رهیافت منطقه‌ای دیپلماسی انرژی جمهوری اسلامی ایران در دولت سیزدهم

نوع مقاله : مقالات پژوهشی ویژه‌نامه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در دولت سیزدهم

نویسنده

استادیار روابط بین الملل دانشکده امنیت ملی دانشگاه عالی دفاع ملی تهران، ایران.

چکیده

دیپلماسی انرژی در محیط‌های منطقه‌ای و بین‌المللی کارکرد متفاوتی را از خود به نمایش می‌گذارد. لذا رهیافت‌های منطقه‌ای دولت‌ها، نیز تأثیر بسزایی بر  عملکرد آن دارد. درحالی‌که دولت‌های پس از انقلاب همواره به دنبال بهبود روابط با همسایگان بوده‌اند،‌اما فقدان سازوکار مشخص در این زمینه سبب شده تا دیپلماسی انرژی ایران، رشدنیافته و محدود باقی‌مانده است. این مقاله با بررسی تطبیقی منطقه‌گرایی در دولت‌های پس از جنگ تحمیلی و با روش توصیفی-تحلیلی در پی پاسخ به این پرسش است که چه الگویی از منطقه‌گرایی می‌تواند به فعال‌سازی دیپلماسی انرژی جمهوری اسلامی ایران کمک کند؟ با توجه به اینکه این مقاله از نوع اکتشافی است، لذا فرضیه‌ای برای این تحقیق متصور نشده است. یافته‌های مقاله نشان می‌دهد که از میان الگوهای همگرایی، رهیافت فرهنگی-تاریخی دولت سیزدهم مبتنی بر سیاست همسایگی، بیشترین همسویی و همراهی را با دیپلماسی انرژی داشته و لذا توانسته با فعال‌سازی ظرفیت‌های همسایگی، کارکرد ضدتحریمی را برای نخستین بار در جمهوری اسلامی ایران به همراه بیاورد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


منابع فارسی
آجیلی، ‌ه.، و واجدی‌روشن، ‌س. ع. (1393). بررسی دیپلماسی انرژی جمهوری اسلامی ایران: دوران ریاست جمهوری خاتمی و احمدی‌نژاد. فصلنامه سیاست خارجی، 28(1)، 125-99.
احمدی‌خوی، ا. ر.، متقی، ا.، و نیاکویی، ‌س. ا. (1397). آرمان‌گرایی راهبردی و عملگرایی تاکتیکی در سیاست خاورمیانه ایران. فصلنامه ژئوپلیتیک،‌ 14‌(49)، 112-82. .
اسلامیان، م.، و حبیبی، ر. (1399). اقتصاد سیاسی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر سیاست خارجی دولت توسعه‌گرا. فصلنامه روابط خارجی، 12‌(‌2)، 337-365.
اطهری، س. ا.، و خانی، ر. (1395). تحلیل سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در دولت‌های نهم و دهم، براساس تئوری جیمز روزنا. فصلنامه پژوهش‌های سیاسی و بین‌المللی، 7(26)، 26-1.
آقایی،‌ س. د. (1386). جایگاه اتحادیه اروپایی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در دوره سازندگی. فصلنامه سیاست، 37(‌3)، 28-1.
آل ‌آقا، پ،. و جوانمرد، س. (1399). بررسی و نقد اصول سیاست خارجی دولت هفتم و هشتم بر توسعه و نظام بین‌الملل. فصلنامه مطالعات منافع ملی، 5(‌20)، 129-109.
امینی، آ. (1395). تأثیر تحریم‌های اعمال‌شده بر فروش نفت و نوسانات نرخ ارز در ایران، مقایسه موردی دوره دوم ریاست جمهوری خاتمی و احمدی‌نژاد. فصلنامه مطالعات سیاسی، 8(‌31)، 126-99.
برزگر، ک. (1388). منطقه‌گرایی در سیاست خارجی ایران.مطالعات اوراسیای مرکزی، 2(5‌)، 40-23.
جعفری،‌ ع. ا.، و جانباز، د. (1395). تنوع گفتمانی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و وجوه دیپلماسی نوین هسته‌ای. فصلنامه پژوهش‌های راهبردی سیاست، 5(16)، 121-93.
خسروی باب‌اناری، م. (1396). رویکرد سیاست خارجی دولت یازدهم نسبت به نظم و امنیت منطقه خاورمیانه. فصلنامه مطالعات روابط بین‌الملل، 10(39‌)، 58-31.
خیبری، ک.، و محمدی، م. (1396). تأثیر برجام بر جایگاه ایران در معادلات غرب آسیا. فصلنامه مطالعات روابط بین‌الملل، 10(37‌)، 104-83.
دهقانی ‌فیروزآبادی، س. ج. (1386). ضرورت و الزامات منطقه‌گرایی در تحقق برتری منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران.‌ فصلنامه نگرش راهبردی، 87، 88-57.
دهقانی ‌فیروزآبادی، س. ج. (1387). سیاست خارجی دولت نهم. رهیافت‌های سیاسی و بین‌المللی، 13، 74-35.
دهقانی ‌فیروزآبادی، س. ج. (1388). تحول در نظریه‌های منطقه‌گرایی. مطالعات اوراسیای مرکزی، 2‌(5)، 116-99.
دهقانی فیروزآبادی، س. ج. (1393). گفتمان اعتدال‌گرایی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران. فصلنامه سیاست خارجی، 28(‌1)، 39-1.
رضایی، ع. (1400). سیاست خارجی مطلوب دولت رئیسی، الگوی نظم عدالت‌محور مبتنی بر راهبرد موازنه نرم. فصلنامه راهبرد سیاسی، 5‌(‌17)،23-1 .
رضایی، ع. ر.، و ترابی،‌ ق. (1392). سیاست خارجی دولت روحانی، تعامل سازنده در چارچوب دولت توسعه‌گرا. فصلنامه تحقیقات سیاسی و بین‌المللی،‌ 5(‌15)، 161-131.
رضوی، س. ع.، و نصراصفهانی، م. (1399). بررسی تحلیل اثرات سیاست‌های انرژی ترامپ بر امنیت بازارهای نفت خام ایران. فصلنامه پژوهش‌های راهبردی سیاست، 9(‌35)، 134-101.
زارعی، ب.،‌ دل‌شادزاد،‌ ج.،‌ موسوی‌شهیدی، ‌س. م.، و علوی، ‌س. م. (1394). منطقه‌گرایی و چالش‌های آن در روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران. پژوهش‌های جغرافیای انسانی، 47‌(‌4)،758-743.
شیرغلامی، خ. (1400). سیاست همسایگی جمهوری اسلامی ایران: مبانی اقتصادی. فصلنامه سیاست خارجی، 35(‌3)، 64-49.
صادقی، ا.، دهقانی ‌فیروزآبادی، س. ج.، و آجیلی، ‌ه. (1397).بایسته‌های دیپلماسی انرژی ایران در نظام اقتصاد سیاسی بین‌الملل. فصلنامه مطالعات روابط بین‌الملل،‌ 11(‌43)، 105-73.
صادقی، س. ش. (1390). فرصت‌ها و موانع همکاری‌های راهبردی ایران و هند در اقتصاد سیاسی جهانی انرژی.فصلنامه مطالعات شبه‌قاره، 3‌(‌9)، 54-29.
صبوری، ض. (1398). اعتبارسنجی کارآمدی رویکرد اعتدالی در سیاست خارجی ایران و راهبردهای منطقه‌ای دولت دوازدهم. فصلنامه پژوهش‌های روابط بین‌الملل،‌ 9(4)، 114-83.
صفوی، س. ح.، و فرهادی، ف. (1400). سیاست همسایگی: رهیافتی برای جمهوری اسلامی ایران در نظم منطقه‌ای غرب آسیا. فصلنامه سیاست خارجی، 35(3)، 34-5.
عباسی، ا.، صالحی، س. ج.، و حسن‌وند، ‌م. (1395). دیپلماسی هسته‌ای ایران در دولت‌های خاتمی، ‌احمدی‌نژاد و روحانی (2015-1997). رهیافت‌های سیاسی و بین‌المللی، 7(‌‌1)،151-117.
علی اکبرپور، ر.، و کشیشیان سیرکی، گ. (1399). تحول مفهوم قدرت در سیاست منطقه‌ای ایران در دولت یازدهم. فصلنامه سیاست جهانی، 9(1)، 266-227.
عیوضی، م. ر. (1387). تحلیلی بر سیاست خارجی محمود احمدی‌نژاد. راهبرد یاس، 14، 230-209.
قنبری، ل. (1396). دیپلماسی انرژی و توسعه اقتصادی. فصلنامه سیاست خارجی، 31‌(‌4)، 208-181.
کاویانی‌راد، م.، و مالداری، ‌ح. (1396). تأثیر موقعیت ژئوپلیتیک بر راهبرد ملی (مطالعه موردی: جنوب شرق ایران). پژوهش‌های جغرافیای انسانی، 49(4)، 855-841، .
کمالی‌اردکانی، م. (1395). تأثیرات برجام بر تجارت خارجی جمهوری اسلامی ایران. فصلنامه مطالعات راهبردی، 19(‌2)، 82-53 .
مرندی، س. ع. (1400). سیاست همسایگی جمهوری اسلامی ایران، مسئله‌ها و بایسته‌ها، فصلنامه دیده‌بان امنیت ملی، 115.
مسعودنیا، ح.، و نجفی، ‌د. (1390). ارکان سیاست منطقه‌ای ایران در دوران سازندگی با تکیه بر خطبه‌های نماز جمعه تهران. فصلنامه تحقیقات سیاسی و بین‌المللی، 3(6)، 102-77.
معین‌الدینی، ج.، و انتظارالمهدی، م. (1388). سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی و خاتمی. دانشنامه علوم سیاسی، 2(‌3)، 216-189.
ملکی، م. ر.، و رازقندی، ا. (1390). دیپلماسی عمومی و دولت احمدی‌نژاد: بازی در سطح خرد در خاورمیانه. فصلنامه علوم سیاسی، 16، 132-107.
موسوی، س. ر. (1387). اولویت سیاست خارجی ایران در دوره سازندگی. ‌فصلنامه راهبرد،‌ 47، 96-79.
نادری، م. (1394). سیاست خارجی ایران در دولت اصلاحات نسبت به اتحادیه اروپا از منظر سازه‌انگاری. فصلنامه مطالعات راهبردی جهانی شدن، 6‌(‌16)،92-41 .
نوری، و. (1389). اولویت‌های جغرافیایی‌عقیدتی در سیاست خارجی دولت نهم. فصلنامه راه‌آورد سیاسی، 28و 29، 27-52.
واعظی، ط. (1398). الزامات سیاست همسایگی در دوره تحریم‌ها. فصلنامه دیده‌بان امنیت ملی،‌ 86، 92-87.
References
Abasi, E., Salehi, S. J., & Hasanvand, M. (2015). [Iran’s nuclear diplomacy in the governments of Khatami, Ahmadinejad and Rouhani (1997-2015) (Persian)]. Journal of Political and International Approaches, 7(1), 117-151. [Link]
Aghaei, S. D. (2007). [The place of Eu In Iranian foreign policy from 1989-1997 (Persian)]. Journal of Faculty of Law and Political Science, 37(3), 1-28. [Link]
Ahmadi Khoy, A. R., Mottaghi, E., & Niakoee, S. A. (2018). [Strategic ideals and tactical pragmatism in Iran’s Middle East policy (Persian)]. International Quarterly of Geopolitics, 14(49), 82-112. [Link]
Ajili, H., & Vajedi Roshan, S. A. (2014). [Investigating the energy diplomacy of the Islamic Republic of Iran: The presidency of Mr. Khatami and Mr. Ahmadinejad (Persian)]. Journal of Foreign Policy, 28(1), 99-125. [Link]
Alagha, P., & Javanmard, S. (2020). [Examining and criticizing the foreign policy principles of the seventh and eighth governments on development and the international system (Persian)]. Journal of National Interest Studies, 20, 109-129. [Link]
Aliakbarpour, R., & Keshishyan Siraki, G. (2020). [Evolution of the concept of power in Iran’s regional policy in the 11th government: A reading on the Saudi Arabia response to it (Persian)]. Quarterly Journal of World Politics, 9(1), 227-266. [DOI:10.22124/WP.2020.14802.2326] 
Amini, A. (2016). [The impact of sanctions imposed on oil sales and exchange rate fluctuations in Iran; Case comparison of the second term of the presidency of Khatami and Ahmadinejad (Persian)]. Journal of Political Studies, 8(31), 99-126. [Link]
Athari, S. A., & Khani, R. (2016). [Analysis of the foreign policy of the Islamic Republic of Iran in the 9th and 10th governments; Based on the theory of James Rosena (Persian)]. Political and International Researches Quarterly, 7(26), 1-25. [Link]
Barzegar, K. (2009). [Regionalism in Iran’s foreign policy (Persian)]. Journal of Central Eurasia Studies, 2(5), 23-40. [Link]
Bøås, M., Marchand, M. H., & Shaw, T. M. (2003). The weave-world: The regional interweaving of economies, ideas and identities. In F. Söderbaum, & T. M. Shaw (Eds), Theories of new regionalism. International political economy series. London: Palgrave Macmillan..[DOI:10.1057/9781403938794_11]
Dehghani Firozabadi, S. J. (2007). [The necessity and requirements of regionalism in realizing the regional superiority of the Islamic Republic of Iran (Persian)]. Strategic Approach, 87, 57-88. [Link]
Dehghani Firozabadi, S. J. (2008). [Foreign policy of Ninth Iranian Administration (Persian)]. Political and International Approaches Quarterly, 13, 35-74. [Link]
Dehghani Firozabadi, S. J. (2009). [Changes in the theories of regionalism (Persian)]. Journal of Central Eurasia Studies, 2(5), 99-116. [Link]
Dehghani Firozabadi, S. J. (2014). [The discourse of moderation in the foreign policy of the Islamic Republic of Iran (Persian)]. Journal of Foreign Policy, 28(1), 1-39. [Link]
Eivazi, M. R. (2008). [An analysis of the foreign policy of Dr. Mahmoud Ahmadinejad (Persian)]. Rahbord-e-Yas, 14, 209-230. [Link]
Eslamian, M., & Habibi, R. (2020). [Political economy in the foreign policy of Iran; Emphasizing the foreign policy of the developmentalist government (Persian)]. Foreign Relations, 12(2), 337-365. [Link]
Gehring, T. (1996). Integrating integration theory: Neo-functionalism and international regimes. Global society, 10(3), 225-253. [DOI:10.1080/13600829608443111]
Ghanbari, L. (2018). [Energy diplomacy and economic development (Persian)]. Journal of Foreign Policy, 31(4), 181-208. [Link]
Haas, E. (2001). Does constructivism subsume neofunctionaism. In T. Christiansen, & K. E. Jorgensen (Eds), The social Construction of Europe. California: Sage [DOI:10.4135/9781446221105.n2]
Hancock, K. J., Palestini, S., & Szulecki, K. (2020). The politics of energy regionalism. In K. J. Hancock, & J. E. Allison (Eds), The Oxford handbook of energy politics. Oxford: Oxford Academic. [DOI:10.1093/oxfordhb/9780190861360.013.5]
Hartmann, B., Sam, S., & Sousa, B. (2020). the rise of regional oil markets: United States shale could Herald Regional oil revolution. Retrieved from: [Link]
Heijmans, M. O. (2011). Conceptualizing economic diplomacy: The crossroads of international relations, economics, IPE and diplomatic studies. The Hague Journal of Diplomacy, 6(1-2), 7-36. [DOI:10.1163/187119111X566742]
Hettne, B. (2003). The new regionalism revisited. In F. Söderbaum, & T. M. Shaw (Eds.), Theories of new regionalism. international political economy series. London: Palgrave Macmillan. [DOI:10.1057/9781403938794_2]
Hveem, H. (2003).The regional project in global governance. In F. Söderbaum, & T.M. Shaw(ds.), Theories of new regionalism. international political economy series. London: Palgrave Macmillan. [DOI:10.1057/9781403938794_5]
Jafari, A. A., & Janbaz, D. (2016). [Diversity of discourse of foreign policy and aspects of Iran’s New nuclear diplomacy (Persian)]. Political Strategic Studies, 5(16), 93-121. [Link]
Johnson, C., VanDeveer, S. D. (2021). Energy regionalisms in theory and practice, Review of Policy Research, 1, 1-20.[DOI:10.1111/ropr.12422]
Kamali Ardakani, M. (2017). [The impacts of the Barjam on Iran’ s foreign trade (Persian)]. Strategic Studies Quarterly, 19(2), 53-82. [Link]
Kaviani Rad, M., & Maldari, H. (2018). [The influence of geopolitical situation on national strategy (case study: Southeast Iran) (Persian)]. Human Geography Research Quarterly, 49(4), 841-855. [Link] 
Kheibari, K., & Mohamadi, M. (2017). [Impact Of Barjam on Iran’s position in West Asian equations (Persian)]. Studies of International Relations Journal, 10(37), 83-104. [Link]
Khosravi, M. (2017). [Iran’s foreign policy approach towards Middle East regional order and security under 11th government (Persian)]. Studies of International Relations Journal, 10(39), 31-58. [Link]
Maleki, M. R., & Razghandi, E. (2011). [General diplomacy and ahmadinejad’s government: The micro level game in the Middle East (Persian)]. Political Science Quarterly, 16, 107-132. [Link]
Marandi, S. A. (2021). [The neighborhood policy of the Islamic Republic of Iran, problems and issues (Persian]. Did-e-Ban-e- Amniat-e- Meli, 115.  
 Masoudnia, H., & Najafi, D. (2011). [Elements of Iran’s Regional policy during reconstruction period with emphasis on friday prayers sermons (Persian)]. Political and International Scientific and Research Quarterly, 3(6), 77-102. [Link]
Mattli, W. (1999), Explaining regional integration outcomes. Journal of European Public Policy, 6(1), 1-27. [DOI:10.1080/135017699343775]
Moeinoldeini, J., & Entezarolmahdi, M. (2009). [The foreign policy of the Islamic Republic of Iran during the presidency of Mr. Hashemi Rafsanjani and Mohammad Khatami (Persian)]. Daneshname, 3, 189-216. [Link]
Mousavi, S. R. (2008). [The priority of Iran’s foreign policy in the construction period (Persian)]. Rahbrd, 47, 79-96. [Link]
Naderi, M. (2015). [Iran’s foreign policy in the reform government to the European Union from the structural point of view (Persian)]. Journal Strategic Studies of Public Policy, 6(16), 41-92. [Link]
Niemann, A., Lefkofridi, Z., & Schmitter, P. C. (2018). Neofunctionalism. In A. Wiener, T. A. Börzel, & T. Risse (Eds.), European integration theory. Oxford: Oxford University Press. [DOI:10.1093/hepl/9780198737315.003.0003]
Noori, V. (2010). [Ideological geographical priorities in the foreign policy of the 9th government (Persian)]. Rah Avard-e- Siasi, 28-29, 27-52. [Link]
Prestowitz, C., & Carliner, B. (2008). Israel 2020: A strategic vision for economic development. Washington: Economic Strategy Institute. [Link]
 Razavi, S. A., & Nasr Esfahani, M. (2021). [Strategic reflection on the effects of US Government policies on the security of Iranian crude oil markets (Persian)]. Political Strategic Studies, 9(35), 101-134. [Link]
Rezaei, A. (2021). [Desirable foreign policy of Ebrahim Raisi government; Justice-oriented order model based on soft balance strategy (Persian)]. Journal of Political Strategy, 5(17), 1-23. [Link]
Rezaei, A., & Torabi, G. (2013). [The foreign policy of Hassan Rouhani, constructive interaction within the framework of development oriented government (Persian)]. Political and International Scientific and Research Quarterly, 5(15), 131-161. [Link]
Sabouri, Z. (2020). [Validation of the effectiveness of the moderate approach in Iran’s foreign policy and regional strategies of the twelfth government (Persian)]. International Relations Research Quarterly, 9(4), 83-1114. [Link]
Sadeghi, A., Dehghani Firouzabadi, S. J., & Ajili, H. (2018). [Requirements of Iranian energy diplomacy in international political economy (Persian)]. Studies of International Relations Journal, 11(43), 73-105. [Link]
Sadeghi, S. Sh. (2011). [Opportunities and obstacles of strategic cooperation between Iran and India in the global political economy of energy (Persian)]. Journal of Subcontinent Researches, 3(9), 29-54. [Link]
Safavi, S. H., & Farhadi, F. (2021). [Neighborhood policy: An approach for the Islamic Republic of Iran in the regional order of West Asia (Persian)]. Foreign Policy, 35(3), 5-34. [Link]
Shirgholami, Kh. (2021). [The neighborhood policy of the Islamic Republic of Iran: Economic basics (Persian)]. Journal of Foreign Policy, 35(3), 49-64. [Link]
Vaezi, T. (2019). [Analysis; The requirements of Iran’s neighborhood policy during the period of sanctions (Persian)]. Did-e-Ban-e- Amniat-e- Meli, 86, 87-92. [Link] 
Zarei, B., Delshadzad, J., Musavi Shahidi, S.M., & Alavi, S. M. (2016). [Regionalism and the challenges of regionalism in Iran foreign relations (Persian)]. Human Geography Research, 47(4), 743-758. [Link]