تحلیل قانون گذاری ورزش از منظر مجلس شورای اسلامی (مورد مطالعه:دوره ششم الی دهم)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

3 دانشیار، گروه مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی و تحلیل ورزش از منظر قانون گذاری در دوره ششم تا دهم مجلس شورای اسلامی بین سال های 1380 الی 1399 می باشد که در سطح توصیفی - تحلیلی به روش کیفی انجام گرفته است. داده‌های به شکل ثانویه و به روش کتابخانه‌ای- اسنادی گردآوری شده است. نتایج نشان داد از 17 مورد لوایح و طرح های ارائه شده، 7 فقره به شکل قانون اعمال شده است (41درصد) و از این تعداد 4 مورد مرتبط به لوایح هایی بوده است که از طرف قوه مجریه پیشنهاد شده است. بیشتر قوانین ورزشی و پیشنهادهای مصوب نشده، مرتبط به اصلاح قوانین و تغییر ساختار در ورزش بوده است و بر اساس سیاست گذاری آلموند و همکاران(2008) تمرکز لوایح و طرح های ورزشی مرتبط به حیطه‌های توزیعی و تنظیمی با اهداف، حمایت از سازمان ورزشی، کارایی و اثربخشی، روابط خارجی، توجه به ورزش قهرمانی و توسعه اماکن ورزشی است و این در حالی است که حیطه نمادین و استخراجی مواردی را در این ادوار به خود اختصاص نداده است و در قسمت پایانی پژوهش از منظر تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف دو مورد از مهم ترین مذاکرات ورزشی یعنی: طرح اختصاص درصدی از درآمد حاصل از پخش مسابقات ورزشی توسط صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به فدراسیون های ورزشی و طرح تبدیل سازمان تربیت بدنی و جوانان به وزارت ورزش و جوانان در سطوح توصیف، تفسیر و تبیین بررسی و از این رهگذر، پیوند میان متن و جامعه بازنمایی شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


منابع فارسی
ابریشمی راد، م. ا.، و نظریان، ح. (1398). حدود صلاحیت مجلس شورای اسلامی در اصلاح لوایح قانونی. فصلنامه دانش حقوق عمومی، 8(23 ), 63-86.
جلیلی قاسم آقا، ا. (1397) سیاست گذاری: مفاهیم، الگوها و فرایندها. فصلنامه علمی تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری، 2(4)، 114- 106.
سینایی، و.، و زمانی، س. (1390). نقش مجالس قانونگذاری در فرآیند سیاستگذاری، به سوی یک الگوی نظری. راهبرد،20(58)، 93-65.
شکوهی، م. (1390). مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی (دوره اول تا هفتم) تربیت‌بدنی. تهران: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی.
ربانی خوراسگانی، ع.، و میرزایی، م. (1394). تحلیل تقابل گفتمانی اصول گرایی و اصلاح طلبی در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری. فصلنامه جامعه شناسی کاربردی، 26(4). 68- 45.
زارعی، ع.، و فوزی، ی. (1396). تحلیل بافت سیاسی, اجتماعی و تخصصی نمایندگان مجلس شورای اسلامی, ادوار اول تا پنجم. جستارهای سیاسی معاصر، 8(1 ):76-45.
جلالیان، ع. (1396). کارآمدی مجلس شورای اسلامی و راهکارهای ارتقای آن در حقوق داخلی. فصلنامه راهبرد، 26(82) ،305- 271.
علی دوست قهفرخی، ا. (1398). تحلیل موانع حقوقی و قانونی اثرگذار بر اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در فوتبال حرفه-ای جمهوری اسلامی ایران. نشریه مدیریت ورزشی، 11(3)، 428-411.
فقیهی، ا.، ذاکری، م.، و اسدی، ا. (1393) ارزیابی عملکرد مجالس شورای اسلامی در نظام جمهوری اسلامی ایران(مورد مطالعه مجلس ششم تا هشتم). راهبرد، 23(72)، 207- 181.
فوزی، ی.، و زارعی، ع. (1396). تحلیل بافت سیاسی, اجتماعی و تخصصی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ادوار ششم تا دهم. جستارهای سیاسی معاصر، 8(26 )، 108-83.
کدخدایی، ع.، و ابریشمی راد، م. ا. (1395). رویه شورای نگهبان در خصوص اصول و ضوابط حاکم بر ابتکار قانون. دانش حقوق عمومی، 5(13)، 22-1.
مرکزمالمیری، ا.، و حاتمی زاده، س. (1395). عملکرد تقنینی مجلس نهم در حوزه اقتصاد( 7خرداد 1391 لغایت 6 خرداد 1395). تهران: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
مرکز مالمیری، ا.، و عطار، س. (1397). آسیب شناسی قانون گذاری در ایران از منظر رویه ابتکار قانون گذاری. فصلنامه مجلس و راهبرد، 25(96)، 236- 213.
معمارزاده، غ.، و پورمهدی، ک. (1386) بررسی نظام ارتباطی اثربخش در تدوین دستور کار خط مشی گذاری کل کشور. دو ماهنامه بررسی‌های بازرگانی، 4(27). 124- 111.
نوذری، ح.، جمشیدیها غ. ر.، غلامیپور، ا.، و ایرانی، ی. (1392). سودمندی گفتمان انتقادی فرکلاف در تحلیل متون انضمامی: با نگاهی به متون تولید شده ی رسانه ای با محوریت بحران اقتصادی و اجتماعی اخیر اروپا و آمریکا. فصلنامه مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران،2(1)، 176- 153.
کتابخانه موزه و مرکز و اسناد مجلس شورای اسلامی. (1388). تهران: کتابخانه موزه و مرکز و اسناد مجلس شورای اسلامی
کتابخانه موزه و مرکز و اسناد مجلس شورای اسلامی. (1389).مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی، دوره هشتم، جلسه 277. تهران: کتابخانه موزه و مرکز و اسناد مجلس شورای اسلامی
مشروح لوایح ورزشی پارلمان کشور بریتانیا.
 
References
Dalton, R. J., & Strøm, K. (2011). Comparative politics today: A theoretical framework. London: Longman. https://www.google.com/books/edition/Comparative_Politics_Today/jRniYgEACAAJ?hl=en
Abrishami Rad, M., & Nazarian, H.(2019). [The jurisdiction scope of the Islamic Consultative Assembly in amending governmental bills (Persian)]. Quarterly Journal of Public Law Knowledge, 8(23), 63-86. [DOI:10.22034/QJPLK.2019.148]
Jalili Ghasem Agh, A. (2018). [Policy-making: Concepts, patterns and processes (Persian). Journal of New Research Approaches in Management and Accounting, 2(4), 106-114. http://majournal.ir/index.php/ma/article/view/47
Shokohi, M. (2012). [Detailed discussions of the Islamic Consultative Assembly (first to seventh term) on physical education (Persian)]. Tehran: Research’s Center. https://rc.majlis.ir/fa/book_pub/show/839150
 Sinaee, V., & Zamani, S. (2011). [The role of legislative assemblies in the policy making process: Towards a theoretical model (Persian)]. Rahbord, 20(58), 65-93. https://www.sid.ir/en/journal/ViewPaper.aspx?ID=191773
Rabbani Khorasghani, A., & Mirzaei, M. (2016). [Analysis of contrast between perincipalism and reformism discourses in the 10th presidential election in Iran (Persian)]. Journal of Applied Sociology, 26(4), 45-68. https://jas.ui.ac.ir/article_18418.html?lang=en
Zareie, A., & Fozi, Y. (2017). [ Analysis of political, social and professional contexture of Islamic Consultative Assembly’S representatives; First to five periods (Persian)].  Jostarha-Ye Siyasi-Ye Moaser, 8(2), 45-76. https://www.sid.ir/en/journal/ViewPaper.aspx?ID=598282
Jalalian, A. (2017). [Effectiveness of parliament and ways to promote it in domestic law (Persian)]. The Scientific Journal of Strategy, 26(82), 271-305. http://rahbord.csr.ir/article_124626.html?lang=fa
Alidoust Ghahfarrokhi, E. (2020). [The analysis of legal barriers affecting the implementation of general policies of Article 44 in Iran professional football (Persian)]. Journal of Sport Management, 11(3), 411-428. [DOI:10.22059/JSM.2017.230372.1809]
Faghihi, A., Zakeri, M., & Asadi, E. (2014). [Evaluating the performance of the Islamic Consultative Assembly in the System of the Islamic Republic of Iran (case study: Third to eighth Assembly)(Persian)]. Rahbord, 23(72), 181-207. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=301632
Fozi, Y., & Zareei, A. (2018). [Analysis of political and social contexture of Islamic Consultative Assembly’s representatives; Sixth to tenth periods (Persian). Jastarha-ye- Moaser, 8(26), 83-108. [DOI:10.30465/CPS.2018.3008] 
Kadkhodaei, A. A., & Abrishami Rad, M. A. (2016). [The procedure of the guardian council regarding the principles and criteria ruling on legislative initiative (Persian)]. Journal of Public Law Knowledge, 5(13), 1-22. https://www.sid.ir/en/journal/ViewPaper.aspx?ID=605193
Markaz Malmiri, A., & Hatami Zade, S. (2016). [Legislative role of the ninth parliament in the field of economy (June 27, 2012 to June 6, 2016) (Persian)]. Tehran: Parliament Research’s Center. https://rc.majlis.ir/fa/report/show/1003104
Markaz Malmiri, A., & Attar, S. (2019). [The pathology of Iranian Legislation System from the perspective of the legislative initiative procedure (Persian)]. Majlis & Rahbord, 25(96), 213-236. https://www.sid.ir/en/journal/ViewPaper.aspx?ID=649277
Memarzade, G., & Pourmehdi, K. (2008). [Investigating the effective communication system in formulating the policy-making agenda of the whole country (Persian)]. Commercial Surveys, 4(27), 111-124. https://www.magiran.com/paper/655785
Nouzari, H., Jamshidiha, G., Gholamipour, E., & Irani, Y. (2013). [The usefulness of critical discourse according to Fairclough in analyzing the concrete texts: The analysis of media text focusing on current social and economic crisis in Europe and the U.S. (Persian)]. Quarterly Journal of Social Studies and Research in Iran, 2(1), 153-176. [DOI:10.22059/JISR.2013.36581]
Library, Museum and Document Center of Parliament. (2010). [Detailed negotiations of the Islamic Consultative Assembly, Sixth Session, Session 199 (Persian). Tehran: Library, Museum and Document Center of Parliament. https://www.ical.ir/ical/fa/Content/catlist/cat12_mash