تحلیل قانون اصلاحات ارضی بر اساس نظریه‌ی جریان‌های چند‌گانه‌ی کینگدان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته‌ی دکتری علوم و مهندسی آبخیزداری- زمین، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه هرمزگان، ایران.

2 دانشیار دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه هرمزگان - عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران.

3 دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

4 استادیار دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه هرمزگان - عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران.

5 استادیار گروه تاریخ، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران.

چکیده

از اصلاحات ارضی که در پی تغییرات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ایران به اجرا درآمد، به عنوان مهم‌ترین مأموریت نظام اداری پیش از انقلاب اسلامی و یکی از مهم‌ترین مسائل حکمرانی محیط‌زیست ایران در دوران معاصر نام برده می‌شود. هدف این پژوهش تبیین چگونگی در دستور کار قرار گرفتن برنامه‌ی اصلاحات ارضی در دهه‌ی چهل خورشیدی است. با توجه به ماهیت و اهداف این پژوهش، برای انجام آن از شیوه تحلیل کیفی و روش موردکاوی استفاده شد. بر این اساس ابتدا داده‌های جمع‌آوری‌شده از منابع تحقیق در چارچوب نظریه‌ی جریان‌های چندگانه کینگدان دسته‌بندی شدند، سپس بر اساس مفاهیم تئوریک نظریه‌ی مذکور تجزیه و تحلیل انجام گرفت. این مقاله به تبیینِ جریان مسائل، جریان سیاسی و جریان سیاست‌گذاری در شکل‌دهی به قانون اصلاحات ارضی می‌پردازد. نتایج نشان می‌دهد که جریان‌های سه‌گانه در عین منفک بودن به لحاظ نظری، به طور کامل مستقل از یکدیگر نیستند. این پژوهش استدلال می‌کند که نظریه‌ی کینگدان علی‌رغم محدودیت‌ها در تحلیل و تبیین فرایند تصویب قانون اصلاحات ارضی کارا است. در واقع پنجره‌ی فرصت در پی هم‌رخدادی جریان‌های مشکلات ارضی و رابطه‌ی مالک و زارع، نیرو‌های سیاسی داخلی و فشارهای بین‌المللی و فرآیند سیاست‌گذاری گشوده شده است. پس ‌از آن مسئله در دستور کار حاکمیت قرار گرفته است و کارآفرینان سیاست از فرصت پیش‌آمده برای تصویب پیشنهاد‌های خود و تسهیل روند تغییرات استفاده کرده‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


منابع فارسی
عباسی، ط.، دانایی فر، ح.، آذر، ع.، و اولوانی، س. م. (1389). تبیین تغییر خط مشی با استفاده از نظریه جریانات چندگانه کینگدون؛ مطالعه موردی تغییر قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. سیاست علم و فناوری، 3(1)، 97-81. 
آبراهامیان، ا. (1389). تاریخ ایران مدرن [م. ا. فتاحی، ترجمه فارسی]. تهران: نشر نی.
آبراهامیان، ا. (1392). ‏‫ای‍ران‌ ب‍ی‍ن‌ دو ان‍ق‍لاب‌‏‫: درآم‍دی‌ ب‍ر ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍ی‍اس‍ی‌ ای‍ران‌ م‍ع‍اص‍ر [ا. گل محمدی، م. ا. فتاحی، ترجمه فارسی].تهران: نشر نی.
اسکندری فاروجی، ا.، منتظرالقائم، ا.،  و کجباف، ع. ا. (1398). بررسی علل و عوامل وقوع انقلاب اسلامی در ایران از منظر کارگزاران حکومت پهلوی: یک پژوهش موضوع محور در پروژه تاریخ شفاهی ایران دانشگاه هاروارد. پژوهشنامه انقلاب اسلامی، 9(30)، 129-97.
اسمعیل زاده، س.، پرورش ریزی، ع.، و میان آبادی، ح. (1400). مساله شناسی و ارزیابی خط مشی ستاد احیا دریاچه ارومیه. مطالعات راهبردی سیاست گذاری عمومی، 11(38)، 58-38.
اشتریان، ک. (1381). روش های سیاست گذاری فرهنگی. تهران: موسسه نشر شهر.
افخمی، غ. (1381). توسعه در ایران 1357-1320/ خاطرات خداداد فرمانفرمایان، عبدالمجید مجیدی، منوچهر گودرزی. تهران: گام نو.
افراسیابی، ب. (1364). ایران و تاریخ. تهران: زرین.
افسری، ع.، حاجی ناصری، س.، فاضلی، م.، و فیرحی، د. (1396). مدل داده بنیاد بررسی جامعه شناختی حکمرانی آبِ در بحران دریاچه ارومیه. فصلنامه مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی،7(25)، 72-53.
ازکیا، م. (1396). جامعه‌شناسی توسعه و توسعه‌نیافتگی روستایی ایران. تهران: اطلاعات.
امامی خویی، م. ت.، و ضیایی، ن. (1387). اصلاحات ارضی و تاثیرات اقتصادی آن بر جامعه کشاورزی ایران. مسکویه، 4، 86-59.
ایوری، پ. (1371). تاریخ معاصر ایران [م . رفیعی مهرآبادی، ترجمه فارسی]. تهران: عطائی.
بشریه، ح. (1398). دولت و انقلاب در ایران [م. رافع، ترجمه فارسی]. تهران: مانیا هنر‏.
بهار، م. ت. (1378). ت‍اری‍خ‌ م‍خ‍ت‍ص‍ر اح‍زاب‌ س‍ی‍اس‍ی‌ ای‍ران‌: ان‍ق‍راض‌ ق‍اج‍اری‍ه‌. تهران: امیرکبیر.
تمسکی، ا.، محمدی کنگرانی، ح.، اشتریان، ک.، حلی ساز، ا.، و نادری، ف. (1400). مسئله‌شناسی سیاستگذاریِ محیط‌زیست در ایران. فصلنامه سیاست گذاری عمومی، 7(2)، 125-109.
توسلی، ح. (1387). ارائه هشت مدل عملیاتی در چرخه سیاستگذاری برای اجرای مطلوب سیاست ها. راهبرد یاس، 15، 96-74.
حاجیانی، ا. (1398). تناقض (نمای) ثبات در سیاست‌گذاری با بازبینی مستمر سیاست‌ها. فصلنامه مطالعات راهبردی سیاست گذاری عمومی، 9(31)، 18-15.
حیدری، س. (1398). بررسی نقش هیئت عملیات اقتصادی آمریکا در کشاورزیِ استان فارس (1330-1336ش). پژوهشنامه تاریخ های محلی ایران، 4(14)، 272-255.
حلی ساز، ا.، و صفی خوانی، س. (1400). تکثّر مقیاسی و سوء مصرف نهادی در سیاست‌ها و تشکیلات محیط‌زیست ایران. فصلنامه سیاست گذاری عمومی، 7(4)، 184-163.
خبرگزاری تسنیم. (1400). موافقت اکثریت اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس با طرح آبخیزداری.
خدایاری زرنق، ر.، رواقی، ح.، مصدق راد، ع.، صداقت، ع.، فلاحی، ح.، و علی نقی، س. ا.، و دیگران. (1394). فزایند سیاستگذاری اچ آی وی/ ایدز در ایران: بخش اول- تحلیل دستورگذاری اچ آی وی/ ایدز با کاربرد چارچوب کینگدان. تصویر سلامت، 7(3)، 14-1.
خرمشاد، م. ب.، و موسی نژاد، م. ج. (1396). دولت پهلوی، اصلاحات ارضی و نظریه توسعه روستو. فصلنامه علوم اجتماعی، 24(76)، 174-145.
دانایی فرد، ح.، و عباسی، ط. (1396). نظریه‌های تغییر خط‌مشی عمومی: کاربردهای آن در ایران. تهران: موسسه کتاب مهربان نشر‏‫.
رفیعی راد، ع. ا.، و محمدی، ا. (1396). مکتب نوسازی متقدم و ریشه های تاریخی بحران منابع آب های زیرزمینی در ایران: بررسی تأثیر و عملکرد اصل چهار ترومن. فصلنامه علوم اجتماعی، 24(77)، 243-195.
رحمان زاده هروی، م. (1397). نگاهی به اقتصاد سیاسی ایران از دهه‌ی 1340 تا سال 1395. تهران: اختران.
ساباتیر، پ. ا. (1393).   نظریه‌های فرایند خط‌‌ مشی عمومی [ح. دانایی فرد، ترجمه فارسی].تهران: صفار           
سازمان اداری و استخدامی. (1400). مصوبه تغییر عنوان سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور. تهران: سازمان اداری و استخدامی.
سامانه قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران. (1341). قانون اصلاحات ارضی. تهران: سامانه قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران.
سوداگر، م. (1369).رش‍د رواب‍ط س‍رم‍ای‍ه‌داری‌ در ای‍ران‌: م‍رح‍ل‍ه‌ گ‍س‍ت‍رش‌. ت‍ه‍ران‌: ش‍ع‍ل‍ه‌ ان‍دی‍ش‍ه‌
شکوری، ع.(1384). س‍ی‍اس‍ت‍ه‍ای‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ ک‍ش‍اورزی‌ در ای‍ران‌. تهران: سمت.
عجمی، ا. (1360). تجدید بنای کشاورزی دهقانی و توسعه واحدهای تجاری. آرش، 24، 102-87.
علم، م. ر. ، و کاظمی، س. (1396). تأثیر انقلاب مشروطه بر تحول نظام زمین‌داری. پژوهش های تاریخی، 9(1)، 106-93.
ارسنجانی، ن. (1379). دک‍ت‍ر ارس‍ن‍ج‍ان‍ی‌ در آی‍ی‍ن‍ه‌ زم‍ان.  تهران: ‌نشر قطره.
اسماعیلی، ع. ر.، و بیانی، ع. (1389). روند، ساختار و کارکرد توسعه سیاسی- اقتصادی از اصلاحات ارضی تا انقلاب اسلامی (1357-1340). مطالعات سیاسی، 2(8)، 190-175.
اشرف، ا. (1359).         م‍وان‍ع‌ ت‍اری‍خ‍ی‌ رش‍د س‍رم‍ای‍ه‌داری‌ در ای‍ران‌: دوره‌ ق‍اج‍اری‍ه‌. تهران: زمینه‏‫.
عطارزاده، ب. (1398). دستورکارها، جایگزین‌ها و سیاست‌های عمومی؛ روش‌شناسی، امکانات نظری و یافته‌ها. فصلنامه سیاست گذاری عمومی، 5(1)، 225-201.
غفاری، م.، و رادمهر، م. (1396). نهادگرایی در توسعه و چرایی سقوط نظام پهلوی. فصلنامه سیاست، 47(4)، 988-969.
غلامی، ش. (1393). نظام اقتصاد جهانی و صنعتی‌سازی جایگزین واردات در دورة رضاشاه: اهداف و پیامدها. پژوهش های علوم تاریخی، 6(1)، 104-85.
فتحی واجارگاه، ک.، خراسانی، ا.، دانشمندی، س.، و آرمان، م. (1393). بررسی و تبیین مدل مربی‌گری در آموزش منابع انسانی براساس نظریه داده‌بنیاد. مدیریت فرهنگ سازمانی، 12(3)، 398-375. 
فقیهی، ا.، و دانایی فرد، ح. (1385). ب‍وروک‍راس‍ی‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌ در ای‍ران‌ ن‍گ‍اه‍ی‌ ت‍اری‍خ‍ی‌ - ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌. تهران: رسا.
فوران، ج. (1377).        م‍ق‍اوم‍ت‌ ش‍ک‍ن‍ن‍ده‌: ت‍اری‍خ‌ ت‍ح‍ولات‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ای‍ران‌ از س‍ال‌ 1500 م‍ی‍لادی‌ م‍طاب‍ق‌ ب‍ا 879 ش‍م‍س‍ی‌ ت‍ا ان‍ق‍لاب‌ [ا. تدین، ترجمه فارسی]. تهران: رسا.
قریشی، م.، و داوودی، ع. ا. (1397). جبهه گیری احزاب در مقابل اصلاحات ارضی رژیم پهلوی. مطالعات سیاسی، 10(39)، 134-113.
قلی پور، ر.، محمدی الیاسی، ق.، شریف زاده، ف.، و باقری، ف. (1399). کارآفرینی خط مشی: مطالعه موردی شرکت تولید برق حرارتی. پژوهشهای سیاستگذاری و برنامه ریزی انرژی، 6(20)، 186-157.
کاتوزیان، م. ع. (1396). اقتصاد سیاسی ایران: از مشروطیت تا پایان سلسله پهلوی [ر. نفیسی، و ک. عزیزی، ترجمه فارسی]. تهران: نشر مرکز.
کسرایی، م. س. (1383). از انقلاب سفید تا انقلاب اسلامی. پژوهش نامه متین، 6(22)، 141-109.
کیانی، م. م.، و تاجور، م. (1396). تحلیل دستور کارگذاری سیاست ترویج زایمان طبیعی در طرح تحول نظام سلامت ایران: کاربردی از مدل جریانهای چندگانه کینگدان. پژوهش های سلامت محور، 3(4)، 378-367.
کیانوری، ن. (1371). خاطرات نورالدین کیانوری. تهران: اطلاعات.
لمتون، ا. ک. س. (1362). م‍ال‍ک‌ و زارع‌ در ای‍ران‌ [م. امیری، ترجمه فارسی].            ت‍ه‍ران‌: وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌، م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
مرکز پژوهش های مجلس. (1381). طرح انتقال وظایف آبخیزداری از وزارت جهاد کشاورزی به سازمان جنگلها و مراتع کشور و تغییر نام آن. تهران: مرکز پزوهش های مجلس.
مرکز پژوهش های مجلس. (1382). برنامه جامع صیانت از جنگلهای شمال کشور (حفظ ، نگهداری و توسعه جنگلهای شمال ). تهران: مرکز پژوهش های مجلس.
مرکز پژوهش های مجلس. (1379). قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی. تهران: مرکز پژوهش های مجلس.
مجلس شورای اسلامی. (1398). قانون حفاظت از خاک. تهران: مجلس شورای اسلامی.
منتظرالقائم، ا.، اسکندری فاروجی، ا.، کجباف، ع. ا.، و وکیلی، ه. (1398). خود مشت‌‌مالی در تاریخ شفاهی بنیاد مطالعات ایران؛ نگاهی انتقادی به حکومت پهلوی و دلایل سقوط آن. پژوهش های انقلاب اسلامی، 8(30)، 208-181.
منشادی، م.، و سرحدی قهری، ر. (1400). بررسی آسیب‌شناسانه فرایند اجرای برنامه اصلاحات ارضی از منظر انسان‌شناسی دولت، 1350-1340. فصلنامه سیاست، 51(2)، 614-589.
مهربان، ر. (1398). اصلاحات ارضی. تهران: افکار جدید.
نیری، ا. (1396). دیدگاه های جریان چپ در مورد سیاست های کشاورزی در قبل و بعد از انقلاب اسلامی. تاریخ نو، 21، 84-71.
 
References
Abbasi, T., Danaeifard, H., Azar, A., & Alvani, M. (2010). [Explaining policy change using Kingdon’s multiple streams, the law of the duties and Organization of Iran’s Ministry of Science, Research and Technology (Persian)]. Journal of Science and Technology Policy, 3(1), 81-97. [Link]
Abrahamian, E. (1974). Oriental despotism: The case of Qajar Iran. International Journal of Middle East Studies, 5(1), 3-31. [DOI:10.1017/S0020743800032761]
Abrahamian, E. (2010). A history of modern Iran [M. I. Fattahi, PersianTrans]. Tehran: Ney Publication. [Link]
Abrahamian, E. (2013). Iran between two revolutions [A. Golmohammadi., & M. I. Fattahi, PersianTrans]. Tehran: Ney Publication. [Link]
Afkhami, Gh. (2002). [Development in Iran (1357-1320)(Memoirs of Khodadad Farmanfarmaeian, Abdolmajid Majidi and Manouchehr Goodarzi)(Persian)]. Tehran: Game no. [Link]
Afrasiabi, Bahram. (1985). [Iran and history (Persian)]. Tehran: Zarrin Pub. [Link]
Afsari, A., Haji Naseri, S., Fazeli, M., & Feirahi, D. (2018). [A sociological examination of water governance in Lake Urmia crisis: Grounded theory model (Persian)]. Strategic Studies of public policy, 7(25), 53-72.
Afshar, H. (1985). An assessment of agricultural development policies in Iran. In H. Afshar (Eds.), Iran  (pp. 58-79). London: Palgrave Macmillan. [DOI:10.1007/978-1-349-17966-4_4]
Tasnim News. (2021).[The agreement of the members of the Parliamentary Agriculture Commission with the watershed management plan (Persian)]. Retrieved from: [Link]
Ajami, E. (1981). [Reconstruction of peasant agriculture and development of commercial units (Persian)]. Arash, 24, 87-102. [Link]
Akbari, M. A., & Leylazmehrabadi, S. (2010). [The impact of the Third Economic Plan (1962-1968) in agriculture of Iran (Persian)].  Journal of Iran History , 7(65), 1-22. [Link]
Alam, M. R, & Kazemi, S. (2017). [The Impact of Constitutional Revolution on the land ownership system evolution (Persian)]. Journal of Historical Researches, 9(1), 93-106. [Link]
Ladjevardi, H. (1983). Interview with Mostafa Alamouti. Iranian Oral History Project. Cambridge: Harward University. [Link]
Zabih , S., & Hekmat, H. (1983 & 1986). [Interview with Ali Amini: The oral history collection of the Foundation for Iranian Studies. Berlin: Foundation for Iranian Studies . [Link]
Morewedge, H. (1978). Jahangir Amuzegar, Iran: An economic profile (Washington, D.C.: The Middle East Institute), 1977. xiii 280 pp., intro., index, biblio. $12.95. Middle East Studies Association Bulletin, 12(1), 39-40. [Link]
Arsanjani, Noureddin. (2000). [Dr. Arsanjani in the mirror of time (Persian)]. Tehran: Ghatreh. [Link]
Ashraf, A. (1980). [Historical obstacles to the growth of capitalism in Iran: The Qajar period (Persian)]. Tehran: Zamine. [Link]
Ashtariyan, K. (2002). [Cultural policy-making method (Persian)]. Tehran: Nashr-e-Shahr. [Link]
Ashtarian, K. (2019). [Call for political science in Iran (Persian)]. Retrived from: [Link]
Attarzadeh, B. (2019). [Methodology, theory and findings of kingdon’s agenda, alternatives, and public policies (Persian)]. Public Policy, 5(1), 201-225. [DOI: 10.22059/PPOLICY.2019.71582]
Avery, P. (1992). Modern Iran [M. RafieiMehrabadi, Persian Trans.). Tehran: Ataie. [Link]
Gholipour Souteh, R., Mohammadi Elyasi, Gh., Sharifzadeh, F., & Bagheri, F. (2020). [Policy entrepreneurship: Case of Thermal Power Production Holding (Persian)]. Quarterly Journal of Energy Policy and Planning Research, 6(3), 157-186. [Link]
Bahar, M. T. (1999). [A brief history of Iranian political parties (Persian)]. Tehran: Amirkabir Publisher. [Link]
Bashirieh, H. (2020). The state and revolution in Iran [M. Rafe, Persian Trans.). Tehran: Mania Honar. [Link]
Parliament Research’s Center. (2002). [Bill of transfer watershed management duties from the Ministry of Jihad Agriculture to the Forests and Rangelands Organization of the country and change its name (Persian)].  Tehran: Parliament Research’s Center.  [Link]
Administrative and Recruitment Organization. (2022).  [Change the name of the country’s forests, rangelands and watershed management organization (Persian)]. Tehran: Administrative and Recruitment Organization (ARO). [Link]
Parliament Research’s Center. (2003). [Comprehensive forest protection program in the north of the country (conservation, maintenance and development of northern forests) (Persian)]. Tehran: Parliament Research’s Center. [Link]
Crow, Deserai A. (2008). Politics, mass media, and policy change: Recreational water rights in Colorado communities [PhD dissertation].  Durham: Duke University. [Link]
DanaeiFard, H., & Abbasi, T. (2018). [Policy chenge theories: The implicationd for Iran (Persian)]. Tehran: Mehraban Pub. [Link]
Dolan, D. A. (2021). Multiple partial couplings in the multiple streams framework: The case of extreme weather and climate change adaptation. Policy Studies Journal, 49(1), 164-189. [DOI:10.1111/psj.12341]
Duit, A. (2005). Understanding environmental performance of states: An institution-centered approach and some difficulties [ A. Holisaz, Persian Trans.)]. Tehran: Center for Strategic Studies of Iran. [Link]
Eskandari Farouji, A., Montazer Alghaem, A.A., & Kajbaf, Al. (2019). [The causes of Islamic Revolution in Iran from the perspective Pahlavi Reign agents: A research subject-oriented in the Iranian oral history project of Harvard University (Persian)]. Pazuheshname-ye Enghelabe Eslami, 9(30), 97-129. [DOI:10.22084/RJIR.2019.17869.2595]
Esmaeili, A., & Bayani, A. (2010). [Process, structure and function of political and economical development from the time of Shah’s Land Reform up to Islamic Revolution(1962-79) (Persian)]. Journal of Political Studies, 3(8), 175 To 190. [Link]
Esmailzadeh, S., Parvaresh Rizi, A., Mianabadi, H. (2021). [Problem cognition and policy evaluation of Urmia Lake Restoration Program (Persian)]. Strategic Studies of Public Policy, 11(38), 38-58. [Link]
Etemad Moghadam, Fatemeh. (1996). From land reform to revolution : The political economy of agricultural development in Iran, 1962-1979. New York: I.B. Tauris. Middle East Studies Association Bulletin, 30(2), 188-189. [Link]
Ezkia, M. (2017). [Sociology of development and rural underdevelopment of Iran (Persian)].Tehran: Ettelaat. [Link]
Faghihi, A., & Danaeifard, H. (2006). [Bureaucracy & development in Iran ( a comparative/historical approach). Tehran: Rasa. [Link]
Sedghi, Z. (1984). [Interview with GholamAli Farivar. Iranian Oral History Project (Persian)]. Cambridge: Harward University. [Link]
Fathi Vajargah, K., Khorasani, A., Daneshmandi, S., & Arman, M. (2014). [Studying the coaching model in training of human resource based on grounded theory (Persian)].  Organizational Culture Management, 12(3), 375-398. [DOI:10.22059/JOMC.2014.51515]
Ministry of Energy. (2021). [The first edition of the water law bill (Persian)]. Tehran: Ministry of Energy. [Link]
Foran, J. (1999). Fragile resistance: Social transformation in iran from 1500 to the revolution (A. Tadayyon, Persian Trans). Tehran: Rasa. [Link]
Gao, T., & Guo, J. (2021). Policy agenda setting of “coal to gas” in China based on multiple-streams theory analysis framework: A case study. Paper presented at The 5th Asia-Pacific Conference on Economic Research and Management Innovation. Amsterdam: Atlantis Press   [DOI:10.2991/aebmr.k.210218.013]
Ghaffari, M., & Radmard, M. (2018). [Institutionalism in development and the cause of the fall of Pahlavi (Persian)]. Political Quarterly, 47(4), 969-988. [DOI:10.22059/JPQ.2017.203752.1006760]
Gholami, Sh. (2014). [Word economic system and industrialization replace to imports in the Reza Shah period: Aims and consequents (Persian)]. Historical Sciences Studies, 6(1), 85-104. [DOI:10.22059/JHSS.2015.52745]
Ghorashi, M., & Davoodi, Al. (2018). [Participation of parties against the land reform of the Pahlavi Regime (Persian)]. Journal of Political Studies, 10(39), 113-134. [Link]
Grinnell Jr, R. M., & Unrau, Y. (2005). Social work research and evaluation: Quantitative and qualitative approaches. Boston: Cengage Learning. [Link]
Guerrero, J. G. (2016). The Carter administration and the fall of Iran’s Pahlavi dynasty. Berlin: Springer. [DOI:10.1057/9781137598738]
Hajiani, E. (2019). [Conflict of consistency in policy making with ongoing policy review (Persian)]. Journal Strategic Studies of Public Policy, 9(31), 15-18. [Link]
Halliday, F. (1979). Iran: dictatorship and development [ A.Tolo, &  M. Yalfani, Persian Trans.)]. Tehran: Elmpub.[Link]
Harrison, D. (2003). The sociology of modernization and development. London: Routledge. [DOI:10.4324/9780203359587]
Heydari, S. (2019). [Investigating the role of the US Economic operations board in agriculture in Fars Province (1330-1330 AH) (Persian)]. Research Journal of Iran Local Histories, 7(14), 255-272. [Link]
Holisaz, A., & Safikhani, S. (2022). [Scale pluralism and institutional overdose in Iran’s environmental policy and structure (Persian)]. Public Policy, 7(4), 163-184. [DOI:10.22059/JPPOLICY.2021.84828]
Hooglund, E. J. (2020). Land and revolution in Iran, 1960-1980 [F. Mohajer, PersianTrans.]. Tehran: Shirazeh. [Link]
Imami Khoei, M., & Ziaei, N. (2008). [Land reforms and its results on Iranian agricult society (Persian)]. Moskuya, 4, 59 -86. [Link]
Kasrai, M. S. (2002). [From the white revolution to the Islamic revolution (Persian)]. Pajouheshnameh Matin, 6(22), 109-141. [Link]
Katouzian, H. (1995). [The political economy of oil exporting countries (Persian)]. Political & Economic Ettelaat, 95-96, 92-139. [Link]
Katouzian, H. (2004). The short-term society: A study in the problems of long-term political and economic development in Iran. Middle Eastern Studies, 40(1), 1-22. [DOI:10.1080/00263200412331301867]
Katouzian, H. (2009). The persians: Ancient, mediaeval and modern Iran. New Haven: Yale University Press.  [DOI:10.12987/9780300161229]
Katozian, M. A. H. (2017). The political economy of modern Iran: Despotism and pseudo-modernism, 1926-1979 [M. R. Nafisi, & K. Azizi, Persian Trans.). Tehran: Markaz.[Link]
Keddie, N. R., & Richard, Y. (1981).  Roots of revolution: An interpretive history of modern Iran. New Haven:Yale University Press.[Link]
KhodayariZarnaq, R., Ravaghi, H., Mosaddeghrad, A., Sedaghat, A., Fallahi, H., & Seyed AliNaghi, S. A. , et al. (2016). [HIV/AIDS policy making process in Iran: Analysis of HIV/AIDS agenda setting based on Kingdon’s framework (Persian)]. Depiction of Health, 7(3), 1-14. [Link]
Khoramshad, B., & Mosanejad, M. J. (2017). [Pahlavi government, Land reform and development theory of Rostow (Persian)]. Social Sciences, 24(76), 145-174. [DOI: 10.22054/QJSS.2017.12521.1297]
Kiani, M. M., & Tajvar, M. (2018). [Analyzing normal delivery promotion policy in health system reform of Iran: An application of kingdon multiple streams model (Persian)]. Health_Based Research, 3(4), 367-378. [Link]
Kianouri, N. (1993). [Memoirs of Noureddin Kianouri (Persian)]. Tehran: Ettelaat. [Link]
Kingdon, J. W. (2014). Agendas, alternatives and public policies. Londonk: Pearson Education Limited. [Link]
Lambton, A. K. S. (1983). Landlord and peasant in Persia: A study of land tenure and land revenue administration [M. Amiri, Persian Trans]. Tehran: Ministry of Culture and Higher Education, Center for Scientific and Cultural Publications. [Link]
lambton, A. (2014). Feud Encyclopaedia of the world of Islam. Tehran: Encyclopedia of Islamic World. [Link]
Lambton, A. K. S. (2015). The Persian land reform 1962-1966 [M. Ishaqian, Persian Trans). Tehran: Amirkabir publisher.
Cabinet the Council of Ministers. (1961). [Land reform law (Persian)]. Tehran: Cabinet the Council of Ministers. [Link]
Parliament Research’s Center. (2000). [Law of establishing Ministry of Agriculture Jihad (Persian)]. Tehran: Parliament Research’s Center. [Link]
Sedqi, Z. (1985). [Interview with AbdolMajid Majidi: Iranian oral history project (Persian)]. Oxford: Harward Liberary. [Link]
Manshadi, M., & Sarhaddighahri, R. (2021). [An evaluation of the implementation process and outcome of Iran’s 1961-1971 land reform program: An anthropological perspective (Persian)]. Political Quarterly, 51(2), 614-589. [DOI:10.22059/JPQ.2021.83365]
Marshall, C., & Rossman, G. B. (2014). Designing qualitative research. California: Sage publications.
Mehraban, R. (2020). [Land reform (Persian)].Tehran:  Afkar-e-Jadid. [Link]
Montazrolghaaem, A., Eskandari Farouji, A., Kajbaf, A., & Vakili, H. (2019). [Self-esteem in the oral history of the Iranian studies foundation; A critical look at the Pahlavi government and the Causes for its fall (Persian)]. Islamic Revolution Research, 8(30), 181-208. [Link]
Nairi, E. (2018). [left views on agricultural policies before and after the Islamic Revolution of Iran (Persian)]. New History Quarterly, 7(21), 71-84. [Link]
Paige, D. C., Blackaby, F. T., & Freund, S. (1961). Economic growth: The last hundred years. National Institute economic review, 16, 24-49. [DOI:10.1177/002795016101600105]
Rafiee Rad, A. A., & Mohammadi, A. (2017). [Early modernization school and historical origins of the groundwater resources crisis in Iran: The impact and practice of Truman’s point four program (Persian)]. Social Sciences, 24(77), 195-243. [DOI:10.22054/QJSS.2017.7925]
Rahmanzadeh Heravi, M. (2018). [A look at Iran’s political economy (1340-1395)(Persian)]. Tehran: Aakhtaran. [Link]
Rostami Shahraji, T. Soleiman, Mohammadi Limaei,& Bahman, Sotoudeh Foumani. (2018). A multiplestreams analysis on logging policy change. Paper presentedat the International Conference on Natural Resources Management in Developing Countries. (In Persian). www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00049158.2021.1989848
Sabatier, P. A. (2014). Theories of the policy process [H.Danaeifard, Persian Trans). Tehran: Saffar Press. [Link]
Sedghi, Z. (1983). [Interview with Karim Sanjabi:Iranian Oral History Project. Harward Liberary. Oxford: Harward Liberary. [Link]
Afkhami, M. (1988) [Interview with Hosein Sepehri: The Oral History Collection of the Foundation for Iranian Studies (Persian)]. Berlin: Foundation for Iranian Studies.   [Link]
Shajiee, Z. (2004). [Iran’s political elite, from the Constitutional Revolution to the Islamic Revolution (Persian)]. Tehran: Sokhan. [Link]
Shakoori, A. (2005). [Agricultural development policies in Iran (Persian)]. Tehran: Samt. [Link]
Sharif, A. A. (1973). Abolition of feud and feudality. Historical Reviews, 1(8), 79-85. [Link]
Shibuya, E. (1996). Roaring mice against the tide”?: The South Pacific islands and agenda-building on global warming. Pacific Affairs. 69(4), 541-555. [DOI:10.2307/2761186]
Islamic Parliament of Iran. .(2019). [Soil conservation law (Persian)]. Tehran: Islamic Parliament of Iran. [Link]
Soodagar, M. (1990). [The growth of capitalist relations in Iran: Expansion stage (Persian)]. Tehran: Sholeh Andisheh. [Link]
Soroush, H. (1967). [Third development plan performance report (Persian)]. Tehran: Planning and Budget Organization. [Link]
Sotoudeh Foumani, B., Kolahi, M., Mohammadi Limaei, S., Fisher, J., & Rostami Shahraji, T. (2021). Multiple streams framework and logging policy change in the Hyrcanian forests of Iran. Australian Forestry, 84(4), 191-199. [DOI:10.1080/00049158.2021.1989848]
Statistical Center of Iran. (1993). Summary of basic statistics of the country 1370 (Persian)]. Tehran: Statistical Center of Iran. [Link]
Tamassoki, E., Mohammadi Kangarani, H., Ashtariyan, K., Holisaz, A., & Naderi, F. (2021). [Problemology of Iran’s environmental policy-making (Persian)]. Public Policy, 7(2), 109-125. [DOI:10.22059/JPPOLICY.2021.82650]
Tavassoli, H. (2008). [Providing eight operational models in the policy cycle for optimal policy implementation (Persian)]. Rahborde-e-Yas, 15, 74 to 96. [Link]
 Parliament Research’s Center. (2022). [The bill to integrate the of Affairs Land and Natural Resources Organization with the environment and the formation of the Ministry of Environment and Natural Resources (Peraian)]. Tehran: Parliament Research’s Center. [Link]
Qoreyshi, A. (1983). [Interview with Abdol-Azim Valiyan:The Oral History Collection of the Foundation for Iranian Studies (Persian)]. Berlin: Foundation for Iranian Studies. [Link]
 Wan, Z., Chen, J., & Sperling, D. (2018). Institutional barriers to the development of a comprehensive ballast-water management scheme in China: Perspective from a multi-stream policy model. Marine Policy, 91, 142-149. [DOI:10.1016/j.marpol.2018.02.016]
Islamic Parliament of Iran. (2021). [Watershed management and aquifer management bill (Persian)].Tehran: Islamic Parliament of Iran. [Link]
Zahariadis, N. (1996). Selling British rail: An idea whose time has come? Comparative Political Studies, 29(4), 400-422. [DOI:10.1177/0010414096029004002]
Zahariadis, N. (2003). Ambiguity and choice in public policy: Political decision making in modern democracies. Washington, D.C.: Georgetown University Press.[Link]
Zahed, F. (2015). [Study on land reformations law in Iran (Persian)]. Scientific Research History Research , 3(11), 91-122. [Link]
Zeighami, R., Bagheri Nesami, M., HaqdoostOskouie, S. F.,& YadavarNikravesh, M. (2008). [Content analysis Persian)].
Iran Journal of Nursing, 21(53), 41-52. [Link]
Afkhami, M. (1988). [Interview with Taher Ziya’i: The Oral History Collection of the Foundation for Iranian Studies(Persian)]. Berlin: Foundation for Iranian Studies. [Link]