بررسی تجربی اثر سالخوردگی جمعیت بر تورم در کشورهای منتخب در حال توسعه و توسعه یافته در دوره 2018 - 2000

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، گروه اقتصاد، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بجنورد، بجنورد، ایران.

2 استادیار، گروه اقتصاد، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بجنورد، بجنورد، ایران.

چکیده

در میان منابع انسانی، توجه به مسائل جمعیتی به ویژه ساختار سنی جمعیت از اهمیت ویژه ای در مسیر رشد و توسعه اقتصادی جوامع برخوردار است. اگر برنامه‎ ریزی لازم برای مواجهه با تغییرات ساختار سنی جمعیت در هر کشوری صورت گرفته باشد، می تواند موجبات رفاه آن کشور را فراهم سازد، اما اگر این تغییرات به ‌یک‌باره و بدون برنامه ریزی اتفاق بیافتد، می تواند آسیب جدی بر اقتصاد کشورها وارد سازد. هدف اصلی مطالعه حاضر، بررسی تأثیر پیری جمعیت بر تورم در دو گروه منتخب از کشورهای درحال‌توسعه و توسعه یافته طی دوره زمانی 2018-2000 با استفاده از روش داده های تابلویی است. نتایج تجربی تحقیق نشان می دهد که پیری جمعیت در هر دو گروه از کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته، تأثیر منفی و معناداری بر نرخ تورم داشته است. همچنین رشد نقدینگی و رشد تولید، به ترتیب دارای تأثیر مثبت و منفی بر تورم در هر دو گروه از کشورها بوده، که این موضوع با انتظارات تئوریکی مطابقت دارد. از سوی دیگر، نتایج حاکی از آن است که افزایش امید به زندگی در هر دو گروه از کشورها، تأثیر منفی و معناداری بر تورم در دوره مورد مطالعه داشته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


منابع فارسی
ابوالشمس اصغری، س. (1388). تأثیر توزیع سنی جمعیت بر پس‌انداز ملی[ پایان‌نامه کارشناسی ارشد]. تهران: دانشگاه الزهرا.
بازاری اردستانی، م. ر. (1389). ساختار سنی جمعیت و تورم در اقتصاد ایران[ پایان‌نامه کارشناسی ارشد]. تهران: دانشگاه شهید بهشتی.
بهشتی، م. ب.، و احمدزاده، خ. (1386). بررسی اثر ساخت سنی جمعیت روی تورم. فصلنامه مدرس علوم انسانی، 11(3) ، 106- 85 .
رسولی، پ.، و سیاهپوش، ز. (1395). تأثیر ساختار سنی جمعیت بر پس‌انداز و مصرف در ایران. مجله راهبرد توسعه، 47(12)، 198- 168.
عزتی، م.، مظفری، ز.، و علیلو، خ. (1397)،. اثر ساختار سنی جمعیت بر امنیت اقتصادی ایران. فصلنامه پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پایدار)، 19(2)، 159-125.
مهرگان‌، ن.، و رضایی‌، ر. (1388). اثر ساخت سنی جمعیت بر رشد اقتصادی. فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، 13(39)، 146-137.
 
References
Abolshamse Asghari, S. (2009). [The effect of population age distribution on national savings in Iran (Persian)] [MA thesis]. Tehran: Alzahra University. https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/6f0d07315bcf1eb984a02dea885cc87d
Andersson, B. (2001). Scandinavian evidence on growth and age structure. Regional Studies, 35(5), 377-390. [DOI:10.1080/713693829]
Bazari Ardestani, M. R. (2010). [Age structure of population and inflation in Iranian economy (Persian)] [MA thesis]. Tehran: Shahid Beheshti University. https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/e878ce6a753b7dd97e87a3085ade5da5
Borsch-Supan, A. (2003). Labor market effects of population aging. Labour, 17(1), 5-44. [DOI:10.1111/1467-9914.17.specialissue.2]
Broniatowska, Paulina. (2017). Population ageing and inflation. Journal of Population Ageing, 12(1), 179-193. [DOI:10.1007/s12062-017-9209-z]
Bullard, J., Garriga, C., & Walker, C. J. (2012). Demographics, redistribution, and optimal inflation. Federal Reserve Bank of St. Louis Review, 94(6),419-439. [DOI:10.20955/r.94.419-440]
Carvalhoa, C., Ferrerob, A., & Nechio, F. (2016). Demographics and real interest rates: Inspecting the mechanism. European Economic Review, 88, 208-226. [DOI:10.1016/j.euroecorev.2016.04.002]
Fair, R., & Dominguez, K. (1991). Effects of the changing U.S. age distribution on macroeconomic equations. The American Economic Review, 81(5), 1276-1294. https://www.jstor.org/stable/2006917
Gajewski, P. (2015). Is ageing deflationary? Some evidence from OECD countries. Applied Economics Letters, 22(11), 916-919. [DOI:10.1080/13504851.2014.987911]
Gordon, R. J. (2015). Secular stagnation: A supply-side view. American Economic Review, 105(5), 54-59. [DOI:10.1257/aer.p20151102]
Hobijn, B., & Lagakos, D. (2005). Inflation inequality in the United States . Review of Income and Wealth, 51(4), 581-606. [DOI:10.1111/j.1475-4991.2005.00170.x]
Juselius, M., & Takáts, E. (2015). Can demography affect inflation and monetary policy? BIS Working Papers, No 485, 1-50. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2562443
Juselius, M., & Takáts, E. (2016). The age-structure-inflation puzzle. Bank of Finland Research Discussion Paper, 4/2016, 1-21. [DOI:10.2139/ssrn.2759780]
Juselius, M., & Takáts, E. (2018). The enduring link between demography and inflation. Bank of Finland Research Discussion Paper, No. 8/2018, 1-35. [DOI:10.2139/ssrn.3159892]
Katagiri, M., Konishi, H., & Ueda, K. (2014). Aging and deflation from a fiscal perspective. Federal Reserve Bank of Dallas, Globalization and Monetary Policy Institute, Working Paper No. 218, 1-28. [DOI:10.24149/gwp218]
LeBlank, J., Porpiglia, A., Teppa, F., Zhu, J., & Ziegelmeyer, M. (2015). Household saving behavior and credit constraint in the Euro area. European Central Bank, No. 1790, 1-33 . [DOI:10.2139/ssrn.2621479]
Lee, S., B., & Lin, S. (1994). Government size, demographic changes and economic growth. International Economic Journal, 8(1), 91-108. [DOI:10.1080/10168739400080008]
Lindh, T., & Malmberg, B. (1998). Age structure and inflation - a Wicksellian interpretation of the OECD data. Journal of Economic Behavior & Organization, 36(1), 19-37. [DOI:10.1016/S0167-2681(98)00068-7]
Lindh, T., & Malmberg, B. (2000). Can age structure forecast inflation trends? Journal of Economics and Business, 52(1-2), 31- 49. [DOI:10.1016/S0148-6195(99)00026-0]
McMillan Jr, T. E., Buck Jr, L. E., & Deegan, J. (1984). The fisher theorem: An illusion, but whose? Financial Analysis Journal, 40(6), 63-69. [DOI:10.2469/faj.v40.n6.63]
Nerlich, C., & Schroth, J. (2018). The economic impact of population ageing and pension reforms. Economic Bulletin Articles, 2, 85-109. https://www.ecb.europa.eu//pub/pdf/other/ebart201802_02.en.pdf
Yoon, J. W. Kim, J., & Lee, J. (2014). Impact of demographic changes on inflation and the Macroeconomy. International Monetary Fund, 2014(210), 1-31.[DOI:10.5089/9781498396783.001]
 
Beheshti, M. B., & Ahmadzade, Kh. (2007). [Analysis of the population’s age structure on inflation (Persian). Modarres Human Sciences, 11(3), 85-106. https://www.sid.ir/en/journal/ViewPaper.aspx?ID=131799
Rasouli, P., & Siyahpoush, Z. (2016). [The effect of population age structure on savings and consumption in Iran (Persian). Rahbord-e- Tosee, 47(12), 168-198. http://rahbord-mag.ir/Article/22656
Ezzati, M., Mozaffari, Z., & alilou, K. (2019). [The effect of age structure of the population on Iran’s economic security (Persian)]. The Economic Research, 19(2), 125-159. http://ecor.modares.ac.ir/article-18-15311-fa.html
Mehregan, N., &  Rezaee, R. (2009). [The effect of age structure of population on economic growth (Persian)]. Iranian Journal of Economic Research, 13(39), 137-146. https://ijer.atu.ac.ir/article_3510.html?lang=en