتالی شدن ابزارها برای بهینه‌سازی ابزارهای خط‌مشی است. اصلاح نگاه تک ابزاری در نهادهای تصمیم‌گیر، طراحی پیوست ابزاری برای سیاست‌ها، قوانین و برنامه‌ها، ابزارسازی برای ارتقای مشارکت‌های مردمی و بخش سوم و هوشمندسازی ابزارها باتوجه‌به اقتضائات نظام سیاستگذاری ملی از جمله توصیه‌های سیاستی بر اساس مطالعات ابزار خط‌مشی برای ارتقای نظام حکمرانی و خط‌مشی‌گذاری کشور است

کلیدواژه‌ها

موضوعات


منابع فارسی
آقایی هشجین، ع.، و رجایی، س. (1400). تقاضای القایی در سلامت: یک مرور نظام‌مند. مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی، 11(40), 453-440.
دانایی‌فرد، ح.، عطاردی، م. ر.، و زالی، س. (1397). فرا مطالعه‌ای بر چارچوب‌های انتخاب ابزارهای خط‌مشی عمومی. مجله توسعه علوم‌انسانی، 1(1)، 124- 101.
دانایی‌فرد، ح.، عطاردی، م. ر.، و زالی، س. (1398). گونه‌شناسی ابزارهای خط‌مشی عمومی مبتنی بر چارچوب نهادی دولت. سومین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی، تهران، ایران، 25 دی ماه 1398. 
زالی، س. (1396). شناسایی ابزارهای مناسب به‌منظور اجرای خط‌مشی‌های امنیت اجتماعی جمهوری اسلامی ایران [پایان نامه کارشناسی ارشد]. تهران: دانشگاه امام صادق علیه‌السلام.
عبدالحسین زاده، م.، ثنایی، م.، و ذوالفقارزاده، م. م. (1396). مفهوم شناسی سیاستگذاری داده باز حاکمیتی و تبیین مزایا و فواید آن در عرصه‌های مختلف سیاستگذاری. مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی، 7(22)، 74-55.
عرب حسینی، ن. (1398). شناسایی الزامات آمیخته خط‌مشی هوشمند و طراحی جعبه ابزاری برای حمایت اثربخش از اجرای آن[ پایان کارشناسی ارشد]. تهران: دانشگاه تهران.
فانی، ع. ا.، قربانلو، م.، دانایی‌فرد، ح.، و دلخواه، ج. (1396). طراحی چارچوبی برای انتخاب آمیخته ابزارهای خط‌مشی عمومی(موردمطالعه: آموزش‌وپرورش). فصلنامه چشم‌انداز مدیریت دولتی، 8(4)، 64-41.
قربانی زاده، و.، معتضدیان، ر.، حسین پور، د.، و رهبر، ع. (1400). طراحی الگوی مشارکت عمومی در خط‌مشی‌گذاری با رویکرد چندروشی. مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی، 11(39)، 92-68.
مولائی، آ. (1394). نسبت ابزارهای خط‌مشی عمومی با مکاتب فکری. دوفصلنامه حقوق اداری، 3(9)، 75-53.
نوروزی، ن.، الهی، ش.، حسن‌زاده، ع.، و حاجی حسینی، ح. (1393). ارائه چارچوبی از ابزارهای سیاستی علم و فناوری با استفاده از رویکرد فراترکیب. فصلنامه مدیریت نوآوری، 3(2)، 124-103.
وحدانی نیا، و. ا.، و درودی، م. (1398). سیاستگذاری عمومی متأخر؛ گذار از حکومت محوری به حکمرانی. فصلنامه دولت پژوهی،5(18)، 170-131.
 
References
Bemelmans-Videc, M. L., & Vedung, E. (1998). Policy instruments types, packages, choices, and evaluation. In R. Rist(Ed.), Carrots, sticks & sermons: Policy instruments & their evaluation. Oxfordshire: Taylor & Francis. https://www.routledge.com/Carrots-Sticks-and-Sermons-Policy-Instruments-and-Their-Evaluation/Rist/p/book/9780765805461
Capano, G., & Howlett, M. (2020). A modern guide to public policy. Northampton: MA Edward Elgar Publishing. [DOI:10.4337/9781789904987]
Capano, G., & Howlett, M. (2020). The knowns and unknowns of policy instrument analysis: Policy tools and the current research agenda on policy mixes. Sage Open, 10(1), 1-13. [DOI:10.1177/2158244019900568]
Capano, G., & Lippi, A. (2017). How policy instruments are chosen: Patterns of decision makers’ choices. Policy Sciences, 50, 269-293. [DOI:10.1007/s11077-016-9267-8]
Capano, G., & Mukherjee, I. (2020). Policy design and non-design: Discerning the content of policy packaging, patching, stretching and layering. In M. P. Howlett, & G. Capano (Eds.), A modern guide to public policy. Cheltenham: Edward Elgar Publishing. https://www.google.com/books/edition/A_Modern_Guide_to_Public_Policy/5sgBEAAAQBAJ?hl=en&gbpv=0
Carmona, M. (2017). The formal and informal tools of design governance. Journal of Urban Design, 22(1), 1-36. [DOI:10.1080/13574809.2016.1234338]
Colebatch, H. K., & Hoppe, R. (2018). Handbook on policy, process and governing. Cheltenham: Edward Elgar publishing. [DOI:10.4337/9781784714871]
Doelen, F. C. J. (1998). The give and take packaging of policy instruments: Optimizing legitimacy and effectiveness. In In R. Rist(Ed.), Carrots, sticks & sermons: Policy instruments & their evaluation. Oxfordshire: Taylor & Francis. https://www.routledge.com/Carrots-Sticks-and-Sermons-Policy-Instruments-and-Their-Evaluation/Rist/p/book/9780765805461
Howlett, M. P., Hill, M. M., & Eliadis, F. P. (2005). Designing government: From instruments to governance. Quebec: McGill-Queen’s University Press. https://www.google.com/books/edition/Designing_Government/xihT49bCtE0C?hl=en&gbpv=0
Feiock, R., & Yi, H. (2020). Politics and policy instrument choice. In M. Faure (Ed), Elgar encyclopedia of environmental law. Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited. [DOI:10.4337/9781785369520]
Franco Vargas, M. H., & Restrepo, D. R. (2019). The instruments of public policy. A transdisciplinary look. Cuadernos De Administración, 35(63), 101-113. [DOI:10.25100/cdea.v35i63.6893]
Furlan, E., Torresan, S., Ronco, P., Critto, A., Breil, M., Kontogianni, A., et al. (2018). Tools and methods to support adaptive policy making in marine areas: Review and implementation of the Adaptive Marine Policy Toolbox. Ocean & Coastal Management, 151, 25-35. [DOI:10.1016/j.ocecoaman.2017.10.029]
Hood, C. C., & Margetts, H. Z. (2007). The tools of government in the digital age. London: Palgrave Macmillan. [DOI:10.1007/978-1-137-06154-6].
Howlett, M. (2010). Designing public policies: Principles and instruments. Oxfordshire: Taylor & Francis. https://www.google.com/books/edition/Designing_Public_Policies/J7guCgAAQBAJ?hl=en&gbpv=0
Howlett, M. (2018). The criteria for effective policy design: Character and context in policy instrument choice. Journal of Asian Public Policy, 11(3), 245-266. [DOI:10.1080/17516234.2017.1412284]
Howlett, M. (2017). Matching policy tools and their targets: Beyond nudges and utility maximisation in policy design. Policy & Politics, 46(1), 101-124. [DOI:10.1332/030557317X15053060139376]
Howlett, M. (2017). Policy tools and their role in policy formulation: Dealing with procedural and substantive instruments. In M. Howlett, & I. Mukherjee(Eds.), Handbook of policy formulation (pp. 96-111.). Cheltenham: Edward Elgar Publishing. [DOI:10.4337/9781784719326.00012]
Howlett, M. P. (2020). Policy instruments: Definitions and approaches; In M. P. Howlett, & G. Capano (Eds.), A modern guide to public policy. Cheltenham: Edward Elgar Publishing. https://www.google.com/books/edition/A_Modern_Guide_to_Public_Policy/5sgBEAAAQBAJ?hl=en&gbpv=0
Howlett, M., & Rayner, J. (2017). Patching versus packaging in policy formulation: Assessing policy portfolio design”. In M. Howlett (Ed),  Handbook of policy formulation\(pp. 112-128). Cheltenham: Edward Elgar Publishing.[DOI:10.4337/9781784719326]
Howlett, M., Mukherjee, I., & Woo, J. J. (2018). Thirty years of research on policy instruments. In H. K. Colebatch, & R. Hoppe (Eds.), Handbook on policy, process and governing (pp. 147-168). Cheltenham: Edward Elgar Publishing. [DOI:10.4337/9781784714871]
Howlett, M., Ramesh, M., & Capano, G. (2020). Policy-makers, policy-takers and policy tools: Dealing with behaviourial issues in policy design. Journal of Comparative Policy Analysis, 22(6), 487-497. [DOI:10.1080/13876988.2020.1774367]
Jordan, A. J., & Turnpenny, J. R. (2015). The tools of policy formulation: actors, capacities, venues and effects. Cheltenham: Edward Elgar Publishing. https://www.econstor.eu/bitstream/10419/182379/1/978-1-78347-704-3.pdf
Justen, A., Fearnley, N., Givoni, M., & Macmillen, J. (2014). A process for designing policy packaging: Ideals and realities. Transportation Research Part A: Policy and Practice, 60, 9-18. [DOI:10.1016/j.tra.2013.10.016]
Kern, F., Kivimaa, P., & Martiskainen, M. (2017). Policy packaging or policy patching? The development of complex energy efficiency policy mixes. Energy Research & Social Science, 23, 11-25. [DOI:10.1016/j.erss.2016.11.002]
Eckstein, O. (1968). Economic policy in our time. 2. Country studies: United States, United Kingdom, Norway. Amsterdam: North Holland. https://www.google.com/books/edition/Economic_Policy_in_Our_Time_Country_stud/MAYPAQAAMAAJ?hl=en
Krause, R. M., Hawkins, C. V., Park, A. Y., & Feiock, R. C. (2019). Drivers of policy instrument selection for environmental management by local governments. Public Administration Review, 79(4), 477-487. [DOI:10.1111/puar.13025]
Kuehnhanss, C. R. (2018). Nudges and nodality tools: New developments in old instruments. In M. Howlett, & I. Mukherjee (Eds.), Routledge handbook of policy design. London: Routledge .[DOI:10.4324/9781351252928-15]
Laegreid, P. (2018). Designing organizational tools: Tool choices as administrative reforms. In M. Howlett, & I. Mukherjee (Eds.), Routledge handbook of policy design. London: Routledge . [DOI:10.4324/9781351252928-18]
Linder, S. H., & Peters, B. G. (1989). Instruments of government: Perceptions and contexts. Journal of Public Policy, 9(1), 35-58. [DOI:10.1017/S0143814X00007960]
Longo, J. (2018). Digital tools for rapid policy design.In M. Howlett, & I. Mukherjee (Eds.), Routledge handbook of policy design. London: Routledge .[DOI:10.4324/9781351252928-19]
Olejniczak, K., Śliwowski, P., & Leeuw, F. (2020). Comparing behavioral assumptions of policy tools: Framework for policy designers. Journal of Comparative Policy Analysis: Research and Practice, 22(6), 498-520. [DOI:10.1080/13876988.2020.1808465]
Pereira, Á., Carballo-Penela, A., Guerra, A., & Vence, X. (2018). Designing a policy package for the promotion of servicising: A case study of vineyard crop protection in Galicia (Spain). Journal of Environmental Planning and Management, 61(2), 348-369. [DOI:10.1080/09640568.2017.1308317]
Peters, B. G. (2015). Advanced introduction to public policy. Cheltenham: Edward Elgar. https://www.google.com/books/edition/Advanced_Introduction_to_Public_Policy/a9TxoAEACAAJ?hl=en
Peters, B. G., & Van Nispen, F. K. (1998). Public policy instruments: Evaluating the tools of public administration. Cheltenham: Edward Elgar Publishing. https://www.google.com/books/edition/Public_Policy_Instruments/3NB8QgAACAAJ?hl=en
Petersen, K., Feldt, R., Mujtaba, S., & Mattsson, M. (2008). Systematic mapping studies in software engineering. Paper presented at: 12th International Conference on Evaluation and Assessment in Software Engineering (EASE), Bari, Italy, 26 - 27 June 2008. [DOI:10.14236/ewic/EASE2008.8]
Elliott , O. V. (2002). The tools of government: A guide to the new governance. Oxford: Oxford University Press. https://www.google.com/books/edition/The_Tools_of_Government/iIUDASOpc4oC?hl=en&gbpv=0&kptab=getbook
Simons, A., & Voß, J. P. (2017). Policy instrument constituencies. In M.Howlett, & I. Mukherjee (Eds.), Handbook of policy formulation. Cheltenham: Edward Elgar Publishing. [DOI:10.4337/9781784719326.00031]
Thomas, J., & Harden, A. (2008). Methods for the thematic synthesis of qualitative research in systematic reviews. BMC Medical Research Methodology, 8, 45. [PMID]
Tosun, J., & Treib, O. (2018). Linking policy design and implementation styles. In M. Howlett, & I. Mukherjee (Eds.), Routledge handbook of policy design. London: Routledge .  [DOI:10.4324/9781351252928-21]
van, V. F., & de Boer, H. (2015). Governance models and policy instruments. In J. Huisman, H. de Boer, D. D. Dill, & M. Souto-Otero (Eds.), The palgrave international handbook of higher education policy and governance (pp. 38-56). London: Palgrave Macmillan. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-1-137-45617-5_3#citeas
Zito, A. R. (2017). New policy instruments. Oxford University Press. [DOI:10.1093/acrefore/9780190228637.013.101]
Givoni, M., Macmillen, J., Banister, D., & Feitelson, E. ( 2013). From policy measures to policy packages. Transport Reviews, 33(1), 1-20. [DOI:10.1080/01441647.2012.744779]
Van Gossum, P., Arts, B., & Verheyen, K. (2009). Smart regulation: Can policy instrument design solve forest policy aims of expansion and sustainability in Flanders and the Netherlands? Forest Policy and Economics,11(8), 616. [DOI:10.1016/j.forpol.2009.10.004]
Ganghof, S. (2006). Tax mixes and the size of the welfare state: Causal mechanisms and policy implications. Journal of European Social Policy, 16(4), 360-73. [DOI:10.1177/0958928706068274]
Aghaeehashjin, A., & S. Rajaie. (2021). [Induced demand in health: A systematic review (Persian)]. Strategic Studies Of Public Policy, 11(40), 440-453. http://sspp.iranjournals.ir/article_247505.html?lang=en
Danayifard, H., Atarodi, M. R., & Zali, S. (2018). [A meta-study of public policy tool selection frameworks (Persian)].   Journal of Human Sciences Development, 1(1), 101-124. https://www.magiran.com/paper/1991991
Danayifard, H., Atarodi, M. R., & Zali, S. ( 2020). [Typology of public policy tools based on the institutional framework in government (Persian)]. Paper presented at: Third Public Governance and Policy Conference, Tehran, Iran, 15 January 2020. https://civilica.com/doc/1138074/
 
Abdolhosseinzade, M., Sanayi, M., & Zolfagharzade, M M .(2017). [The concept of open Government data policy and explain the advantages and benefits of the different policy fields (Persian)]. Strategic Studies Of Public Policy, 7(22), 55-74. http://sspp.iranjournals.ir/article_26097.html?lang=en
Fani, A. A., Ghorbanlo, M., Danayifard, H., & Delkhah, J. (2017). [Designing a framework for selecting a mix of general policy tools (case study: Education) (Persian)]. Public Administration Perspective, 8(4), 41-64. https://jpap.sbu.ac.ir/article_96160.html?lang=fa
Ghorbanzade, V., Motazedian, R., Hosseinpour, D., & Rahbar, A. A.(2021). [Designing a public participation pattern in policy making with a multi-method approach (Persian).   Strategic Studies of Public Policy, 11(39), 68-92. http://sspp.iranjournals.ir/article_245874.html?lang=en
Molayi, A. (2015). [Relationship between public policy tools and schools of thought (Persian)].  Administrative Law, 3(9), 53-75. http://qjal.smtc.ac.ir/article-1-104-fa.html
Norouzi, N., Elahi, Sh., Hasanzade, A., & Hajihoseini, H. (2014). [Proposing a framework of science and technology policy instruments based on meta-synthesis approach (Persian)]. Journal of Innovation Management, 3(8), 103-124. http://www.nowavari.ir/article_14720.html
Vahdaninia, V., & Darodi, M. (2019). [The late public policy- making: The transition from government-centralism to governance (Persian)]. State Studies, 5(18), 131-170. [DOI:10.22054/TSSQ.2019.32329.499]
Zali, S. (2017). [Identify appropriate tools to implement the social security policies of the Islamic Republic of Iran (Persian)] [MA thesis]. Tehran: Imam Sadiq University. https://libsaed.isu.ac.ir/site/catalogue/327028
Arab Hossein, N. (2019). [Identify the requirements of the smart policy mix and design a toolbox to effectively support its implementation (Persian)] [MA thesis]. Tehran: Tehran University.